Ποιοι οι δικαιούχοι του νέου αναπτυξιακού νόμου

Οι πρώτες δράσεις για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο ΕΣΠΑ
29 Ιουλίου, 2022
ΕΣΠΑ 3,9 δισ. ευρώ πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»
29 Ιουλίου, 2022
Δείτε τα όλα

Ποιοι οι δικαιούχοι του νέου αναπτυξιακού νόμου

29/07/2022

Άρχισαν οι αιτήσεις

Τα επενδυτικά σχέδια που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, καθώς και του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας κρίνονται ως «επιλαχόντα» για να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του νέου αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.

Στόχος του εν λόγω καθεστώτος, που, σημειωτέον, είναι το πρώτο από τα 13 θεματικά καθεστώτα του ν. 4887/2022 που προκηρύχθηκε, είναι η τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση των επιχειρήσεων οι οποίες θα ενταχθούν στις ενισχύσεις του, καθώς και η καινοτόμος και εξωστρεφής ανάπτυξη και μεγέθυνσή τους.

Υπενθυμίζουμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 75 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και τα λοιπά εβδομήντα 75 εκατ. ευρώ τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στα 5 εκατ. ευρώ για φορολογικές απαλλαγές και στα 3 εκατ. ευρώ για επιχορήγηση ή επιδότηση. Επισημαίνεται ότι από τις ενισχύσεις της επιχορήγησης και της επιδότησης αποκλείονται οι μεγάλες επιχειρήσεις, με εξαίρεση αυτές των οποίων τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν στις υπό ενεργειακή μετάβαση περιοχές (Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη κ.ο.κ.).

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης στον πρώτο κύκλο αρχίζει στις 27 Ιουλίου και περατώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2022.

Σύμφωνα με τους όρους του καθεστώτος, τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Δημιουργία νέας μονάδας.

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος, που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων απαιτείται επίσης, οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των 3 τελευταίων φορολογικών ετών των στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί.

Για τα επενδυτικά σχέδια των υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics – ΚΑΔ 52.29.19.03) η παροχή υπηρεσίας σε εταιρείες του ίδιου ομίλου μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 30% των συνολικά παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τα ίδια επενδυτικά σχέδια ο τόπος εγκατάστασής τους θα πρέπει να είναι διακριτός από εγκαταστάσεις άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας ή των εταιρειών του ομίλου.

Για την ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό μονάδων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας απαραίτητη προϋπόθεση, εφόσον δεν υφίστανται, είναι η υλοποίηση επενδυτικών έργων εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών – τηλεματικής, για την υποστήριξη των αποθηκεύσεων, των φορτοεκφορτώσεων και της εν γένει διαχείρισης των υλικών – εμπορευμάτων.

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αναπτύσσονται σε έκαστη Περιφερειακή Ενότητα και μπορούν να διαχωρίζονται σε τμήματα αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μέρη του ιδίου – ενιαίου επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, πλην όμως διέπονται από διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο ή διαφέρουν στην ένταση της οριζόμενης ενίσχυσης.

Στις περιπτώσεις που το επενδυτικό σχέδιο διαρθρώνεται σε τμήματα, οι ενισχυόμενες δαπάνες πρέπει να είναι απόλυτα διακριτές.

Επιλέξιμες δαπάνες επενδυτικών σχεδίων

Στις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, που θα υποβληθούν προς ενίσχυση στο εν λόγω καθεστώς, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εξής:

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

β. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς:

  1. η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει δύο τουλάχιστον έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,
  2. η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή της επιχειρηματικής εγκατάστασης, εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται από υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν έχει συγγένεια μέχρι 3ου βαθμού με τον ιδιοκτήτη και η υπαλληλική σχέση να είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών,

iii. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Από τις εν λόγω επιλέξιμες δαπάνες αφαιρείται το κόστος στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων πριν από την αγορά τους.

γ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

δ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων, σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.

ε. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν κτήρια και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Εκτός των παραπάνω, επιλέξιμες είναι και επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:

α. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

β. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης,

γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, υπολογίζεται για δύο έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Επιλέξιμες προς ενίσχυση και οι κατηγορίες που αφορούν:

α. Τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ.

β. Τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

γ. Τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

δ. Τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.

ε. Τις δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

στ. Τις δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜμΕ.

Πηγή: Ναυτεμπορική