ΕΣΠΑ 3,9 δισ. ευρώ πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Ποιοι οι δικαιούχοι του νέου αναπτυξιακού νόμου
29 Ιουλίου, 2022
Πώς θα μοιραστούν €150 εκατ. του νέου Αναπτυξιακού
29 Ιουλίου, 2022
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ 3,9 δισ. ευρώ πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

29/07/2022

Τέσσερις είναι οι βασικοί άξονες επενδύσεων (προτεραιότητες) στους οποίους θα κινηθεί το πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»:

 1. Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
 2. Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας & Ανταγωνιστικότητας
 3. Βελτίωση Πρόσβασης Επιχειρήσεων σε Χρηματοδότηση
 4. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού.

Στον άμεσο ορίζοντα κύριος στόχος είναι να  καλυφθεί όλο το εύρος των αναγκών των επιχειρήσεων σε επίπεδο ενίσχυσης συνεργασιών, ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών προτύπων και εύρεσης τόσο τεχνολογικών όσο και  ανθρώπινων  επενδυτικών πόρων. 

Μακροπρόθεσμο στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της εξωστρέφειας τους ώστε να αποτελέσουν το βασικό μοχλό για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα αφορά:

 • Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις
 • Αυτοαπασχολούμενους
 • Ανθρώπινο δυναμικό
 • Ερευνητές
 • Start uppers

Ενδεικτικές Δράσεις του προγράμματος:

 • Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, τεχνολογική προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα
 • Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ενίσχυση της νέας / νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης / υιοθέτησης καινοτομιών
 • Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος
 • Ενθάρρυνση clusters ή/και συνεργασιών ΜΜΕ μεταξύ τους ή/και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις
 • Ανάπτυξη / Αναβάθμιση δομών / μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας
 • Περιβαλλοντικές υποδομές / πράσινη ανάπτυξη

Σημαντικό επίτευγμα του προγράμματος αποτελεί η απλούστευση στην υλοποίηση των δράσεων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τη μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τη συνολική βελτίωση χρόνων ανταπόκρισης σε επίπεδο αξιολογήσεων προτάσεων και διαχείρισης αιτημάτων.

Aρκεί οι επιχειρήσεις έγκαιρα να αποταθούν σε εξειδικευμένους συμβούλους ώστε η αξιοποίηση των πόρων να γίνει με ταχύτητα χωρίς αστοχίες, να βελτιώσουν τυχόν αδυναμίες και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά τους.

Πηγή: Ναυτεμπορική