Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται επιδότηση εισφορών κατά 40%

Έρχεται το νέο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
25 Νοεμβρίου, 2022
Ποιοι θα επιστρέψουν και ποιοι όχι την Επιστρεπτέα
25 Νοεμβρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται επιδότηση εισφορών κατά 40%

25/11/2022

Μετατροπή συμβάσεων από μερικής σε πλήρους απασχόλησης

Με έκπτωση κατά 40% επί των ασφαλιστικών τους εισφορών θα επιδοτούνται για το σύνολο του 2023 οι θέσεις εργασίας που θα μετατρέψουν επιχειρήσεις από μερικής σε πλήρους απασχόλησης.

Ειδική διάταξη συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε προ διημέρου στη Βουλή προς ψήφιση και ορίζει ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά συμβάσεις εργασίας μισθωτών εργαζομένων. Η ετήσια στήριξη της μετατροπής της σύμβασης έχει ως αφετηρία της την πρώτη ημέρα της μετατροπής από μερική σε πλήρη απασχόληση. Έτσι παρέχεται ένα κίνητρο προς τις επιχειρήσεις, αλλά δεν αφορά όλους τους εργοδότες. Όπως αποσαφηνίζεται στην αιτιολογική έκθεση, που συνοδεύει τη σχετική διάταξη νόμου, δικαίωμα χρήσης αυτής της έκπτωσης έχουν μόνο οι εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους μερικής απασχόλησης σε ποσοστό άνω του 50% και το σχετικό αίτημα μπορεί να υποβληθεί από 1ης Ιανουαρίου 2023 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Ειδικότερα, ορίζονται τα εξής:

  •  Η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών αφορά επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 θα μετατρέψουν συμβάσεις εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.
  •  Το πρόγραμμα αφορά κάθε είδους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 απασχολούσαν μισθωτούς εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης σε ποσοστό ανώτερο του 50% του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων. Αντίστοιχα, επιλέξιμες για μετατροπή είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που είχαν συναφθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.
  •  Οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, για τον μισθωτό εργαζόμενο, του οποίου η σύμβαση εργασίας μετατράπηκε από μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης, επιδοτούνται κατά 40% από τον κρατικό προϋπολογισμό για χρονικό διάστημα ενός έτους, το οποίο εκκινεί από την πρώτη ημέρα της μετατροπής.
  •  Προϋπόθεση για την επιδότηση είναι οι νέες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης να έχουν διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους. Επίσης, η σύμβαση πρέπει να μην καταγγελθεί από τον εργοδότη πριν από την πάροδο ενός έτους από τη μετατροπή ή από το πέρας της επιδότησης. Οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης που θα προκύψουν λόγω μετατροπής δεν θα μπορούν να τεθούν σε αναστολή κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος του ενός έτους.
  • Ως ημερομηνία σύναψης και μετατροπής των συμβάσεων εργασίας αυτής της κατηγορίας λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «Εργάνη».
  • Το 40% από το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του ασφαλισμένου και του εργοδότη, για μία σύμβαση που μετατράπηκε από μερικής σε πλήρους απασχόλησης, δεν θα καταβάλλεται στον ΕΦΚΑ. Αντίθετα, κατά την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) από την επιχείρηση, το ποσό που θα προκύπτει θα καλύπτεται από το υπουργείο Εργασίας με πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό και για χρονικό διάστημα ενός έτους.
  • Το ίδιο ισχύει και εάν πρόκειται για ασφαλισμένους που είναι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας και πρέπει να εγγραφούν στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ). Τα ποσά που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς τους από τον κρατικό προϋπολογισμό προς το ΤΕΚΑ εγγράφονται ως πιστωτικό υπόλοιπο στο Ταμείο υπέρ της επιχείρησης – εργοδότη και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών περιόδων.
  • Η επιχείρηση που θα κάνει χρήση του συγκεκριμένου μέτρου θα πρέπει κατά την ένταξή της σε αυτό, αλλά και σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιδότησης, να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ και να καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι όποιες δόσεις προκύπτουν από αυτή την υποχρέωση.
  • Η επιχείρηση θα πρέπει επίσης να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων, όπως ήταν στις 9 Σεπτεμβρίου 2022, για το χρονικό διάστημα του ενός έτους που θα βρίσκεται σε ισχύ το μέτρο της μετατροπής των συμβάσεων μερικής σε πλήρους απασχόλησης.

Πηγή: Ναυτεμπορική