Πληρωμές-εξπρές μέσω του αναπτυξιακού νόμου

Ενισχύσεις 150 εκατ. ευρώ για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
22 Μαΐου, 2019
«Δώρο» €5.000 – 15.000 για αναβάθμιση εταιρειών στην Κ. Μακεδονία
24 Μαΐου, 2019
Δείτε τα όλα

Πληρωμές-εξπρές μέσω του αναπτυξιακού νόμου

24/05/2019

Πώς θα πιστοποιείται η υλοποίηση του 50% των επενδυτικών σχεδίων

Τη διαδικασία με την οποία οι επενδυτές που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο θα μπορούν με δήλωσή τους -και φυσικά με ευθύνη τους- να πιστοποιούν την υλοποίηση του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, ώστε να λάβουν την αντίστοιχη επιχορήγηση χωρίς να απαιτείται επιτόπιος έλεγχος των αρμόδιων αρχών, καθορίζει απόφαση του υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, στην περίπτωση της κατ’ επιλογήν πιστοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου, ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) το σχετικό αίτημα τακτικού ελέγχου συνοδευόμενο, πέρα από τα δικαιολογητικά που κάθε φορά ορίζονται στις οικείες κανονιστικές αποφάσεις, και από τρεις βεβαιώσεις υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, υπογεγραμμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, από πολιτικό μηχανικό και από μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο ανάλογα με το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης.

Οι παραπάνω πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να είναι νομίμως εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Οι βεβαιώσεις, υποδείγματα των οποίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και θα είναι δεσμευτικά ως προς τη χρήση τους, θα επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 για τον υπογράφοντα με όλες τις έννομες συνέπειες που αυτή συνεπάγεται. Προκειμένου το αίτημα ελέγχου να θεωρηθεί πλήρες, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και οι τρεις βεβαιώσεις υπογεγραμμένες, ακόμη και εάν σε κάποια από αυτές βεβαιώνεται η μη υποχρέωση πιστοποίησης από τη συγκεκριμένη επαγγελματική ειδικότητα, λόγω της φύσης του έργου.

Επίσης, τα αιτήματα ελέγχου που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης, προκειμένου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου με ταυτόχρονη καταβολή του προβλεπόμενου παράβολου, μπορούν να επικαιροποιηθούν και να πιστοποιηθούν με τη νέα διαδικασία, μόνον εφόσον δεν έχει εκδοθεί γι’ αυτά απόφαση συγκρότησης Οργάνου Ελέγχου, ενώ το παράβολο που έχει καταβληθεί θα επιστρέφεται.

Για την πιστοποίηση, ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου εισάγει στο ΠΣΚΕ το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπονται. Στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του αιτήματος ελέγχου, ως προς τα δικαιολογητικά και τις σχετικές απαιτούμενες βεβαιώσεις, και αναλόγως εισηγείται την έκδοση ή μη της σχετικής απόφασης.

Έλεγχοι και κυρώσεις

Η πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης με ευθύνη του φορέα υπόκειται σε δειγματοληπτικό (έκτακτο) έλεγχο. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος θα γίνεται τουλάχιστον στο 10% των επενδυτικών σχεδίων. Εξαιρούνται από τον δειγματοληπτικό έλεγχο επενδυτικά σχέδια για τα οποία εν τω μεταξύ έχει υποβληθεί – από τον φορέα – αίτημα τελικού ελέγχου.

Εάν κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις σε σχέση με όσα έχουν αναρτηθεί στο ΠΣΚΕ, επιβάλλονται κυρώσεις, όπως η ανάκληση της απόφασης υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο, αλλά και η ανάκτηση με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων του συνόλου της ενίσχυσης, προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή.

Πηγή: Ναυτεμπορική