Παράταση στο υπάρχον πρόγραμμα του ΕΣΠΑ

Προτροπή για άμεση αξιοποίηση των νέων εργαλείων χρηματοδότησης από την Ε.Ε.
27 Απριλίου, 2015
Αναπροσαρμόζονται προς τα κάτω τα κριτήρια προστασίας από πλειστηριασμούς
28 Απριλίου, 2015
Δείτε τα όλα

Παράταση στο υπάρχον πρόγραμμα του ΕΣΠΑ

Espa

28/4/2015

Ανα­κοι­νώ­θηκε η παράταση του Προ­γράμ­μα­τος «Ενί­σχυση Μικρο­με­σαίων Επι­χει­ρή­σεων που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στους τομείς Μετα­ποί­η­σης, Του­ρι­σμού, Εμπο­ρίου – Υπη­ρε­σιών» του ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με απόφασή του από τις 24.4.2015, που ανήρτησε στο διαδίκτυο, τροποποίησε τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος «Ενί­σχυση Μικρο­με­σαίων Επι­χει­ρή­σεων που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στους τομείς Μετα­ποί­η­σης, Του­ρι­σμού, Εμπο­ρίου – Υπη­ρε­σιών», ορίζοντας νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων την 31.12.2015.

Διαβάστε την απόφαση εδώ.