Παράταση ένταξης στον "παλιό" Νόμο Κατσέλη

Από 1.1.2016 η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης
24 Δεκεμβρίου, 2015
Φορολογικοί έλεγχοι χωρίς αντίκρισμα
30 Δεκεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Παράταση ένταξης στον "παλιό" Νόμο Κατσέλη

[:el]24/12/2015

Περιθώριο να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή συμπληρωματικά στοιχεία έως και 47 ημέρες μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015 οπότε και  εκπνέει η δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων υπαγωγής στο υφιστάμενο Νόμο Κατσέλη, δίνει στους δανειολήπτες η κυβέρνηση. Προϋπόθεση για να ισχύσει η παράταση είναι η αρχική αίτηση να έχει κατατεθεί μέχρι το τέλος του έτους και οι δανειολήπτες να μπορούν να αποδείξουν ότι οι τράπεζες στις οποίες απευθύνθηκαν για να πάρουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθυστέρησαν να τα εκδώσουν ώστε να συμπληρώσουν εγκαίρως τον φάκελό τους.

Αυτό προβλέπεται σε ερμηνευτική εγκύκλιο που εξέδωσε με αποδέκτες τις γραμματείες των ειρηνοδικείων ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης. Με την εγκύκλιο δίνεται παράταση από 15 έως και συνολικά 47 ημέρες στην υποχρέωση των δανειοληπτών να καταθέσουν στον φάκελό τους όλα τα απαραίτητα έγραφα που προβλέπει ο νόμος, αρκεί να έχουν ήδη υποβάλει την αίτηση πριν τεθεί σε ισχύ ο αναθεωρημένος Νόμος Κατσέλη που ψηφίστηκε το καλοκαίρι. Με ανακοίνωσή του νωρίτερα το υπουργείο Οικονομίας διευκρίνισε ότι η παράταση δεν αφορά συνολικά τις αιτήσεις υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 31/1/2/2015, αλλά περιορίζεται μόνο στα δικαιολογητικά που δεν πρόλαβαν να προσκομίσουν οι δανειολήπτες με ευθύνη των τραπεζών. Η παράταση αφορά ως επί το πλείστον την υποβολή βεβαιώσεων οφειλών και αντιγράφων δανειακών συμβάσεων που χορηγούνται με μεγάλη καθυστέρηση από τις τράπεζες.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο “επί αιτήσεων που κατατίθενται μέχρι και τις 31.12.2015 με ελλιπή δικαιολογητικά, ή επί αιτήσεων που δεν είναι πλήρεις λόγω της μη εκπλήρωσης της -εκ νόμου απορρεούσης υποχρέωσης- των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων περί χορήγησης αναλυτικών καταστάσεων οφειλών εντός δεκαημέρου, οι Γραμματείες των αρμόδιων κατά τόπο Ειρηνοδικείων οφείλουν να παραλαμβάνουν και να πρωτοκολλούν τις αιτήσεις από τους δανειολήπτες και να χορηγούν την ανωτέρω προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, παρατεινόμενη μέχρι ένα μήνα προκειμένου να προβεί ο αιτών στις αναγκαίες συμπληρώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον ημέρες, αν η Γραμματεία του κατά τόπο αρμόδιου Ειρηνοδικείου αδυνατεί ανυπαίτια να προβεί στον τυπικό έλεγχο αυτής”. Η καθυστέρηση χορήγησης αναλυτικών καταστάσεων οφειλών, εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προκύπτει με βεβαιότητα από την προσκόμιση αντιγράφου αίτησης των δανειοληπτών προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την παρέλευση απράκτου της δεκαήμερης προθεσμίας που θέτει ο νόμος στα τελευταία.

Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη από την κυβέρνηση μετά από καταγγελίες ότι οι τράπεζες προβάλλουν εμπόδια και δεν εξυπηρετούν εγκαίρως τα αιτήματα των δανειοληπτών  για την παροχή στοιχείων και δικαιολογητικών ώστε να υπαχθούν μέχρι τις 31.12.2015 στις υφιστάμενες ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη Το προηγούμενο διάστημα υπήρξε παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή ο οποίος είχε ζητήσει τη διαμεσολάβηση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στις τράπεζες ώστε να διευκολύνουν τους δανειολήπτες και να τους παρέχουν άμεσα και δωρεάν τα απαραίτητα έγγραφα που ζητούν ενώ προειδοποιούσε με πρόστιμα 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση του νόμου.

Υπενθυμίζεται πως μετά την τελευταία αναθεώρηση του νόμου 3860/2010 παρέχονταν περιθώριο μέχρι τις 31.12.2015 για να υπαχθεί κάποιος στις διατάξεις του πριν ξεκινήσει να ισχύσει το νέο πλαίσιο από το 2016. Οι δανειολήπτες που θέλουν να υπαχθούν πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ με αριθμό 7534/2015.

Τρία από αυτά τα δικαιολογητικά, δηλαδή αναλυτικές βεβαιώσεις οφειλών, αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων και τυχόν καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων, εκδίδονται κατόπιν αίτησης των καταναλωτών από τις τράπεζες.

Ειδικά για τις βεβαιώσεις οφειλών, προβλέπεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να παραδίδουν αναλυτικές καταστάσεις των οφειλών του δανειολήπτη εντός δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης χωρίς καμία επιβάρυνση και επιπλέον να τον ενημερώνουν εγγράφως για το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης.

Πηγή: capital.gr

[:]