Όσα πρέπει να ξέρετε για φορολογικά και τελωνειακά θέματα – Αναλυτικός Οδηγός

Τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ
4 Οκτωβρίου, 2016
Από 12 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο
5 Οκτωβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Όσα πρέπει να ξέρετε για φορολογικά και τελωνειακά θέματα – Αναλυτικός Οδηγός

[:el]4/10/2016

Έναν συνοπτικό οδηγό για φορολογικά και τελωνειακά θέματα, εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Στον οδηγό υπάρχουν πληροφορίες για σειρά θεμάτων όπως η φορολογία γονικών παροχών, κληρονομιάς, μεταβίβαση ακινήτων, ΦΠΑ, για απόδοση ΑΦΜ, πληροφορίες για τέλη χαρτοσήμου και τέλη Ι.Χ. και μοτοσικλετών

 

Αναλυτικά:

 

1.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ – ΔΩΡΕΩΝ – ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Κάθε κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή υπόκειται σε φόρο. Υπόχρεος σε φόρο είναι ο κληρονόμος, ο δωρεοδόχος ή το τέκνο, αντίστοιχα. Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών ή γονικών παροχών μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις κληρονομιές είναι η Δ.Ο.Υ. του τόπου κατοικίας του κληρονομουμένου και για τις δωρεές και γονικές παροχές του τόπου κατοικίας του δωρητή ή γονέα.

 

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου με αντάλλαγμα ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε αυτό, επιβάλλεται φόρος, για την καταβολή του οποίου υπόχρεος είναι ο αγοραστής. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης υποβάλλονται πριν από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου και ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ. Για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, την αγορά γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων από αγρότες και άλλες περιπτώσεις μεταβίβασης χορηγείται απαλλαγή από το φόρο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις απαλλαγές, καθώς και για οποιοδήποτε ερώτημα, μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει χωρικά το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή σε εκείνη, στην οποία υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ο αγοραστής, εφόσον είναι δυσχερής η μετάβασή του στη Δ.Ο.Υ. του ακινήτου.

 

Γ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Από το έτος 2014 επιβάλλεται ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και σε νομικές οντότητες. Ο ΕΝΦΙΑ διακρίνεται σε κύριο φόρο που επιβάλλεται σε κάθε δικαίωμα επί ακινήτου και σε συμπληρωματικό φόρο που επιβάλλεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας κάθε φορολογουμένου.

Η δήλωση ΕΝΦΙΑ -πράξη προσδιορισμού του φόρου κάθε έτους, η οποία δημιουργείται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, συντίθεται από τις υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και αναρτάται στον προσωπικό λογαριασμό κάθε φορολογουμένου, στη δικτυακή πύλη www.gsis.gr, απ’ όπου ο φορολογούμενος μπορεί να ενημερωθεί με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών. Ο φόρος καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, είτε εφάπαξ, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ.

Η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Ειδικά για το έτος 2016 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2016 και η τελευταία μέχρι την 31ή Ιανουαρίου 2017. Τυχόν εκπτώσεις ή μειώσεις από το φόρο, που προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο, πραγματοποιούνται, κατά κύριο λόγο, αυτόματα κατά τη διαδικασία υπολογισμού του φόρου. Αν δεν έχουν χορηγηθεί οι εκπτώσεις ή μειώσεις κεντρικά και ο φορολογούμενος θεωρεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορεί να απευθυνθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τα δικαιολογητικά, η οποία μπορεί να παράσχει και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

 

Δ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Από το έτος 2010 τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα καταβάλλουν ετήσιο ειδικό φόρο 15% επί της αξίας αυτών, εφόσον δεν εμπίπτουν στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Ειδικότερα, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων είναι: α) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε καταβολή του φόρου αυτού. β) Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανεξαρτήτως αν υπόκεινται σε φόρο, οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων. γ) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ’ και στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α’ 330), καθώς και αυτά της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του ίδιου νόμου. Η δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την 20ή Μαΐου κάθε έτους. Πληροφορίες παρέχονται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

 

2.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α.

Η δήλωση Φ.Π.Α. υποβάλλεται υποχρεωτικά, για κάθε φορολογική περίοδο και μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη αυτής, ανεξάρτητα εάν το αποτέλεσμα αυτής είναι χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό.

Οι δηλώσεις Φ.Π.Α. υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο ανεξαρτήτως του εάν είναι εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες και ανεξαρτήτως του υπολοίπου τους, εκτός εξαιρέσεων (σχετ. η ΑΥΟ ΠΟΛ.1267/30.12.2011). Η υποβολή της δήλωσης δεν προϋποθέτει την καταβολή του φόρου (ολικώς ή μερικώς). Ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο λήγει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης Ειδικά, επί εμπρόθεσμων δηλώσεων με υπόλοιπο άνω των 100€, υπάρχει δυνατότητα καταβολής σε δύο ισόποσες δόσεις.

Το ποσό της δεύτερης δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. Κατ’ εξαίρεση: Το ποσό του χρεωστικού υπολοίπου έως τριάντα ευρώ (30€) μεταφέρεται στην επόμενη φορολογική περίοδο για καταβολή, με εξαίρεση την παύση εργασιών ή την δήλωση μεταβολής για διακοπή υπαγόμενων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων.

 

Β. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. αφετηρία για τον χρόνο επιβολής των κυρώσεων λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας για την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης. Για φορολογικές περιόδους που λήγουν από 1.1.2014 και μετά, σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. επιβάλλεται πρόστιμο, ως εξής: Για πιστωτική ή μηδενική δήλωση Φ.Π.Α. ή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα (π.χ. ανακεφαλαιωτικός πίνακας), επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) Ευρώ. Για χρεωστική δήλωση Φ.Π.Α. επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ για υποκείμενους που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων, διακόσια πενήντα (250) Ευρώ για υποκείμενους που υποχρεούνται σε τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος και πεντακοσίων (500) Ευρώ για υποκείμενους που υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Φ.Π.Α., εφόσον η αρχική δήλωση Φ.Π.Α. έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών – ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών) υποβάλλονται μόνο για κάθε ημερολογιακό μήνα, που πραγματοποιούνται σχετικές πράξεις, με χρήση των εντύπων Φ4/ΤΑΧIS και Φ5/ΤΑΧIS. Η υποβολή τους πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet), έως την 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου στην οποία αφορά, εκτός εξαιρέσεων. Σε περίπτωση υποβολής διορθωτικού πίνακα αναγράφονται μόνο οι συναλλαγές που τροποποιούνται.

 

Δ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης για διαχειριστικές περιόδους από 1.1.2014 και εφεξής. Οι ετήσιοι διακανονισμοί των εκπτώσεων διενεργούνται πλέον με τη δήλωση Φ. Π. Α.

 

3.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Όσοι αδυνατούν να εξοφλήσουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο, μπορούν είτε να υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) ρυθμίζοντας τις βεβαιωμένες οφειλές του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) σε πρόγραμμα ρύθμισης που δεν υπερβαίνει το ένα και κατ’ εξαίρεση τα δύο έτη, είτε στη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) ρυθμίζοντας τις βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία οφειλές, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες στο σύνολό τους ή τουλάχιστον μία δόση αυτών. Η ρύθμιση του ν. 4152/2013 υποστηρίζεται και ηλεκτρονικά. Ρυθμίζονται και οι οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, με εξαίρεση τη ρύθμιση του άρθρου 43 του ν.4174/2013.

 

Β. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

Ποιός το χορηγεί και ποια η διάρκεια ισχύος του; Πότε χορηγείται με παρακράτηση και πότε χορηγείται βεβαίωση οφειλής; Το αποδεικτικό ενημερότητας, από την 01.01.2014, χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν.

Στις περιπτώσεις που η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίσταται υποχρεωτική αυτό χορηγείται, εφόσον ο αιτών δεν έχει συνολικές ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές (τόσο ατομικές, όσο και οφειλές από συνυποχρέωση/ συνυπευθυνότητα του αιτούντα, καθώς και οφειλές στους Δήμους και προς τρίτους που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση), άνω των τριάντα (30) Ευρώ βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση ή αν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές να έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (ρύθμιση, σε καθεστώς αναστολής είσπραξης), ενώ παράλληλα δεν υφίσταται εκκρεμότητα, όσον αφορά στην υποβολή των απαιτούμενων φορολογικών δηλώσεων ή δέσμευση έκδοσης αποδεικτικού από Τελωνείο ή άλλη Αρχή ή κατά τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 2523/1997 (Α’ 179) και 46 του ν. 4174/2013. Το αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου στη διεύθυνση του διαδικτύου www.gsis.gr του Υπουργείου Οικονομικών και εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε χορηγείται από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο.

Ο συναλλασσόμενος απαλλάσσεται ο ίδιος της υποχρέωσης προσκόμισης του αποδεικτικού ενημερότητας στους φορείς και στις υπηρεσίες που έχουν πιστοποιηθεί να το ζητούν και να το λαμβάνουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, εφόσον αυτό υποστηρίζεται.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας και από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ) των Δ.Ο.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η διάρκεια ισχύος του αποδεικτικού ενημερότητας, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται, είναι δύο (2) μήνες, εφόσον δεν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές και ένας (1) μήνας, σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλών που τελούν σε αναστολή είσπραξης ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής. Σε περίπτωση που υφίστανται τακτοποιημένες οφειλές και ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή για μεταβίβαση ακινήτου με τίμημα, αυτό εκδίδεται με τον όρο της παρακράτησης μέρους ή του συνόλου των ληξιπροθέσμων οφειλών. Αν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή για μεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εκδίδεται από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία βεβαίωση οφειλής, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας.

 

Γ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Αναστέλλεται η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης οφειλών (επιβολή κατάσχεσης επί κινητών και ακινήτων του οφειλέτη, κατάσχεση στα χέρια τρίτου, έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων) σε περίπτωση υπαγωγής των οφειλών σε πρόγραμμα νομοθετικής ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής οφειλής και τήρησης των όρων αυτών, καθώς και σε περίπτωση εκ του νόμου αναστολής ή κατόπιν απόφασης Δικαστηρίου (με προσωρινή διαταγή ή δικαστική απόφαση).

 

Δ. ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ, ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΘΗΚΩΝ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Η ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ Η ΕΝΕΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

Αιτήματα άρσης ή περιορισμού κατάσχεσης με πρόταση καταβολής συγκεκριμένου ποσού ή δέσμευσης άλλου περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή για άλλο λόγο, εξετάζονται μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, που ανήκει η αρμοδιότητα επιδίωξης είσπραξης της οφειλής, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εξέταση του αιτήματος άρσης της επιβληθείσας κατάσχεσης, στην περίπτωση που η οφειλή για την οποία αυτή επιβλήθηκε ανέρχεται στο ποσόν των 50.000 ευρώ και οφείλεται μέρος ή το σύνολο αυτής.

Στην περίπτωση που υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, η αίτηση διαβιβάζεται με τον σχετικό φάκελο στην Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών για την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου και την εισήγηση προς τον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. για την έγκριση ή μη του σχετικού αιτήματος. Στην ίδια ως άνω Διεύθυνση διαβιβάζεται η αίτηση του οφειλέτη περί εξάλειψης υποθήκης ή για τον περιορισμό αυτής ή αίτημα για την εγγραφή υποθήκης σε άλλο ακίνητο του οφειλέτη, μαζί με τον σχετικό φάκελο που υπέβαλε στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, στην περίπτωση που οφείλεται το σύνολο ή μέρος της οφειλής για την οποία ενεγράφη η υποθήκη επί ακινήτου, προκειμένου η ανωτέρω Διεύθυνση να αξιολογήσει τα στοιχεία του φακέλου και να εισηγηθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) για την έγκριση ή μη του σχετικού αιτήματος.

Η αίτηση συνοδεύεται με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, στοιχεία, όπως: πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδίκησης των υπό αποδέσμευση και των προτεινόμενων προς δέσμευση ακινήτων, τους προτεινόμενους όρους αποδέσμευσης των ακινήτων, αντικειμενική και εμπορική αξία των υπό αποδέσμευση και προσφερομένων προς δέσμευση ακινήτων, τίτλους κτήσης των προσφερόμενων ακινήτων, βεβαίωση ότι δεν είναι δασική έκταση, εφόσον πρόκειται περί αγροτεμαχίου ή ότι δεν είναι κατεδαφιστέο, εφόσον πρόκειται περί αυθαιρέτου κτίσματος, αναλυτικός πίνακας χρεών, πληροφορίες για την φορολογική συμπεριφορά του αιτούντος, άλλα ληφθέντα αναγκαστικά και λοιπά μέτρα για την είσπραξη της οφειλής, γνώμη του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., κ.λπ.

 

Ε. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙ ΜΙΣΘΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ;

Επί κατασχέσεων απαιτήσεων στα χέρια τρίτων, ορίζεται στο άρθρο 31 του ν.δ.356/1974 (Α’ 90), ως ισχύει μετά από την αντικατάστασή του με την περίπτωση 8α της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ του Μέρους Β του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), ότι δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσόν αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) Ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσόν αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/2 του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) Ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, ενώ για ποσά άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ.

Επίσης, στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Κ.Ε.Δ.Ε. προσδιορίζεται το ακατάσχετο των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό στα χίλια διακόσια πενήντα (1.250) Ευρώ, μηνιαίως, για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Στην περίπτωση που ο μισθός ή η σύνταξη κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, απαιτείται η γνωστοποίησή του με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης (σχετ. ΠΟΛ.1222/6.10.2015 και ΠΟΛ.1182/25.7.2014).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν θεσπίζεται αυτοδίκαιη προστασία μισθού, σύνταξης ή περιοδικά καταβαλλόμενου ασφαλιστικού βοηθήματος που κατατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα, αλλά προστατεύονται, ως ακατάσχετες, μόνο οι καταθέσεις του ενός και μοναδικού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα δηλωθέντος ως ακατάσχετου λογαριασμού και μέχρι του ύψους των 1250 Ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως προέλευσης αυτών.

 

ΣΤ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ Η ΠΟΣΟΣΤΟ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ;

Ναι, υπό προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 30 του Κ.Ε.Δ.Ε., σε συνδυασμό με την περίπτωση 65 της αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.2.2014 (Β’ 478) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, παρέχεται η ευχέρεια στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, στον οποίο ανήκει η αρμοδιότητα επιδίωξης είσπραξης της οφειλής, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη, να περιορίσει με αιτιολογημένη απόφασή του το ποσό ή ποσοστό της κατάσχεσης που του επιβλήθηκε, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΠΟΛ.1092/3.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΥΗ-ΠΧ3) εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε.

 

Ζ. ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ;

Ναι, υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που έχει την αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του, εφ όσον δεν καταβάλλονται τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών και υπερβαίνουν το συνολικό ποσόν των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000), προερχομένων από κάθε αιτία στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών.

 

Η. ΟΙ ΠΤΩΧΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΩΣ ΕΞΗΣ:

α) για πτωχευτικά χρέη, δηλαδή χρέη που γεννήθηκαν ή ανάγονται πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε., μέσω της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (Α’ 43), αν το συνολικό βασικό χρέος δεν υπερβαίνει το ποσό των 600.000 Ευρώ ή μέσω του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), αν το συνολικό βασικό χρέος υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, β) για όλα τα χρέη (πτωχευτικά και μεταπτωχευτικά), σύμφωνα με τις γενικής ισχύος νομοθετικές ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής για βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο.

 

Θ. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ν. 3869/2010 («ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»):

αιτούνται και παραλαμβάνουν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. αναλυτική κατάσταση των βεβαιωμένων οφειλών τους στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 2 του ν.3869/2010 (Α’ 130), στην οποία αναγράφεται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών για τις οποίες ευθύνονται, είτε είναι ατομικές είτε από συνυπευθυνότητα. Στην κατάσταση οφειλών συμπεριλαμβάνονται και τυχόν οφειλές που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010.

Η λήψη της εν λόγω κατάστασης δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, από την «προσωποποιημένη πληροφόρηση» του taxisnet, στην ιστοσελίδα: www.gsis.gr . Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που στο σχέδιο ρύθμισης της αίτησης του ν.3869/2010 συμπεριληφθούν οφειλές βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που βρίσκεται σε ισχύ, από την ολοκλήρωση κατάθεσης της αίτησης στο Ειρηνοδικείο επέρχεται αυτοδικαίως η απώλεια της ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.

 

Ι. ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (Η ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ), ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΑ 99 ΕΠ. ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ:

α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε., μέσω της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2386/1996, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής, εφόσον οι προς ρύθμιση οφειλές γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από τη δικαστική επικύρωση της συμφωνίας ή β) σύμφωνα με τις γενικής ισχύος νομοθετικές ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής για βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο.

 

4.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ.), ΕΝΑΡΞΗΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ.)

Για την απόδοση Α.Φ.Μ. τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν στον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση κατοικίας τους, το έντυπο Μ1 «Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων», επιδεικνύοντας την ταυτότητά τους ή σε περίπτωση αλλοδαπών το διαβατήριό τους.

 

Β. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Φυσικά Πρόσωπα

Τα φυσικά πρόσωπα, που πρόκειται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, υποβάλλουν στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής τους, πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, στα πλαίσια άσκησης της δραστηριότητάς τους, το έντυπο Μ2 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου».

Νομικά Πρόσωπα και νομικές οντότητες

Τα Νομικά Πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, που πρόκειται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, υποβάλλουν στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής τους, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της σύστασής τους, το έντυπο Μ3 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου». Εξαιρούνται οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε και ΙΚΕ. των οποίων η σύσταση και η έναρξη εργασιών, πραγματοποιούνται στις Υ.Μ.Σ. Με τις ως άνω δηλώσεις συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, και οι δηλώσεις του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (Β’ 19) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει. Με τα έντυπα Μ2 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου» και Μ3 «Δήλωση Έναρξης /Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου» συνυποβάλλονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά: • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνεται η διεύθυνση της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης και αν αυτή είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή αν πρόκειται περί δωρεάν παραχώρησης χώρου.

  • Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον Ο.Α.Ε.Ε. των φυσικών προσώπων.
  • Βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων από το οικείο Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις.
  • Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από Δήμους και Κοινότητες όπου απαιτείται (άρθρα 80, 81 ν.3463/2006-A’ 114)
  • Καταστατικό σύστασης (προκειμένου για νομικά πρόσωπα).
  • Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε., εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, υποβάλλουν υποχρεωτικά στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. και άδεια διαμονής ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

 

Γ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που δηλώνονται με την έναρξη εργασιών, υποχρεούνται να υποβάλλουν στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής τους, εντός 30 ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής ή από το χρόνο έκδοσης της ανακοίνωσης του ΓΕΜΗ όπου απαιτείται, τα έντυπα Μ2 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου» και Μ3 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου», αντίστοιχα.

 

Δ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Φυσικά Πρόσωπα

Τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., εντός 10 ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους, το έντυπο Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών».

Νομικά Πρόσωπα και νομικές οντότητες

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να υποβάλλουν στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. το έντυπο Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών», εντός 10 ημερών από τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή της ανακοίνωσης της διαγραφής τους από το ΓΕ.ΜΗ., όπου απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το θέμα που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της κατοικίας σας ή η έδρα της επιχείρησής σας, κατά περίπτωση.

 

5.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Α. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

  1. Έχουν καταργηθεί τα τέλη χαρτοσήμου για τις παρακάτω περιπτώσεις: α) τις αποδοχές από μίσθωση εργασίας και από σύμβαση έργου που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, β) τις συντάξεις και ασφαλιστικές παροχές, γ) τις αποζημιώσεις από εργατικό ατύχημα ή απόλυση, δ) τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή, ε) τη βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών ή μεταβολής εργασιών, στ) τις αποζημιώσεις και τους τόκους επ’ αυτών που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και για τα ασφάλιστρα των κλάδων ζωής και ζημιών, ζ) τα δάνεια και τους τόκους, που απορρέουν από αυτά, που χορηγεί ο Ο.Ε.Κ. στους δικαιούχους του και τα δάνεια και τους τόκους αυτών που χορηγεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. και Δ.) και η) τα κέρδη των επιχειρήσεων που η διαχειριστική περίοδος αρχίζει από 1-1-2005. Επίσης, έχει καταργηθεί το μεγαλύτερο μέρος των παγίων τελών χαρτοσήμου, καθώς και η αξία των υπεύθυνων δηλώσεων του ν. 1599/1986, τα έντυπα των οποίων διατίθενται από τις δημόσιες αρχές στους ενδιαφερομένους, δωρεάν, για θέματα αρμοδιότητάς τους.

Άλλα τέλη χαρτοσήμου που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις (όπως, τα τέλη χαρτοσήμου των τόκων υπερημερίας, των ενοικίων ακινήτων, με εξαίρεση τα ενοίκια των κατοικιών, των μεταβιβάσεων σκαφών μέχρι 10 κόρους από ιδιώτες, των δανείων μεταξύ ιδιωτών ή εμπόρων ή διάφορων άλλων συμβάσεων) δεν έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να επιβάλλονται.

Οι συμβάσεις χρησιδανείου, επίσης, υπόκεινται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, το οποίο υπολογίζεται στα έτη χρήσης προς 20, με μέγιστο τα 8/10 και επί της πραγματικής αξίας του αντικειμένου της σύμβασης. Για το έτος 2007 και μόνο για τα ενοίκια κατοικιών, το τέλος χαρτοσήμου μειώθηκε από το 3,6% στο 1,8% (με τον Ο.Γ.Α.) και από 1/1/2008 αυτό καταργήθηκε. Για την επαγγελματική στέγη και γενικά, για τις λοιπές περιπτώσεις μισθώσεων, το χαρτόσημο συν ΟΓΑ παραμένει 3,6%.

  1. Για τη χαρτοσήμανση εγγράφων και γενικότερα, των συμβάσεων θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις κατά τόπους

 

Δ.Ο.Υ. Β. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

  1. Υπολογισμός

α) Τα τέλη κυκλοφορίας είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας του οχήματος εντός του έτους. β) Το ύψος διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία και το μέγεθος του οχήματος (κυβικά εκατοστά, εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μικτό βάρος, θέσεις, κατά περίπτωση). γ) Η καταβολή των τελών κυκλοφορίας θεωρείται εμπρόθεσμη, εφόσον πραγματοποιηθεί από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

  1. Ακινησία

Για να γίνει ακινησία του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας από φορολογικής πλευράς, προκειμένου να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, πρέπει να γίνει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία εισοδήματος, κατάθεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, πριν από την έναρξη του έτους και το όχημα να παραμείνει σε ακινησία, σε ιδιωτικό κλειστό χώρο, για ολόκληρο το έτος. Προϋπόθεση για την άρση της ακινησίας είναι η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας του έτους, κατά το οποίο γίνεται η άρση.

 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι ανάπηροι Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για προσωπική χρήση, εφόσον: α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, β) εμφανίζουν κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, γ) εμφανίζουν κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας, συνολικά, 67% από τα οποία 40%, τουλάχιστον, στο ένα κάτω άκρο, δ) έχουν ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%, ε) είναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%, στ) πάσχουν από αυτισμό, ζ) πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή αιμορροφιλία, η) πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς μεταμοσχευμένοι. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ιατρικής γνωμάτευσης των οικείων Υγειονομικών Επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Από τη γνωμάτευση θα πρέπει να προκύπτει ρητά η αντιστοίχιση των ανωτέρω παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α’ 166) με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που ορίζονται στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η πάθηση να χαρακτηρίζεται «δια βίου».

Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης χορηγείται για επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβικά εκατοστά. Κατ’ εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούνται απαλλαγή για αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% δικαιούνται αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3650 κυβικά εκατοστά.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους ταξινόμησης (30% για τα πάνω από 1650 κυβικά εκατοστά και μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά και 58% για τα πάνω από 2000 κυβικά εκατοστά).

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι πολύτεκνοι γονείς που έχουν τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά μπορούν να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης. Για αυτοκίνητα με κυλινδρισμό κινητήρα άνω των 2000 κυβικών εκατοστών η απαλλαγή περιορίζεται στο 50% του τέλους ταξινόμησης.

Το αυτοκίνητο πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και οικογενειακή χρήση των πολύτεκνων γονέων. Η ανωτέρω απαλλαγή χορηγείται για δεύτερη και τελευταία φορά, μετά από την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα παιδιά.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι γονείς που έχουν τρία (3) τουλάχιστον ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά μπορούν να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά με απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης. Για αυτοκίνητα με κυλινδρισμό κινητήρα άνω των 2000 κυβικών εκατοστών η απαλλαγή περιορίζεται στο 50% του τέλους ταξινόμησης. Το αυτοκίνητο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και οικογενειακή χρήση των γονέων με τρία τέκνα.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ-ΑΤΕΛΕΙΕΣ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τα φυσικά πρόσωπα (αλλοδαποί ή Έλληνες) που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό, τουλάχιστον, κατά τα τελευταία δύο δωδεκάμηνα, μπορούν να παραλάβουν ατελώς τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευή και μέσα μεταφοράς), εφόσον μεταφέρουν πράγματι τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα. Τα μέσα μεταφοράς πρέπει να βρίσκονται στην κυριότητα του δικαιούχου προσώπου και να έχουν χρησιμοποιηθεί από αυτό στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του τουλάχιστον έξι μήνες.

Η απαλλαγή χορηγείται από δασμό, Φ.Π.Α. και τέλος ταξινόμησης, κατά περίπτωση. Ως «συνήθης κατοικία» νοείται ο τόπος στον οποίο ένα πρόσωπο διαμένει συνήθως, δηλαδή, τουλάχιστον εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημέρες, συνεχείς ή όχι, ανά δωδεκάμηνο, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή σε περίπτωση προσώπου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών.

Για την ατελή παραλαβή των προσωπικών ειδών χορηγείται πιστοποιητικό μετοικεσίας από την αρμόδια Προξενική Αρχή του τόπου συνήθους κατοικίας. Η φοίτηση σε πανεπιστήμιο ή άλλη σχολή σε μια χώρα δεν σημαίνει ότι το πρόσωπο έχει μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στη χώρα αυτή. Οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, αξιωματικοί κ.λ.π., που μετατίθενται ή αποσπώνται στο εξωτερικό για διάστημα άνω των δύο ετών, δικαιούνται πιστοποιητικό μετοικεσίας για την ατελή εισαγωγή μόνο της οικοσκευής και όχι επιβατικού οχήματος.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό, δηλαδή έχουν τους προσωπικούς και επαγγελματικούς τους δεσμούς εκτός Ελλάδος και έρχονται προσωρινά στη χώρα μας, μπορούν να εισάγουν ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο για προσωπική τους χρήση, με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, δηλαδή χωρίς την καταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων. Η διάρκεια παραμονής του οχήματος ορίζεται στους έξι μήνες, συνεχείς ή όχι ανά δωδεκάμηνο.

Με τη λήξη των έξι μηνών, εφόσον το όχημα δεν επανεξάγεται πρέπει να ακινητοποιείται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για διάστημα έξι τουλάχιστον μηνών και όχι ανώτερο των είκοσι τεσσάρων.

Τα οχήματα που βρίσκονται σε τελωνειακή ακινητοποίηση, οποτεδήποτε και αν αποσφραγιστούν μετά το περιοριστικό εξάμηνο, παραδίδονται για κυκλοφορία με το ίδιο καθεστώς, εφόσον το δικαιούχο πρόσωπο κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο παρέμεινε στο εξωτερικό διαρκούσης της ακινητοποίησης επί 185 ημέρες τουλάχιστον.

Η εκ νέου κυκλοφορία αυτών πραγματοποιείται με την καταβολή των προβλεπόμενων τελών κυκλοφορίας. Έλληνες με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που παραμένουν και εργάζονται στο εξωτερικό, έχουν δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής επιβατικού αυτοκινήτου για έξι μήνες, συνεχείς ή όχι, ανά δωδεκάμηνο και με την υποχρέωση επανεξαγωγής μετά από τη λήξη του εξαμήνου.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Παρέχονται απαλλαγές στις εισαγωγές εμπορευμάτων που μεταφέρουν στις προσωπικές τους αποσκευές οι ταξιδιώτες από τρίτες χώρες, εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 300 Ευρώ.

Σε περίπτωση επιβατών αεροπλάνων και πλοίων, το χρηματικό όριο απαλλαγής είναι 430 Ευρώ.

Προκειμένου για ταξιδιώτες κάτω των (15) ετών η απαλλαγή περιορίζεται σε είδη συνολικής αξίας μέχρι 150 Ευρώ, ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο. Προκειμένου για κατοίκους παραμεθόριων ζωνών ή μεθοριακούς εργαζόμενους και μέλη του πληρώματος μεταφορικών μέσων, η απαλλαγή περιορίζεται σε είδη συνολικής αξίας μέχρι 175 Ευρώ.

Παρέχεται απαλλαγή για προϊόντα καπνού, ως εξής: α) Για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς: 200 τεμ. τσιγάρα ή 10 πακέτα 100 τεμ. πουράκια ή 50 τεμ. πούρα ή 250 γραμ. καπνού ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων. β) Για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με τα λοιπά μεταφορικά μέσα: 40 τεμ. τσιγάρα ή 2 πακέτα 20 τεμ. πουράκια ή 10 τεμ. πούρα ή 50 γραμ. καπνού ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων.

Επιπλέον, παρέχεται απαλλαγή για αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά, εκτός του κοινού κρασιού και της μπύρας, ως εξής: α) αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά, με αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 22% vol, ή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη με αλκοολικό τίτλο 80% vol ή μεγαλύτερο: 1 λίτρο ή β) αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά με αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 22% vol: 2 λίτρα ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων και γ) συνολικά 4 λίτρα κοινού κρασιού και 16 λίτρα μπύρας. Για ταξιδιώτες κάτω των (17) ετών δε χορηγείται απαλλαγή για τα καπνικά προϊόντα και τα οινοπνευματώδη ποτά.

 [:]