Οι υποχρεώσεις των φορολογούμενων το μήνα Μάρτιο

Κ. Μίχαλος: Ποιες βελτιώσεις χρειάζεται το ν/σ για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό
24 Φεβρουαρίου, 2017
Υπ. Οικονομίας: ΄Ερχεται στη Βουλή η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων
2 Μαρτίου, 2017
Δείτε τα όλα

Οι υποχρεώσεις των φορολογούμενων το μήνα Μάρτιο

[:el]01/03/2017

10 Μαρτίου 2017

Μεταβολή φορολογικής κατοικίας (Αιτήσεις – Προσκόμιση δικαιολογητικών)

Για τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό.

Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

Φορολογική περίοδος: Φεβρουάριος

15 Μαρτίου 2017

Δήλωση της Ε.Χ.Α.Ε.και απόδοση φόρου επί πωλήσεων μετοχών προηγούμενου μήνα

Φορολογική περίοδος: Φεβρουάριος

Δήλωση φόρου συναλλαγών σε αλλοδαπά χρηματιστήρια

Φορολογική περίοδος: Φεβρουάριος

16 Μαρτίου 2017

Υποβολή δήλωσης απόδοσης του χρηματικού ποσού, που αφορά στο ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη των εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου

Φορολογική περίοδος: Φεβρουάριος

20 Μαρτίου 2017

Δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πρακτόρων αυτών προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου

Φορολογική περίοδος: Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου

Ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων

Φορολογική περίοδος: Φεβρουάριος

Καταβολή ειδικού φόρου στις διαφημίσεις

Φορολογική περίοδος: Ιανουάριος – Φεβρουάριος

Τράπεζες, Ιδρύματα πληρωμών, ΕΛ.ΤΑ. Διαβίβαση στοιχείων μηνιαία στη Γ.Γ.Δ.Ε.

Φορολογική περίοδος: Φεβρουάριος

27 Μαρτίου 2017

Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (Φ4) προηγούμενου μήνα

Φορολογική περίοδος: Φεβρουάριος

Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (Φ5) προηγούμενου μήνα

Φορολογική περίοδος: Φεβρουάριος

28 Μαρτίου 2017

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων σε πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013)

Φορολογική περίοδος: Ιανουάριος

31 Μαρτίου 2017

Παράταση

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών

Φορολογική περίοδος: 2016

Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας

Φορολογική περίοδος: Φεβρουάριος

Δήλωση απόδοσης τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση

Φορολογική περίοδος: Ιανουάριος

Ενημέρωση βιβλίων σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων

Φορολογική περίοδος: Φεβρουάριος

Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν βιβλία με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα, καθώς και το Δημόσιο, όταν υπόκειται στο φόρο

Φορολογική περίοδος: Φεβρουάριος

Υποβολή στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις και παραδόσεις) του προηγούμενου μήνα

Φορολογική περίοδος: Φεβρουάριος

Δήλωση και απόδοση του φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες

Φορολογική περίοδος: Ιανουάριος

Προσωρινή δήλωση απόδοσης από τους δικηγορικούς συλλόγους προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών και παρακρατούμενου φόρου επί των μερισμάτων

Φορολογική περίοδος: Ιανουάριος

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία, συντάξεις και ασφαλίσματος με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής (Άρθρο 60 του Ν. 4172/2013)

Φορολογική περίοδος: Ιανουάριος

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος στις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων

Φορολογική περίοδος: Ιανουάριος

Δήλωση απόδοσης του φόρου ασφαλίστρων για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο

Φορολογική περίοδος: Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου

Δήλωση τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας

Φορολογική περίοδος: Ιανουάριος

Ιδιωτικά θεραπευτήρια. Διαβίβαση στοιχείων στη Γ.Γ.Δ.Ε.

Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (με εξαίρεση εκείνων της ψυχικής υγείας, καθώς και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων), […]

Iδιωτικά εκπαιδευτήρια. Διαβίβαση στοιχείων στη Γ.Γ.Δ.Ε.

Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), με εξαίρεση τα […]

Δήλωση απόδοσης τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας

Φορολογική περίοδος: Ιανουάριος[:]