Οι τέσσερις πηγές ρευστότητας για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Πώς γίνεται ρύθμιση και κούρεμα χρεών με τον νέο πτωχευτικό νόμο
4 Ιουνίου, 2021
«Ενίσχυση ΠΜΜΕ Πειραιά λόγω Covid19» του Δήμου Πειραιά
11 Ιουνίου, 2021
Δείτε τα όλα

Οι τέσσερις πηγές ρευστότητας για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

04/06/2021

Κεφάλαια συνολικού ύψους 1,36 δισ. για χρηματοδότηση επενδύσεων και κάλυψη αναγκών λόγω πανδημίας

Πρόσβαση σε μια «δεξαμενή» άμεσης ρευστότητας  1,36 δισ. ευρώ μπορούν να έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Η ρευστότητα αυτή εξασφαλίζεται μέσω τριών χρηματοδοτικών εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) και των συνεργαζόμενων με αυτήν εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών και ενός ταμείου το οποίο διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), επίσης σε συνεργασία με εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα.

Τα δύο εκ των τεσσάρων ενεργών χρηματοδοτικών εργαλείων χορηγούν δάνεια επενδυτικού σκοπού και τα άλλα δύο δάνεια κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι οι ευνοϊκοί όροι δανειοδότησης, καθώς για δύο παρέχεται εγγύηση στο 80% των δανείων, ενώ τα άλλα δύο είναι χωρίς επιτόκιο για τα δύο πρώτα χρόνια. Τα ενεργά προγράμματα και τα είδη των δανείων που παρέχουν είναι τα εξής:

 1. Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Π με δάνεια επενδυτικού σκοπού ύψους από 25 χιλ έως 1,5 εκατ. ευρώ, χωρίς εmτόκιο για τα δύο πρώτα χρόνια. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 380 εκατ. ευρώ.
 2. Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Coνid 19, το οποίο παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους έως 50.000 με εγγύηση της ΕΑΤ στο 80% σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 200.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 460 εκατ. ευρώ.
 3. Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων με δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 1,875 εκατ. ευρώ και ύψος εγγύησης στο 80% του δανείου. Ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ και διαχειριστής του είναι το EIF.
 4. Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) με δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους από 5.000 έως 50.000 ευρώ τα οποία είναι άτοκα για τα δύο πρώτα χρόνια. Ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ.

Η δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση»

Με το πρόγραμμα επενδυτικών δανείων της δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧΙΙ) προωθείται η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι ενισχύουν την επενδυτική δραστηριότητα της χώρας.

Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια. Τα χορηγούμενα δάνεια είναι επενδυτικού σκοπού και το ύψος τους μπορεί να κυμαίνεται από 25 χιλ έως 1,5 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια αποπληρωμής είναι σε 10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες, ενώ τα δάνεια είναι άτοκα για τα δύο πρώτα χρόνια. Τα δάνεια αφορούν είτε ανεξάρτητα είτε επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Οι συνεργαζόμενες τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι: Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠA) και το Ελληνικό Δημόσιο και προέρχονται από τη συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΙΊΑνΕΚ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).

To Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) είναι το πρώτο Περιφερειακό χρηματοδοτικό εργαλείο που συστήθηκε με κεφάλαια του Ελληνικού Δημοσίου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος του είναι να χορηγηθούν αμέσως δάνεια ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα να βελτιωθεί η πρόσβαση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας στη χρηματοδότηση, με την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων.

Μέσω του ΤΑΔΥΜ θα χορηγούνται δάνεια κεφαλαίου κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας, με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και του συναλλακτικού τους κυκλώματος (η.χ. προμηθευτές, λειτουργικά έξοδα κ.λπ.).

Το Ταμείο συμμετέχει στο κεφάλαιο του δανείου κατά 40% και ταυτόχρονα επιδοτεί το επιτόκιο του δανείου κατά 100% για τα δύο πρώτα έτη του δανείου, ενώ η τράπεζα συμμετέχει στο κεφάλαιο του δανείου κατά 60%. Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Ταμείου Δυτικής Μακεδονίας είναι: Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής. Το ύψος κάθε δανείου μπορεί να είναι από 5.000 έως 50.000 ευρώ και καθορίζεται:

 • Για υφιστάμενες επιχειρήσεις έως το 25% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019.
 • Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 100% των αναγκών ρευστότητας, όπως αυτές τεκμηριώνονται από αναλυτικό πλάνο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες.

Επιτρέπεται η έγκριση ενός μόνο δανείου ανά επιχείρηση, ενώ η διάρκεια του δανείων είναι 2-5 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος που κυμαίνεται από 6έως12 μήνες.

Το επιτόκιο του δανείου χρηματοδότησης κάθε επιχείρησης καθορίζεται από την τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους παρακάτω πρόσθετους όρους:

 • το τελικό επιτόκιο του δανείου δεν θα υπερβαίνει το 4,8% και θα είναι σταθερό για τα δύο χρόνια που επιδοτείται, μετά τη λήξη της διετούς περιόδου επιδότησης τόκων,
 • το επιτόκιο του δανείου συμφωνείται μεταξύ της τράπεζας και της επιχείρησης, μπορεί να είναι κυμαινόμενο ή σταθερό και να ακολουθεί την ισχύουσα πολιτική της τράπεζας και τις συνθήκες της αγοράς και δεν θα έχει απόκλιση ως προς το τμήμα του περιθωρίου (spread) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση. Ως εξασφάλιση του δανείου οι συνεργαζόμενες τράπεζες μπορούν να λάβουν ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική τους.

Ειδικά, όμως, για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις (π.χ. ακίνητο), η αξία της εξασφάλισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το 50% του ποσού του δανείου. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας του δανειολήπτη. Προϋπόθεση για τη λήψη και τη διατήρηση της επιδότησης επιτοκίου είναι η επιχείρηση να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 30ή Απριλίου 2021 βάσει των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», για τα δύο έτη από την εκταμίευση του δανείου.

Η ΕΑΤ θα πραγματοποιεί ηλεκτρονικά τον έλεγχο διατήρησης των εργαζομένων κάθε Ιανουάριο, με τα στοιχεία Δεκεμβρίου του συστήματος «Εργάνη».

Για τις επιχειρήσεις που δεν διατηρούν τον αριθμό των εργαζόμενων κατά τον χρόνο ελέγχου θα διακόπτεται εφεξής η καταβολή των επιδοτούμενων τόκων και θα ενημερώνονται ανάλογα οι συνεργαζόμενες τράπεζες. Η επιχείρηση θα έχει την υποχρέωση καταβολής των τόκων του δανείου εφεξής. Για τη διατήρηση του αριθμού εργαζομένων θα εξαιρούνται οι περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεων, θανάτων και συμβάσεων έργου.

Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19: Προϋποθέσεις και όροι

Δικαίωμα λήψης δανείου μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 έχουν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιρειών συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 και του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2014, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των θυγατρικών τους, οι οποίες:

 • Είναι πολύ μικρές έ:πiχειρήσεις (Παράρτημα 1 του Ε.Κ. 651/2014).
 • Κατά την31η Δεκεμβρίου 2019 είχαν κύκλο εργασιών έως 200 χιλ. ευρώ ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα.
 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή μικρότερη των 90 ημερών) κατά την ημερομηνία της αίτησης.
 • Κατά την 31ηΔεκεμβρίου 2019 δεν θεωρούνται προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014).
 • Είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

Σκοπός και ύψος εγγύησης: Παρέχεται εγγύηση ύψους 80% ανά δάνειο κεφαλαίου κίνησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας επί των απαιτήσεων σε καθυστέρηση.

Επιλέξιμα δάνεια: Επιλέξιμα είναι τα δάνεια που πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

 • Δάνεια σε επιχειρήσεις που θα συναφθούν με ημερομηνία χορήγησης (εκταμίευση των δανείων) έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.
 • Σκοπός χορήγησης των δανείων είναι το κεφάλαιο κίνησης.
 • Δάνεια με διάρκεια έως πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.
 • Τα δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.
 • Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Ύψος δανείου: Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μικρότερο:

 • 50.000 ευρώ ή
 • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
 • το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει v:α καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον Δικαιούχο (μέσω υποβολής σχεδίου ρευστότητας).

Περίοδος χορήγησης και ισχύος της εγγύησης’: Η παρεχόμενη εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021. Με τον όρο «χορήγηση» νοείται ο χρόνος εκταμίευσης των δανείων αυτών. Η εγγύηση καλύπτει το δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής στο πλαίσιο του δανείου.

Η εγγύηση έχει πενταετή διάρκεια. Το αίτημα κατάπτωσης, ωστόσο, είναι δυνατό να υποβληθεί μέχρι και τις 31/12/2027, εάν έχει συντρέξει το γεγονός υπερημερίας μέχρι τις 31/12/2026.

Επιτόκιο δανείου: Το επιτόκιο των δανείων επιβαρύνει τον δανειολήπτη και μπορεί να συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό και θα εξαρτηθεί από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε συνεργαζόμενης τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη και τον μηχανισμό μετακύλισης τού οφέλους της εγγύησης προς επιχείρηση. Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του ν. 128/75 (σήμερα 0,60% ετησίως) σε όσες χρηματοδοτήσεις οφείλεται τέτοια εισφορά.

Προμήθεια εγγύησης: Η εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 χορηγείται έναντι λήψης προμήθειας από τη χρηματοδοτούμενη επιχείρηση. Η προμήθεια αυξάνεται προοδευτικά καθώς αυξάνεται η διάρκεια του εγγυημένου δανείου ως εξής:

 • ·1ο έτος: 0,25%,
 • 2ο – 3ο έτος: 0,50%,
 • 4ο – 5ο έτος: 1,00%.

Σημειώνεται ότι:

 • Η προμήθεια χρεώνεται εφάπαξ για τη συνολική διάρκεια του δανείου κατά την πρώτη εκταμίευση του δανείου.
 • Η απαιτούμενη προμήθεια εγγύησης υπολογίζεται στο εγγυημένο ποσό του δανείου.
 • Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης του δανείου η προμήθεια υπολογίζετα1εκ νέου, βάσει της τροποποίησης της οικείας δανειακής σύμβασης.
 • Το ποσό της προμήθειας επιχορηγείται μέσω του Ταμείου.
 • Στην περίπτωση που η προμήθεια του αιτούμενου δανείου υπερβαίνει τα όρια που θέτει το πρόγραμμα, τότε το υπερβάλλον ποσό καταβάλλεται από την επιχείρηση ή τροποποιούνται οι όροι χορήγησης του δανείου (διάρκεια ή ύψος δανείου).

Συνεργαζόμενες τράπεζες: Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων

Covid-19 είναι οι εξής:

Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, Attica Bank, Optirna Bank και ProCredit Bank. Οι συνεταιριστικές τράπεζες που συμμετέχουν είναι οι: Ηπείρου, Παγκρήτια, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Κεντρικής Μακεδονίας και Χανίων.

Δάνεια με εγγυητική κάλυψη 80%

Το εγγυοδοτικό κεφάλαιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ και με την τραπεζική μόχλευση θα δημιουργήσει χαρτοφυλάκια δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων αξίας πάνω από 500 εκατ. ευρώ. Οι πόροι του συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, μέρος των οποίων προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)-ΕΣΠΑ 2014/2020.

Επιλέξιμες για δανειοδότηση είναι νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας .που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minirnis) Ε.Ε. 1407/2013. Το μέγιστο ύψος δανείου είναι 1.875.000 ευρώ, συναρτώμενο με τη χρονική διάρκεια αποπληρωμής του και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων εφαρμογής του Κανονισμού Ε.Ε. 1407/2013 de minimis. Επισημαίνεται ότι τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι

και τις 31/12/2023.

Η εγγύηση καλύπτει το 80% των ζημιών κάθε δανείου, με ανώτατο όριο 25% για την κάλυψη των ζημιών στο σύνολο του χαρτοφυλακίου κάθε τράπεζας. Η μέγιστη διάρκεια της εγγύησης είναι 10 έτη. Η εγγύηση παρέχεται με μηδενική προμήθεια εγγυοδοσίας. Το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης (ΑΙΕ) είναι συνάρτηση του ύψους του δανείου και της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής του και υπολογίζεται από την τράπεζα κατά m στιγμή χορήγησης του δανείου.

Αν και η διαχείριση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων(Εurοpean Investment Fund, EIF), τά αιτήματα των επιχειρήσεων υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.epeηdyseis.gr απ’ όπου, μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, λαμβάνεται ο μοναδικός κωδικός κάθε αιτήματος. Εν συνεχεία οι υποψήφιοι δανειολήπτες υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους και τον φυσικό φάκελο προς αξιολόγηση στις συνεργαζόμενε(; τράπεζες, οι οποίες είναι οι εξής: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank και ProCredit Bank.

Πηγή: Ναυτεμπορική