«Ενίσχυση ΠΜΜΕ Πειραιά λόγω Covid19» του Δήμου Πειραιά

Οι τέσσερις πηγές ρευστότητας για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα
4 Ιουνίου, 2021
«Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
11 Ιουνίου, 2021
Δείτε τα όλα

«Ενίσχυση ΠΜΜΕ Πειραιά λόγω Covid19» του Δήμου Πειραιά

11/06/2021

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του Δήμου Πειραιά που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στο Δήμο Πειραιά. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 7.000.000,00€.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται το διάστημα από 16/06/2021 ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 31/08/2021 ώρα 15.00.