Νέο καθεστώς χρηματοδοτικών ενισχύσεων «Ταμείων Συμμετοχών»

Με τροπολογία καταργείται το μέτρο της αναστολής της υποβολής ΑΠΔ σε περίπτωση μη καταβολής των εισφορών
8 Μαρτίου, 2019
Τα 33 σημεία-κλειδιά των φετινών δηλώσεων φόρου εισοδήματος
12 Μαρτίου, 2019
Δείτε τα όλα

Νέο καθεστώς χρηματοδοτικών ενισχύσεων «Ταμείων Συμμετοχών»

08/03/2019

Νέο καθεστώς ενισχύσεων δημιουργείται με την ίδρυση ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών επιχειρηματικού κινδύνου «Ταμείων Συμμετοχών» (Fund of Funds), στη βάση της συμμετοχής δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας που κατατέθηκε στη Βουλή κι έχει αντικείμενο την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το δίκαιο της Ε.Ε. για το εμπορικό απόρρητο, η χρηματοδότηση των «Ταμείων Συμμετοχών» από τη μεριά του δημοσίου πραγματοποιείται από το Εθνικό ή Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ώστε η συμμετοχή του δημοσίου να είναι σύμφωνη με τους όρους της αγοράς, ενώ δημιουργείται ένα αποτελεσματικό σχήμα ενίσχυσης που απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, με στόχο την ανακεφαλαιοποίησή τους, ώστε να επανέλθουν σε αναπτυξιακή τροχιά.

Επίσης, όπως αναφέρεται, κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να συσταθεί με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και καθεστώς επιχειρηματικού κινδύνου για μεγάλες επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, τα Ταμεία Συμμετοχών μπορούν να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε άλλα ειδικότερα ταμεία συμμετοχών («Ταμεία» – Funds), για την επίτευξη επιμέρους στόχων σε κλαδικό, περιφερειακό ή και εθνικό επίπεδο. Τα ειδικότερα αυτά Ταμεία έχουν τη νομική μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών του άρθρου 7 του N. 2992/2002 (Α` 54) ή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Όλα αυτά τα ταμεία θα επιδιώκουν μόχλευση των κεφαλαίων τους με περαιτέρω επενδυτική συμμετοχή, με απώτερο στόχο το μέγιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Με τη χρηματοδότηση των ανωτέρω ταμείων επιδιώκονται ενδεικτικά τα εξής:

α) η δημιουργία νέων και η μεγέθυνση υφισταμένων επιχειρήσεων, ιδίως εκείνων, οι οποίες δίνουν έμφαση στη καινοτομία και στην απασχόληση, έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό και παρουσιάζουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης,

β) η αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων,

γ) η ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,

δ) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούν από 250 έως 500 εργαζόμενους.

Είδη ενισχύσεων

Η δημόσια χρηματοδότηση μέσω αυτών των ταμείων αφορά σε:

α) ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις,

β) δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.

Πηγή: Ναυτεμπορική