«Ναι» στην απλοποίησn ίδρυσης επιχειρήσεων

Έτσι θα αμφισβητήσετε τις αποφάσεις της εφορίας
30 Σεπτεμβρίου, 2016
ΕΣΠΑ: Δράση "Βιομηχανικά και Προηγμένα Υλικά"
30 Σεπτεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

«Ναι» στην απλοποίησn ίδρυσης επιχειρήσεων

[:el]30/9/2016

Θετικό κρίvει η Ελληvική Συνομοσποvδiα Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) το σχέδιο νόμου «Απλοποίηση Διαδικασιών Σύστασης Επιχειρήσεων» που έθεσε υπό δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Οικονομίας ,Αvάπτυξnς και Τουρισμού. Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, η οποία με επιστολή της στον υπουργό Γιώργο Σταθάκη υποβάλλει και μια σειρά βελτιωτικών ρυθμίσεων, η απλοποίηση αυτή αποτελεί ένα σημαvιικό νόμο – πλαίσιο, που εάν λειτουργήσει όπως πρέπει, με την έκδοση των απαιτούμενων εκτελεστικών πράξεων (κυρίως Υπουργικών Αποφάσεων κ.ά.) μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού και απαλλαγμένου από στρεβλώσεις και αγκυλώσεις επιχειρηματικού περιβάλλοντος εντός του οποίου θα λειτουργούν οι επιχειρήσεις.

Οι κατ’ άρθρο θέσεις της ΕΣΕΕ επί του σχεδίου νόμου έχουν ως εξής:

Άρθρο1

Στο άρθρο 1 ορίζεται ότι οι διατάξεις του νόμου ρυθμίζουν τις διαδικασίες σύστασης εμπορικών επιχειρήσεων με τη μορφή προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιρειών και συγκεκριμένα των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των ανωνύμων εταιρειών. Όπως παρατηρούμε, τόσο από τον τίτλο του σχεδίου νόμου όσο και από το άρθρο 1, το πεδίο εφαρμογής του νόμου περιιορίζεται στη σύστάση, ενώ -κατά τη γνώμη μας- ο νόμος θα επιτύχει τον σκοπό του, δηλαδή τον τελικό περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση της άμεσης εmχειρηματικότητας, μόνο εάν τελικώς επεκταθεί εκτός από την ίδρυση και στο σύνολο των διαδικασιών λειτουργίας μίας επιχείρησης που απαιτούν δημοσιότητα (π.χ., τροποποιήσεις καταστατικού, αυξήσεις/ μεταβολές εταιρικού – μετοχικού κεφαλαίου κ.λπ.).

Άρθρο5

Στο άρθρο 5 αναφέρονται τα προβλεπόμενα για τη σύσταση της κάθε μορφής εταιρείας έπειτα από αίτηση στις υπηρεσίες μίας στάσης. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι είτε αυθημερόν είτε το αργότερο τηv επόμενη εργάσιμη ημέρα, η Υπηρεσία Μιας Στάσης υποχρεούται να προβεί σε διάφορες ενέργειες, όπως ο έλεγχος της αίτησης, του καταστατικού, καθώς και ο προέλεγχος της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου. Εφόσον η προτεινόμενη επωνυμία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία Μιας Στάσης ενημερώνει τους ενδιαφερομένους, ώστε να προβούν σε διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες. Η διαδικασία, όπως περιγράφεται, έχει αδυναμίες που αποτυπώνουν το ισχύον σύστημα γραφειοκρατίας. Πρώτον, για τους εmχειρηματίες που θα επιλέξουν να συστήσουν τις εταιρείες τους με συμβολαιογραφικό έγγραφο (ΑΕ και ΕΠΕ), το καταστατικό που υποβάλλεται, έχει ήδη υπογραφεί και η διόρθωση και συμπλήρωσή του συνεπάγεrαι ενδεχομένως περαιτέρω έξοδα και απώλεια πολύτιμου χρόνου. Δεύτερον, ενώ είναι εύκολο οι υπηρεσίες μιας στάσης να αρνηθούν το αίτημα όταν η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος είναι πανομοιότυποι, είναι σχετικά αυθαίρετο να κρίνουν οι υπηρεσίες αυτές σε πρώτο και τελευταίο βαθμό εάν μία επωνυμία ή ένας διακριτικός τίτλος συγχέεται, θυμίζει ή παραπέμπει σε κάποιον άλλο, ήδη καταχωρημέvο (κατά τα αναφερόμενα και στο άρθρο 10 του σχεδίου). Θεωρούμε ότι, εντός των Επιμελητηρίων και με αρμοδιότητα για όλες τις Υπηρεσίες μίας στάσης, θα πρέπει να συσταθεί και ένα δευτεροβάθμιο συλλογικό διοικητικό όργανο, το οποίο, με εξίσου σύντομες διαδικασίες, θα επιλαμβάνεται και θα αποφασίζει τελικά, μετά την πρώτη απόρριψη της υπηρεσίας μίας στάσης.

Άρθρο8

Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει τα της δημιουρyίας της ηλεκτροvικής υπηρεσίας μίας στάσης (e-ΥΜΣ). Και στη συγκεκριμένη διαδικασία προβλέπεται ότι η ηλεκτροvική υπηρεσία μίας στάσης θα προχωράει σε προέλεγχο της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου με την εξής όμως σημαvτική διαφορά: Εάν προκύψει ότι η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος δεν διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη καταχωρισμένους στο ΓΕΜΗ, τότε το αίτημα διακόπτεται. Θεωρούμε ότι και εδώ, για την οικονομία χρόνου και διαδικασίας, πρέπει να επιλαμβάνεται το ανωτέρω προτεινόμενο δευτεροβάθμιο όργανο κρίσης και να πληροφορείται σχετικά ο κάθε αιτών, χωρίς να πρέπει να ξεκινήσει πάλι τη διαδικασία από την αρχή.

Άρθρο9

Οι διατάξεις του άρθρου 9 ορίζουν τα των προτύπων καταστατικών των εταιρειών που θα είναι προσπελάσιμα και διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. Ακολούθως, με τις παραγράφους 5 και 6 προβλέπεται ότι όταν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ανώνυμη Εταιρεία κάνουν χρήση του προτύπου καταστατικού, τότε μπορεί να καταρτίζοvται με ιδιωτικό έγγραφο αντί του συμβολαιογραφικού. Αν και κατά βάση, συμφωνούμε με το περιεχόμενο της διάταξης, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη θεσμική προσοχή στην ταυτοποίηση των προσώπων που θα αποτελέσουντους μετόχους και τους εταίρους των συγκεκριμένων εταιρειών, καθώς και στη διακρίβωση της πλήρους γνώσης τους για τη συμμετοχή τους στα εταιρικά αυτά σχήματα και για τις υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται.

Άρθρο10

Στο άρθρο 10 προβλέπεται ότι καταβάλλονται ειδικά τέλn από τους αιτούντες για την καταχώριση και οποιασδήποτε μεrαβολής στο ΓΕΜΗ. Τα σχετικά τέλη, που είναι ενιαία για όλες τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ ανά κατηγορία υπόχρεου, αποτελούν πόρο των Επιμελητηρίων, με εξαίρεση εκείνα που καταβάλλονται υπέρ της αρμόδιας για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τα οποία αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Θεωρούμε ότι τα Επιμελητήρια της χώρας θα χρειαστούν κάθε διαθέσιμο πόρο για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΓΕΜΗ και ως εκ τούτου, ακόμα και τα τέλη της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου θα πρέπει να κατευθύνονται προς αυτά ανά γεωγραφική αρμοδιόmτα.

Άρθρο12

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 προβλέπεται ότι οι (πολλές) Υπουργικές και Κοινές Υπουργικές Απαράσεις που προβλέπονται στον παρόvτα νόμο θα εκδοθούν εντός 6 μηνών από τη θέση του σε ισχύ. Έχουμε την γνώμη ότι τα κείμενα των συγκεκριμένων υπουργικών αποφάσεων πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης πρώτα τουλάχιστον με τους φορείς που τηρούv και χειρίζονται το ΓΕΜΗ, δηλαδή τα Επιμελητήρια. Με τα Επιμελητήρια θα πρέπει να συζητηθούν και όλες οι προϋποθέσεις γιά να απλουστευθεί στην αvτίληψη του πολίτη η εφαρμογή του νόμου, όπως η διάχυση της πληροφόρησης και το εύρος αυτής, η τυχόν έκδοση ειδικών οδηγών κ.λπ.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]