ΕΣΠΑ: Δράση "Βιομηχανικά και Προηγμένα Υλικά"

«Ναι» στην απλοποίησn ίδρυσης επιχειρήσεων
30 Σεπτεμβρίου, 2016
Τα 5 βήματα ένταξης των επιχειρήσεων που έχουν χρέη στον μηχανισμό εξυγίανσης
3 Οκτωβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ: Δράση "Βιομηχανικά και Προηγμένα Υλικά"

[:el]30/9/2016

Στην υποστήριξη των έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευvητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις αποσκοπεί η νέα ειδική δράση «Βιομηχανικά και Προηγμένα Υλικά» που αναμένεται να προκηρυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ουσιαστικά, στόχος της δράσης είναι η δημιουργία της απαραίτητης γvωσιακής βάσης για την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της αvταγωvιστικότητας του κλάδου και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι συμπράξεις ερευvητικών φορέων και επιχειρήσεων κάθε μεγέθους με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 14 εκατ. ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 20 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Οι στόχοι

Η δράση έχει ως ειδικότερους στόχους:

  • Την επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων σε εστιασμένες Ε& Τ προτεραιότnτες, σημαντικές για την οικονομία και τnν κοινωvία, με σκοπό τn μεγιστοποίηση της ωφέλειας για τnν ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατήγικής ΕΤΑΚ για την έξυπvη εξειδίκευση.
  • Την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμεvη αξία με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας-παραγωγικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές.
  • Την ενίσχυση και αναβάθμιση του στελεχικού ερευνητικού δυναμικού των επιχειρήσεων με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες ΕΓΑΚ, που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων.
  • Την ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε& Τ δραστηριοτήτων και την αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευvητικού συστήματος της χώρας με τους παραγωγικούς τομείς τnς οικονομίας. Την ενίσχυση συνεργασιών επιχειρήσεων-ερευvητικών φορέων και δικτύωση των μερών της αλυσίδας αξίας των υλικών, τεχνολογιών και εφαρμογών για αποφυγή κατακερματισμού των πόρων.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των συμπράξεων είναι τα παρακάτω:

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής είτε στον υποτομέα «Βιομηχανικά Υλικά», είτε στον υποτομέα «Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά».

Στα έργα έρευvας και ανάπτυξης του υποτομέα «Βιομηχανικά Υλικά», στο κοινοπρακτικό σχήμα μπορούν να συμμετάσχουν από τρεις έως έξι φορείς με μίνιμουμ συμμετοχή δύο επιχειρήσεων ανά τρεις ή τέσσερις φορείς και τριών επιχειρήσεων ανά πέντε με έξι φορείς. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το ελάχιστο ποσοστό προϋπολογισμού των επιχειρήσεων επί του συνολικού προϋπολογισμού θα πρέπει να ανέρχεται στο 50%.

Αvτίστοιχα στα έργα έρευνας και ανάπτυξης του υποτομέα «Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά» ο αριθμός των συμμετεχόντων φορέων μπορεί να κυμαίνεται από τρεις έως έξι, με τη συμμετοχή μίας επιχείρησης ανά τρεις έως τέσσερις φορείς και δύο επιχειρήσεων ανά πέντε με έξι φορείς. Στον υποτομέα αυτό το ελάχιστο ποσοστό προϋπολογισμού των επιχειρήσεων επί του συνολικού προϋπολογισμού θα πρέπει να ανέρχεται στο 30%.

Κριτήρια αξιολόγησnς

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων

Α. Ποιότητα-αξιοπιστία φορέων

Β. Επιστημονική και τεχνολογική ποιότητατης πρότασης.

Γ. Επιπτώσεις -Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Το φυσικό αντικείμενο των προτάσεων θα πρέπει να εντάσσεται υποχρεωτικά σε μια από τις παρακάτω Ε&Τ προτεραιότnτες του Παραρτήματος Α’ (Κριτήριο ένταξης / αποκλεισμού) και να αποσκοπεί στην ανάπτυξη / βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών.

Α. Βιομηχανικά υλικά

  1. 1. Μεταποίηση και διεργασίες.

 

1.1 Σχεδιασμός και ανάπruξη διεργασιών παραγωγής με έμφαση σm μείωση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας.

1.2 Ενσωμάτωση και ολοκλήρωση μη συμβατικών τεχνολογιών για τnν ανάπτυξη νέων πολύ λειτουργικών ή υβριδικών διεργασιών.

  1. 2. Βιομηχανικά υλικά και πρώτες ύλες για κατασκευές, μηχανολογικές κατασκευές και υλικά ευρείας κατανάλωσης.

 

2.1 Ανάπτυξη προηγμένων υλικών και διεργασίες παραγωγής και διαμόρφωσης αυτών για χρήσεις στις μεταφορές, κατασκευές και τον ενεργειακό τομέα.

2.2 Αξιοποίηση εθνικών βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων για την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμεvης αξίας.

2.3 Ανάπτυξη νέων δομικών υλικών για κατασκευές βελτιωμένης περιβαλλοντικής και λειτουργικής επίδοσης.

 

Β. Προηγμένα λειτουργικά υλικά

  1. 1. Βιοϋλικά.

 

1.1 Βιοεμφυτεύματα: • Ικριώματα Μηχανικής και Αναγένvησης Ιστών. •Εμφυτεύσιμα Μικρο/Νανο συστήματα.

1.2 Διαγvωσιοθεραπευτικά βιοϋλικά: •Νέα διαγvωσιοθεραπευτικά βιοϋλικά. •Διαγvωσιοθεραπευτικές διατάξεις.

  1. 2. Υλικά για ολοκληρωμένες ηλεκτροvικές και φωτονικές τεχνολογίες.

 

2.1 Υλικά με εφαρμογή στη μικρονανοηλεκτρονική: •Υλικά συμβατά με την τεχνολογία πυριτίου. •Υλικά για ηλεκτρονικά ισχύος. •Υλικά για φωτονικές τεχνολογίες.

2.2 Υλικά για μικροσυστήματα.

2.3 Υλικά για εύκαμπτα υποστρώματα.

2.4 Υλικά για τηντεχvολοyία των ηλιακών κυψελών.

  1. 3. Πόλυλειτουργικά υλικά-Ευφυή υλικά-Επιστρώσεις

 

3.1 Πολυλειτουργικά – Ευφυή υλικά που αvταποκρίνοvται σε εξωτερικά ερεθίσματά με κυριότερες εφαρμογές στον τομέα των Μεταφορών και των Κατασκευών: •Υλικά μνήμης σχήματος. • Πιεζοηλεκτρικά υλικά. • Μαγvητο- και Ηλεκτρορεοστατικά υλικά. •Συστήματα Αυτοΐασης.

3.2 Πολυλειτουργικά υλικά για ενεργειακές εφαρμογές:• Ανάπτuξη μαγνητικών υλικών •Θερμοnλεκτρικά υλικά.• Ευφυή συστήματα μετατροπής ενέργειας •Χρωμογεvή, φωτοκαταλυτικά και αυτοκαθαριζόμενα υλικά.• Νανοπορώδη υλικά για αποθήκευση/διαχωρισμό αερίων ενεργειακού ενδιαφέροντος.

3.3 Πολυλειτουργικά συστήματα υλικών για τnν προστασία Κατασκευών, Μνημείων και λοιπών δομικών εφαρμογών, φιλικά προς το περιβάλλον: •Τροποποιημένα νανοσύvθετα υλικά • Υλικά στερέωσης, ενίσχυσης και πλήρωσης • Ανάπτυξη νανοσύvθετων υπερυδρόφοβων υμενίων.

3.4 Νέα υλικά, βελτίωση χρησιμοποιούμενων υλικών και νέες εφαρμογές υλικών λεπτών επιστρώσεων:• Eπιστρώσεις με φυσική λειτουργικότnτα. •Επιστρώσεις με φυσικοχημική λειτουργικότητα.

3.5 Ανάπτυξη διεργασιών εναπόθεσης και επεξεργασίας επιστρώσεων και τροποποίησης επιφανειών.

  1. 4. Προηγμένα νανοϋλικά και νανοσύνθετα υλικά.

 

4.1 Σύνθετα πολυμερικής μήτρας με φυτικές νανοπροσμίξεις ως ενισχυτική φάση.

4.2 Ναvοσύvθετα πολυμερικής μήτρας με χρήση πυριτικών προσμίξεων.

4.3 Νανοσύvθετα πολυμερικής μήτρας με διασπορά νανοσωματιδίων ευγενών μετάλλων.

4.4 Πολυμερή νανοσύvθετα με βάση το γραφέvιο και άλλα 2-σδιάστατα υλικά.

4.5 Σύνθετα υλικά μεταλλικής μήτρας μενανοσωλήνεςάvθρακα.

4.6 Σύνθετα υλικά μεταλλικής μήτρας με διασπορά μεταλλικών νανοσωματιδίων

 

Επιδότηση από 40% έως 100% για επιχειρήσεις και φορείς

Στο πλαίσιο της δράσης «Βιομηχανικά και Προηγμένα Υλικά» ενισχύονται έργα με κατώτατο επιλέξιμο συνολικό προϋπολογισμό 200.000 € και ανώτατο 500.000 € με διάρκεια υλοποίησης από 18 έως 24 μήνες. Το ύψος επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη), κυμαίνεται για τη βιομηχανική έρευνα από 65% έως 80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40% έως 60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]