Μόνο με τον Κώδικα Δεοντολογίας παλεύουν να μειώσουν τα "κόκκινα" δάνεια οι τράπεζες

Προς ρύθμιση χρεών έως 2.000 ευρώ
17 Φεβρουαρίου, 2017
Ενίσχυση Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου
21 Φεβρουαρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Μόνο με τον Κώδικα Δεοντολογίας παλεύουν να μειώσουν τα "κόκκινα" δάνεια οι τράπεζες

[:el]21/12/2017

Θέσπιση του νομικού πλαισίου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, παροχή νομικής κάλυψης για τις αναδιαρθρώσεις χρεών, ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και φορολογική αντιμετώπιση των διαγραφών, λείπουν ακόμη από τη “φαρέτρα” των τραπεζών για την αντιμετώπιση των “κόκκινων” δανείων.

Μαζί με την οριστικοποίηση των αλλαγών στη διακυβέρνηση των διοικητικών συμβουλίων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, όλα τα παραπάνω αποτελούν  εκκρεμότητες της “τραπεζικής ατζέντας” από τα προαπαιτούμενα της β΄ αξιολόγησης και συνιστούν τα πλέον κρίσιμα κομμάτια του “παζλ” της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Οι τράπεζες έχουν συμφωνήσει στη θέσπιση “φιλόδοξων, αλλά ρεαλιστικών στόχων”, σύμφωνα με την ΤτΕ, για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους. Οι στόχοι υποβλήθηκαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 με χρονικό ορίζοντα τριών ετών, ενώ έχουν τεθεί τριμηνιαίοι στόχοι για τα τέσσερα τρίμηνα του 2017 και ετήσιοι για τα έτη 2018 και 2019. Προβλέπουν δε, μείωση του υπολοίπου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 38% την περίοδο Ιουνίου 2016 – Δεκεμβρίου 2019, διαμορφώνοντας το αναμενόμενο υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα 66,7 δις. ευρώ από 106,9 δις. ευρώ.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα απαιτηθεί όχι μόνο η άμεση συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου με τη ρύθμιση και ψήφιση των ανωτέρω εκκρεμοτήτων (οι οποίες, άλλωστε, βρίσκονται σε σχεδόν συμφωνημένο στάδιο), αλλά και επιπλέον ενέργειες για τη βελτίωση των υποδομών και της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας του δικαστικού συστήματος, καθώς και την παροχή χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά και ελεύθερους επαγγελματίες.

Η αποδοτικότητα του “οπλοστασίου” των τραπεζών για τη διαχείριση των “κόκκινων” δανείων και τη σημαντική μείωση του αποθέματός τους, θα εξαρτηθεί, ωστόσο, από την ανάσχεση της ύφεσης και τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης.

Όπως επισημαίνουν ΤτΕ και τραπεζίτες, η ολοκλήρωση της νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, η απλοποίηση της εξυγίανσης και της ειδικής εκκαθάρισης των επιχειρήσεων, και κυρίως η δημιουργία δευτερογενούς αγοράς δανείων στην οποία θα συμμετέχουν οι εταιρίες διαχείρισης και μεταβίβασης δανειακών απαιτήσεων αποτελούν μεγάλες προκλήσεις για τράπεζες και Πολιτεία. Ωστόσο, το μεγαλύτερο “στοίχημα” είναι η μείωση του πιστωτικού κινδύνου. Ο πιστωτικός κίνδυνος δεν αναμένεται να υποχωρήσει σύντομα εάν:

α) οι μακροοικονομικές συνθήκες είναι λιγότερο ευνοϊκές από τις αναμενόμενες. Συγκεκριμένα, μια ενδεχόμενη παράταση της ύφεσης στην ελληνική οικονομία επηρεάζει πτωτικά και τις αγορές ακινήτων, καθώς σε περίπτωση απώλειας του σταθερού εισοδήματός τους, τα νοικοκυριά δεν θα είναι πλέον σε θέση να εξυπηρετήσουν το χρέος τους στα ενυπόθηκα δάνεια που έχουν λάβει ακόμη και με την πώληση του ακινήτου τους, ενώ από την άλλη πλευρά, θα επηρεαστεί σημαντικά και η δυνατότητα των τραπεζών να ανακτήσουν τα οφειλόμενα ποσά μέσω ρευστοποίησης των ενυπόθηκων εξασφαλίσεών τους, και

β) η πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο, οπότε τα μέτρα εξυγίανσης δεν θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν την περαιτέρω αύξηση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.
Στην πράξη, επί του παρόντος, οι τράπεζες έχουν στα χέρια τους μόνο τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας στη βάση του οποίου επιχειρούν να προβούν σε ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο νέος Κώδικας θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά και από τις Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων και τις Εταιρίες Απόκτησης Απαιτήσεων του νόμου 4354/2015 (μέχρι στιγμής έχει δοθεί μόνο μία άδεια από τις 10 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην ΤτΕ).

Οι διαδικασίες του Κώδικα Δεοντολογίας έχουν εφαρμογή μόνο σε φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις με μέσο όρο κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας μικρότερο του 1 εκατ. ευρώ. Με βάση τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας, έχει μετατεθεί από τις 30 στις 60 ημέρες από τη μη καταβολή δόσης, το χρονικό σημείο για αποστολή της πρώτης ειδοποίησης – κλήσης για ένταξη του οφειλέτη στη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.). Επίσης, έχει επιμηκυνθεί από τις 15 στις 30 ημέρες η προθεσμία αποστολής ειδοποίησης από την τράπεζα, ενώ έχει δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των δανειοληπτών, αποσαφηνίζοντας σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται αποστολή των ειδοποιήσεων σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

Για τις ρυθμίσεις των δανείων, ο Κώδικας έχει εισαγάγει την έννοια του ελαχίστου επιπέδου των “ευλόγων δαπανών διαβίωσης” και έχει επεκτείνει το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων α) σε όλα τα φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο σε αυτά των οποίων διακυβεύεται η κατοικία, καθώς και β) στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Επίσης, υποχρεώνει τις τράπεζες να παρουσιάζουν στον οφειλέτη δανειολήπτη τη  ρύθμιση σε παρούσα αξία και σε αντιπαραβολή με την εκτιμώμενη αξία πλειστηριασμού στις περιπτώσεις που η τράπεζα, έχοντας αποκλείσει λύση ρύθμισης, προτείνει λύση οριστικής διευθέτησης που περιλαμβάνει ρευστοποίηση του ακινήτου. Για την εκτίμηση ακινήτων που περιλαμβάνονται σε ρύθμιση γίνεται χρήση πιστοποιημένων εκτιμητών και εκτιμητικών προτύπων, ειδικά όταν πρόκειται για κατοικία.

Επιπλέον, για δανειολήπτες που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, ο Κώδικας υποχρεώνει τις τράπεζες, προκειμένου για αναπήρους, να θεσπίζουν ειδική πολιτική επικοινωνίας με δικά τους κριτήρια. Προκειμένου δε για οικονομικά αδύναμους, δηλαδή όταν δεν υφίσταται λοιπή ακίνητη περιουσία πλην της κατοικίας ή σε περίπτωση χαμηλού οικογενειακού διαθέσιμου εισοδήματος και αντικειμενικής αξίας κατοικίας μικρότερης των 140.000 ευρώ, οι τράπεζες  καλούνται να προτείνουν μακροχρόνια ρύθμιση. Εναλλακτικά, αν αυτή δεν καθίσταται εφικτή, αποπληρωμή με τρόπο που σέβεται την ανάγκη διατήρησης ελαχίστου εισοδήματος για την κάλυψη των “ευλόγων δαπανών διαβίωσης” και δεν οδηγεί σε υπερχρέωση.

Πηγή: Capital.gr[:]