Κοινοτικά κίνητρα 4,7 δις ευρώ για startups στο γεωργικό τομέα

Διαδικασίες – εξπρές για την κατάσχεση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς
7 Αυγούστου, 2015
100 δόσεις, ΕΝΦΙΑ και αποκάλυψη κεφαλαίων
7 Αυγούστου, 2015
Δείτε τα όλα

Κοινοτικά κίνητρα 4,7 δις ευρώ για startups στο γεωργικό τομέα

7/8/2015

Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, το οποίο κατατέθηκε στις 17 Ιουλίου στην Κομισιόν, αναμένεται να κινητοποιήσει συνολικά πόρους 6 δις ευρώ. Από αυτά τα 4,7 δις ευρώ προέρχονται από κοινοτικούς πόρους.

Σκοπός του νέου προγράμματος είναι να επιτευχθεί ο σταδιακός μετασχηματισμός του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της γεωργίας, να υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στην αγροτική οικονομία με αιχμή τα επενδυτικά έργα, ώστε να καταστεί ακόμα πιο ελκυστικός ο πρωτογενής τομέας για νέους αγρότες.

Πριμ εισόδου 50.000 ευρώ για νέους αγρότες, ενδυνάμωση και ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κεφάλαια για την ανάπτυξη μη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός αγροτικής περιοχής ανήκουν σε αυτό το πλαίσιο.

Ειδικότερα, προβλέπεται ενίσχυση που μπορεί να ανέλθει σε 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο (σε δύο δόσεις) βάσει υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου, με σκοπό να καλύψει αντίστοιχες δαπάνες (λειτουργικά έξοδα, μισθοδοσία, κόστος εγκατάστασης, εξοπλισμού, προβολής κλπ.). Το ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης μπορεί να φτάσει και το 100% – σύμφωνα με τον Κανονισμό 1407/2013 περί ενισχύσεως ήσσονος σημασίας (δηλαδή, το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ σε διάστημα τριών ετών ανά δικαιούχο).

Αντίστοιχα, επιχορηγείται η ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, είτε πρόκειται για την αναβάθμιση υφιστάμενων «οριακών» σε δυναμικότητα εκμεταλλεύσεων, είτε για νέους αγρότες, οι οποίοι όμως δεν πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του υπομέτρου 6.1 (για νέους γεωργούς).

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν γεωργική εκμετάλλευση, η οποία βρίσκεται εντός αγροτικών περιοχών και έχει μέγεθος δυναμικότητας σε όρους απασχόλησης μέχρι 0,49 Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας (1 ΜΑΕ αντιστοιχεί σε 1750 ώρες ανά έτος), για τα φυσικά πρόσωπα, ή μέχρι 0,49 ΜΑΕ ανά μέλος ή εταίρο για τα νομικά πρόσωπα.

Επίσης θα πρέπει να έχουν ως αρχηγούς και διαχειριστές φυσικά πρόσωπα με τα εξής κριτήρια: α) έως 50 ετών, β) επαρκή επαγγελματικά προσόντα για τη γεωργική δραστηριότητα ή δέσμευση να αποκτήσουν εντός 48 μηνών από την ημερομηνία ένταξής τους.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες αφορούν σε επιχειρηματικά σχέδια με διάρκεια υλοποίησης έως 4 έτη και το σύνολο των δράσεων και των δαπανών συνδέονται με τη γεωργική δραστηριότητα και την αύξηση της βιωσιμότητας και την ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης (π.χ. απόκτηση φυτικού ή ζωικού κεφαλαίου, εξοπλισμού, ιδία συμμετοχή σε χρηματοδοτικά εργαλεία κ.α.).

Το παραπάνω μέτρο μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα μέτρα που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 15.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Προϋπόθεση για την ένταξη στο μέτρο, με σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας, βιωσιμότητας και μονιμότητας της εγκατάστασης νέων γεωργών, αποτελεί η απόκτηση κατάλληλων επαγγελματικών προσόντων, η διαρθρωτική προσαρμογή και η αύξηση της δυναμικότητας των εκμεταλλεύσεων, καθώς και η απόκτηση της σχετικής επαγγελματικής ιδιότητας.

Τέλος, λίγο πριν την κατάθεση του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, η ηγεσία του υπουργείου κατέθεσε νέο αίτημα για την παράταση κατά ένα έτος του υφιστάμενου Προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013 (απορροφητικότητα κοντά στο 70%).

Όσον αφορά στις μη γεωργικές δραστηριότητες, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ενισχύει τη δημιουργία ιδιωτικών υποδομών μεταποίησης αγροτικών προϊόντων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα εντός γεωργικών περιοχών, χωρίς να έχει περιορισμούς στους δικαιούχους.

Ειδικότερα, για τον πρωτογενή τομέα, υποστηρίζεται η δημιουργία υποδομών για διαφοροποιημένες δραστηριότητες που συνεισφέρουν στην «πολυλειτουργικότητα» και επισκεψιμότητα των εκμεταλλεύσεών του, αλλά και η δημιουργία υποδομών για τη διάθεση των προϊόντων τους. Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται η δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων, εξοπλισμός, «άυλες» επενδύσεις (π.χ. ευρεσιτεχνίες) και σχετικά γενικά έξοδα (μελέτες κ.α.), όχι όμως και οι λειτουργικές δαπάνες.

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών της δράσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει στα 600.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε κρατική ενίσχυση και το ποσοστό ανέρχεται μέχρι 45%, ανάλογα με την περιφέρεια.