Κίνητρα για τις Ενεργειακές Κοινότητες


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Απλοποιείται η σύσταση εταιρείας εντός της Ε.Ε.
12 Ιουλίου, 2019
Απ. Βεσυρόπουλος: Δεν θα δοθεί άλλη παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις
19 Ιουλίου, 2019
Δείτε τα όλα

Κίνητρα για τις Ενεργειακές Κοινότητες


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

12/07/2019

Σε καθεστώς προδημοσίευσης η σχετική δράση του ΕΠΑνΕΚ – Όλοι οι όροι συμμετοχής και οι επιλέξιμες δραστηριότητες

Τον δρόμο για τη δημιουργία «Ενεργειακών  Κοινοτήτων» ανοίγει η δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η οποία έχει τεθεί σε καθεστώς προδημοσίευσης.

Με m συγκεκριμένη δράση και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4513/2018 ενισχύεται η ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων δίνοντας τη δυνατότητα και παρέχοντας δυναμική σε τοπικές κοινωνίες, ιδιώτες-πολίτες, Οργανισμούς ‘ Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού), καθώς και σε άλλα νομικά πρόσωπα να αναπτύξουν επενδυτικά εγχειρήματα, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο σmν προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, στην προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Κάθε Ενεργειακή Κοινόmτα θα πρέπει να υποβάλει μια και μοναδική αίmση χρηματοδόmσης. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) που θα χρηματοδοτηθούν από τη δράση είναι οι εξής:

 1. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας: 35.11.10.03
 2. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας: 35.11.10.04
 3. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας: 35.11.10.06
 4. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς: 35.11.10.08
 5. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα: 35.11.10.09
 6. Υπηρεσίες παροχής ατμού και ζεστού νερού, προς θέρμανση πόλεων: 3530.11.01
 7. Υπηρεσίες παροχής ατμού και ζεστού νερού μέσω αγωγών διανομής παροχής: 35.30;12
 8. Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού: 36.00.20.01

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι οι ακόλουθες ανά κατηγορία δικαιούχου:

 • Κατηγορία Δικαιούχου Α (Σύσταση ΕΚ μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης):
 1. Προσκόμιση Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ των μελών που θα συμμετέχουν στην Ενεργειακή Κοινότητα για τη σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας
 2. Οι συμμετέχοντες στην Ενεργειακή Κοινότητα να ανήκουν στις κατηγορίες που ορίζει ο Ν.4513/2018.
 3. Η δραστηριότητα της Ενεργειακής Κοινότητας που θα συσταθεί να είναι στην ελληνική επικράτεια.
 4. Η χωροθέτηση της επένδυσης της ενεργειακής κοινότητας όπως και η ασκούμενη δραστηριότητά της να βρίσκονται αποκλειστικά εντός της Περιφέρειας στην οποία δραστηριοποιείται η Εν. Κοινότητα ή και σε όμορη Περιφέρεια στην περίπτωση Ενεργειακής Κοινότητας με δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής.
 5. Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου να είναι εντός των ορίων που ορίζεται στην πρόσκληση.
 6. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε επιλέξιμο για τη δράση ΚΑΔ.
 7. Προσκόμιση τεχνικής έκθεσης εξειδικευμένου ενεργειακού συμβούλου.
 8. Να δεσμεύονται ότι κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος εκταμίευσης θα είναι μέλη του Μητρώου Ενεργειακών Κοινοτήτων του ΓΕΜΗ του ν. 3419/2005 (Α’ 267) και θα διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 9. Να δεσμεύονται ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά ως Ενεργειακή Κοινότητα και θα τηρεί με τη σύστασή της απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
 10. Να δηλώνεται και να δεσμεύονται για το μέγεθος της Εν. Κοινότητας (μμε ή μεγάλη επιχείρηση).
 11. Να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο αδειοδοτικό έγγραφο. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται έκδοση αδείας υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, στην οποία δηλώνεται ότι δεν απαιτείται με αναφορά στη σχετική νομοθεσία, εφόσον υπάρχει.
 12. Να δεσμεύονται ότι στα ακίνητα που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση των προβλεπόμενων στο επενδυτικό σχέδιο εγκαταστάσεων δεν θα υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή δεν θα έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση στο ακίνητο που προβλέπεται να γίνει εγκατάσταση ή εφόσον υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή θα έχει τακτοποιηθεί με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου (παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017) ή κάπου προγενέστερου (Ν. 3843/2010, Ν. 4014/2011, Ν.4178/2013) κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος εκταμίευσης.
 13. Να δεσμεύονται ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα τεκμηρίωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της αναγκαίας έκταση για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα υποβληθούν κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος εκταμίευσης.
 14. Να δεσμεύονται ότι οι απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις (π.χ. άδεια παραγωγής. προσφορά σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή. κ.λπ.) για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα υποβληθούν κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος εκταμίευσης.
 15. Να δεσμεύονται ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης (έντυπο πρότασης) δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή ενταχθεί προς χρηματοδότηση και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 16. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης).
 17. Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές. όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κλπ.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑ-μεΑ.
 18. Να υποβληθεί μία και μοναδική επενδυτική πρόταση. Για τις δαπάνες που υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Ποιοι δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων» ενισχύονται  Ενεργειακές Κοινότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4513/2018.

Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:

Κατηγορία Α δικαιούχων:  Ενεργειακές Κοινότητες όπως αυτές ορίζονται  στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4513/2018, που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης. Οι ενεργειακές Κοινότητες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει:

 1. κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης. μεταξύ των μελών που θα συμμετέχουν στην Ενεργειακή Κοινότητα να έχει υπογραφεί Ιδιωτικό Συμφωνητικό για τη σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας.
 2. κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος εκταμίευσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία. (ΕΠΑvΕΚ)» να είναι μέλη του Μητρώου Ενεργειακών Κοινοτήτων του ΓΕΜΗ ΙΒΙΙ του ν. 3419/2005(A’ 267) και να διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο για τη δράση Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Κατηγορία Β δικαιούχων: Ενεργειακές Κοινότητες, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου του Ν.4513/2018. που έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και οι οποίες:

Ι. Είναι μέλη του Μητρώου Ενεργειακών Κοινοτήτων του ΓΕΜΗ του Ν. 4513/2018 μέχρι τηv ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης.

ΙΙ. Έχουν αποκτήσει τουλάχιστον έναν επιλέξιμο για τη δράση κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης ΚΑΔ, κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος χρηματοδότησης.

Πηγή: Ναυτεμπορική