Και οι οφειλές προς δήμους εντάσσονται στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Έρευνα ΙΟΒΕ και ΣΕΒΤ: Βασική κινητήρια δύναμη της οικονομίας η βιομηχανία τροφίμων και ποτών.
20 Μαρτίου, 2015
Δ.Στρατούλης: Από τον Ιούνιο οι μηνιαίες εισφορές στον O.A.E.E. – Εξετάζεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κλάσης, εθελοντικά.
20 Μαρτίου, 2015
Δείτε τα όλα

Και οι οφειλές προς δήμους εντάσσονται στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

20/3/2015

Σύμφωνα με νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο σχετικά με τις ρυθμίσεις 100 δόσεων, πλέον θα εντάσσονται και οι οφειλές σε Δήμους στη ρύθμιση, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση στους Δήμους.

Νομοτεχνικές Βελτιώσεις

Στο σχέδιο νόμου Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας»

1) Στο άρθρο 1 του σχεδίου νόμου προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Στη ρύθμιση του παρόντος κεφαλαίου υπάγεται επίσης το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26-5-2015 προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς σε γη των προς ένταξη ιδιοκτησιών σύμφωνα με το ν. 1337/1983. Για τις οφειλές αυτές η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ».

2) Στο άρθρο 21 του σχεδίου νόμου προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η ισχύς των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 01.01.2014».

3) Στην υποπερίπτωση (γ) της περίπτωσης ιγ) του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 21 του σχεδίου νόμου διαγράφεται το “,” μετά τη φράση “Είναι συνδεόμενη”.

Αθήνα 19 Μαρτίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Η ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ