Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)

Με το Νόμο 4072/2012 θεσπίστηκε μία νέα μορφή εταιρίας, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Ουσιαστικά πρόκειται για μία παραλλαγή της Ε.Π.Ε., με μεγαλύτερη ευελιξία και πλεονεκτήματα ως προς την ευκολία σύστασης και διατήρησης. Ο νόμος δικαιολογεί τη μετατροπή των ΕΠΕ σε ΙΚΕ εάν υπάρχει απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων.

Χαρακτηρίζεται ως εμπορική εταιρία (ακόμα και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός) και η σύστασή της γίνεται σε κάθε περίπτωση μέσω της διαδικασίας της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ), σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Συστήνεται ή τροποποιείται με απλό ιδιωτικό έγγραφο (δε χρειάζονται συμβολαιογραφικά έγγραφα, εκτός των περιπτώσεων που ορίζει ο Νόμος).
 • Τα αρχικά κόστη σύστασης, αλλά και τροποποίησης είναι χαμηλά.
 • Η ονομασία της εταιρίας μπορεί να περιλαμβάνει τα ονόματα των εταίρων, τη δραστηριότητά της ή όχι.
 • Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο κατώτατο κεφάλαιο (1€).
 • Απαιτείται η συμμετοχή ενός μόνο εταίρου κατ’ ελάχιστο (μονοπρόσωπη ΙΚΕ), ενώ για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της. Εταίροι μπορούν να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
 • Ο διαχειριστής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, εταίρος ή μη.
 • Η διάρκεια της ορίζεται σε 12 έτη, με δυνατότητα παράτασης.
 • Ως έδρα τα εταιρείας ορίζεται ο Δήμος στον οποίο ανήκει (δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση).
 • Η εταιρία οφείλει υποχρεωτικά να τηρεί διπλογραφικά βιβλία («Γ’ Κατηγορίας»).
 • Η εταιρία οφείλει να δημοσιεύει ισολογισμό στο ΦΕΚ.
 • Η φορολόγηση της εταιρίας είναι ευνοϊκότερη των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. – Ε.Ε.) και ίδια με τις Ε.Π.Ε. – Α.Ε.
 • Υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ ασφαλίζεται μόνο ο διαχειριστής της ΙΚΕ, με εξαίρεση τη μονοπρόσωπη ΙΚΕ στην οποία ασφαλίζεται υποχρεωτικά ο μοναδικός εταίρος και ο διαχειριστής αν είναι διαφορετικό πρόσωπο. Οι λοιποί εταίροι υπάγονται προαιρετικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
 • Ο χρόνος υλοποίησης της σύστασης της ΙΚΕ κυμαίνεται από 15 έως 30 ημέρες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Επωνυμία (2-3 εναλλακτικές) και διακριτικός τίτλος.
 • Σκοπός της εταιρίας.
 • Ποσοστά των εταίρων.
 • Αστυνομική Ταυτότητα για τους εταίρους Έλληνες υπηκόους ή διαβατήριο καθώς και άδεια διαμονής για τους υπηκόους κράτους μέλους Ε.Ε. Πρωτότυπα και επικυρωμένα αντίγραφα των παραπάνω.
 • Υπεύθυνη δήλωση για την εξουσιοδότηση της σύστασης στο ΓΕΜΗ (παρέχεται από εμάς) η οποία πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής.
 • Θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. Μισθωτήριο η παραχωρητήριο, ή Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής για την έδρα της υπό σύστασης επιχείρησης. Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή με το γνήσιο της υπογραφής στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης.
 • ΑΦΜ – ΑΜΚΑ των εταίρων και του διαχειριστή, καθώς και διεύθυνση κατοικίας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας του διαχειριστή.
 • Φορολογική ενημερότητα των Διαχειριστών.