Φόρος 21,6% έως 52,5% στα αδήλωτα εταιρειών

Με δικαστική βούλα και ερήμην της οικονομίας οι ομαδικές απολύσεις
22 Δεκεμβρίου, 2016
ΕΤΕπ: Ρευστότητα 1 δισ. ευρώ στις ελληνικές ΜμΕ
22 Δεκεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Φόρος 21,6% έως 52,5% στα αδήλωτα εταιρειών

[:el]22/12/2016

Από 21,6% έως και 52,5% αναμένεται να κυμανθούν οι τελικοί συντελεστές φορολόγησης των εισοδημάτων παρελθόντων ετών που θα αποκαλυφθούν οικειοθελώς από τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι οποίες θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις των άρθρων 57-61 του πρόσφατα κατατεθέντος στη Βουλή πολυνομοσχεδίου των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από αναλυτικούς πίνακες που επεξεργάστηκε και παρουσιάζει σήμερα κατ’ αποκλειστικότητα η «Ν». Συγκεκριμένα, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 57-61 του πολυνομοσχεδίου:

1) Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση μπορούν μέχρι 31-5-2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, φορολογίας ακινήτων και λοιπών φόρων και τελών, στις οποίες μπορούν να συμπεριλάβουν φορολογητέα ύλη μη δηλωθείσα κατά τα έτη 2001-2015 καθώς και μέχρι τις 30-9-2016. Στις περιπτώσεις αυτές οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες θα προβαίνουν σε έκδοση πράξεων άμεσου διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και οι φορολογούμενοι θα καλούνται να πληρώσουν τα βασικά ποσά επιβαρύνσεων που αναλογούν στην αποκαλυφθείσα φορολογητέα ύλη, προσαυξημένα με πρόσθετους φόρους ή πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής καθώς και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, αλλά με απαλλαγή:

* Από τα πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών τα οποία ανέρχονται σε ποσοστά από 25% έως και 100% επί των διαφορών φόρου.

* Από τυχόν πρόστιμα για έκδοση ή αποδοχή πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων.

* Από το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων.

* Από τις ποινικές κυρώσεις για φοροδιαφυγή.

Οι κύριοι φόροι που αναλογούν θα υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ίσχυαν για τις χρήσεις (διαχειριστικές περιόδους) για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων της αποκρυβείσας και νυν αποκαλυπτόμενης φορολογητέας ύλης.

2) Για δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι 31/3/2017 ο πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 8% του κύριου φόρου, ενώ για δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή ο οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 10%. Σε κάθε περίπτωση ο πρόσθετος φόρος προσαυξάνεται κατά 5% έως και 25% εάν η κανονική προθεσμία υποβολής της δήλωσης έληξε σε έτη πριν από το 2010 και συγκεκριμένα στα έτη 2001-2009 (χρήσεις 2000-2008). Όπως προκύπτει από τους αναλυτικούς πίνακες που επεξεργάστηκε και παρουσιάζει η «Ν», τα συνολικά ποσά των κύριων και πρόσθετων φόρων εισοδήματος που θα καλούνται να πληρώσουν οι υπαγόμενες στη ρύθμιση αυτή εταιρείες επί των αποκαλυπτόμενων εισοδημάτων θα κυμαίνονται από 21,6% έως 52,5%, ανάλογα με τις χρήσεις τις οποίες θα αφορούν οι δηλώσεις που θα υποβληθούν, τον χρόνο υποβολής τους και το εάν έχουν εκδοθεί ή όχι εντολές ελέγχου ή και πράξεις προσωρινού προσδιορισμού του φόρου.

3) Στις ρυθμίσεις για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτης φορολογητέας ύλης μπορούν να υπαχθούν και εταιρείες για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι 31/5/2017. Στις περιπτώσεις που ήδη έχει κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 ο πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 13% του κύριου φόρου, η δε δήλωση πρέπει να υποβληθεί εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση των διατάξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στις περιπτώσεις που ο έλεγχος έχει φθάσει ήδη στη φάση της κοινοποίησης πράξης προσωρινού προσδιορισμού φόρου, ο πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 25% του κύριου φόρου, η δε δήλωση πρέπει να υποβληθεί εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση των διατάξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4) Η καταβολή της συνολικής οφειλής που θα προκύπτει από την υποβολή των δηλώσεων, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, θα πρέπει να γίνεται εφάπαξ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων. Ο οφειλέτης θα μπορεί, εναλλακτικά, να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί «πάγιας ρύθμισης», οι οποίες επιτρέπουν την τμηματική εξόφληση των βεβαιωθέντων ποσών έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις με επιβάρυνση τόκων.

5) Σε περίπτωση μη εφάπαξ καταβολής της συνολικής οφειλής εντός των 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης ή σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης των 12 δόσεων, ο φορολογούμενος θα χάνει τα ευεργετήματα που προβλέπονται. Δηλαδή, η αρμόδια φορολογική αρχή θα διενεργεί νέο άμεσο διοικητικό ή διορθωτικό προσδιορισμό φόρου και θα επιβάλει σε βάρος του φορολογούμενου όλη τη διαφορά πρόσθετου φόρου, καθώς και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης από τα οποία απαλλάχθηκε λόγω της υπαγωγής στις ρυθμίσεις οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης. Επιπλέον, σε βάρος του φορολογούμενου θα βεβαιώνονται τυχόν πρόστιμα για πλαστά ή εικονικά τιμολόγια ή για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, καθώς και υπέρογκα ποσά τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]