Φορολογικό έτος 2015 : Πως θα φορολογηθούμε

Προ των πυλών ο νέος αναπτυξιακός
24 Δεκεμβρίου, 2015
Νέο «κύμα» ανατροπών στη φορολογία με το «καλημέρα» για το 2016
24 Δεκεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Φορολογικό έτος 2015 : Πως θα φορολογηθούμε

[:el]24/12/2015

Για το 2016 (Φορολογικό έτος 2015, 01/01-31/12/2015) και μέσα σε ένα κλίμα ασάφειας όσον αφορά στο φορολογικό τοπίο, θα σας παραθέσουμε όσα ισχύουν για τη φορολογία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι βέβαιο, ούτε υπάρχει καμία εγγύηση ότι κάποια από τα παρακάτω δε θα αλλάξουν το επόμενο διάστημα.

Ξεκινάμε από τους Επαγγελματίες και τις εταιρείες (νομικές οντότητες) , που έχουν και τις μεγαλύτερες αλλαγές.

Α. Φυσικά Πρόσωπα με Επιχειρηματική δραστηριότητα , δηλαδή Ατομικές Επιχειρήσεις. 

Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις). Έτσι  τα καθαρά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των Ατομικών Επιχειρήσεων φορολογούνται με τη γνωστή κλίμακα :

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Μέχρι 50.000,00

26%

Από 50.000,01

33%

Περαιτέρω παραμένουν για τις παραπάνω επιχειρήσεις : Η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης και το Τέλος Επιτηδεύματος , καθώς και η Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος στην οποία υπάρχει αλλαγή για το Φορολογικό έτος 2015.

Α1. Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

Η κλίμακα με βάση το Ν. 4334/16-07-2014 καθορίστηκε ως εξής :

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

Εισόδημα από Εισόδημα έως
0,00 12.000 0%
12.001 20.000 0,7%
20.001 30.000 1,4%
30.001 50.000 2%
50.001 100.000 4%
100.001 500.000 6%
500.001 8%
Πρόεδρος Δημοκρατίας , Υπουργοί, Βουλευτές, ΓΓ υπουργείων κ.λπ. εφόσον οι αποδοχές είναι ίσες με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου 8%

 

Α2.Τέλος επιτηδεύματος

Παραμένει ως έχει , δηλαδή 650,00€ ετησίως και σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων 600,00€/υποκατάστημα , για την πλειοψηφία των ατομικών επιχειρήσεων , ενώ για τα «μπλοκάκια» θα παραμείνει (μάλλον) στα 500,00€ καθώς και η εξαίρεση  για τους επαγγελματίες για τα πρώτα τρία έτη της δραστηριότητάς τους,  και για τους  επαγγελματίες που απέχουν έως και τρία χρόνια από τη συνταξιοδότηση με το έτος συνταξιοδότησης να έχει οριστεί το 65ο.

Α3. Προκαταβολή Φόρου εισοδήματος

Η προκαταβολή  για το Φορολογικό έτος 2015 , ορίζεται στο 75% (αντί 55% το 2014) , του φόρου εισοδήματος.

Β. Εταιρείες -Νομικές Οντότητες

Εδώ έχουμε σημαντικές αλλαγές για το Φορολογικό έτος 2015 και στους Φορολογικές Συντελεστές , αλλά και στη Προκαταβολή του Φόρου Εισοδήματος .

Ας δούμε τι ισχύει :

1) Στις κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος από 26% αυξάνεται στο 29%.

2) Στις προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.), στις Κοινωνίες, στις Αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, στις συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, στους Συνεταιρισμοί και στις Κοινοπραξίες με διπλογραφικά βιβλία, συντελεστής φορολογίας εισοδήματος από 26% αυξάνεται στο 29%.

3) Στα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος από 26% αυξάνεται στο 29%.

4) Στις προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.), στις Κοινωνίες, στις Αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, στις συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, στους Συνεταιρισμοί και στις Κοινοπραξίες με απλογραφικά βιβλία, παραμένει η ίδια κλίμακα φορολογίας εισοδήματος :

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Μέχρι 50.000,00 26%
Από 50.000,01 33%

Β1.Τέλος επιτηδεύματος

Παραμένει ως έχει , δηλαδή 1.000,00€ ετησίως και σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων 600,00€/υποκατάστημα

Β2. Προκαταβολή Φόρου εισοδήματος

Αλλαγές έχουμε και στο θέμα αυτό :

 • Διαμορφώνεται σε 100% για το Φορολογικό έτος 2015 , το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ενώ το ίδιο ως άνω ποσοστό (100%) εξακολουθεί να ισχύει για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. (Αφορά ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ) (* Η αύξηση αυτή ίσχυσε αναδρομικά και για το φορολογικό έτος 2014 )
 • Αυξάνεται από 55% σε 75% το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για το Φορολογικό έτος 2015 , των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για
  β) τις προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
  γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου,
  δ) τους συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών,
  ε) τις κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
  στ) τις κοινοπραξίες,

Συνεχίζουμε με τη Φορολογία Μισθωτών και Συνταξιούχων.

Αρχικά να επισημάνουμε ότι θα αναφερθούμε μόνο στο Φορολογικό έτος 2015 (01/01-31/12/2015) που λήγει και συγκεκριμένα στη φορολόγηση Μισθωτών και Συνταξιούχων και όχι στα εισοδήματα (Μπλοκάκια , Αμοιβές διαχειριστών εταιρειών κλπ) που θα φορολογηθούν με τη Κλίμακα Μισθωτών και Συνταξιούχων (Άρθρο 15 του Ν.4172/2013).

Με το «γράμμα του Νόμου λοιπόν , ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα εξής:
α) ημερομίσθιο, μισθός, επίδομα αδείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα εορτών, αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας, αμοιβές, προμήθειες, επιμίσθια και φιλοδωρήματα,
β) επιδόματα περιλαμβανομένων του επιδόματος κόστους διαβίωσης, του επιδόματος ενοικίου, της αποζημίωσης εξόδων φιλοξενίας ή ταξιδιού,
γ) αποζημίωση εξόδων στα οποία έχει υποβληθεί ο εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο του εργαζομένου,
δ) παροχή οποιασδήποτε μορφής που λαμβάνει ο εργαζόμενος πριν την έναρξη της εργασιακής σχέσης,
ε) αποζημιώσεις για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης,
στ) συντάξεις που χορηγούνται από κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο,
ζ) το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων,
η) κάθε άλλη παροχή που εισπράττεται έναντι υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

Οι φορολογικές δηλώσεις Μισθωτών και Συνταξιούχων  , θα υποβληθούν και φέτος  μόνο ηλεκτρονικά και οι δηλώσεις τους πάλι -εκτός απροόπτου- θα είναι προσυμπληρωμένες από τις υπηρεσίες του Δημοσίου για τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους και από τους Λογιστές κάθε επιχείρησης για τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα.

1.Η κλίμακα φορολόγησης  

Ο φόρος που θα προκύπτει με βάση τη παραπάνω  κλίμακα μειώνεται:

α) Για εισόδημα μέχρι 21.000 ευρώ κατά 2.100 ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 2.100 ευρώ, το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.

β) Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ, το ποσό μείωσης περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 ευρώ, για εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ.

Παράδειγμα
1. Μισθωτός με καθαρό εισόδημα 17.000 €  με βάση τη κλίμακα ο φόρος του είναι : 3.740 €
Η μείωση του φόρου του είναι 2.100 € , άρα ο τελικός του φόρος είναι : 1.640 €

 1. Μισθωτός με καθαρό εισόδημα 23.000 €  με βάση τη κλίμακα ο φόρος του είναι : 5.060 €
  Η μείωση του φόρου του είναι 1.900 € , άρα ο τελικός του φόρος είναι : 3.160 € (Το εισόδημα του είναι άνω των 21.000 € και η μείωση του για τα 2.000 € πάνω από το όριο αυτό είναι ανά 1.000 € – 100 € ήτοι 2.100 -100 – 100 = 1.900 €)
 2. Μισθωτός με καθαρό εισόδημα 42.000 €  με βάση τη κλίμακα ο φόρος του είναι : 10.940 €
  Δεν έχει  μείωση φόρου του γιατί εξαντλήθηκαν τα 2.100 € , άρα ο τελικός του φόρος είναι : 10.940 €

Πρακτικά φορολόγηση με την κλίμακα των μισθωτών σημαίνει ότι δεν επιβάλλεται φόρος για εισοδήματα έως 9.550 €.

Επίσης  για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το φορολογητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας  αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημά τους.
Η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

2. Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

Η κλίμακα με βάση το Ν. 4334/16-07-2014 καθορίστηκε ως εξής :

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
Εισόδημα από Εισόδημα έως
0,00 12.000 0%
12.001 20.000 0,7%
20.001 30.000 1,4%
30.001 50.000 2%
50.001 100.000 4%
100.001 500.000 6%
500.001 8%
Πρόεδρος Δημοκρατίας , Υπουργοί, Βουλευτές, ΓΓ υπουργείων κ.λπ. εφόσον οι αποδοχές είναι ίσες με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου 8%

3. Οι Αποδείξεις 

Στο θέμα αυτό τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε μεγάλη συζήτηση και μέχρι σήμερα τα δεδομένα που έχουμε με βάση το Νόμο και τις δηλώσεις του ιθυνόντων του Υπουργείου Οικονομικών , αποτελούν τη ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με τη προηγούμενη χρονιά.
Φέτος λοιπόν ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ οι λεγόμενες γενικές αποδείξεις που έδιναν το δικαίωμα χρήσης του αφορολόγητου Μισθωτών και Συνταξιούχων και δικαιολογούσαν την έκπτωση του φόρου των 2.100€ με αναλογία βέβαια σε μεγαλύτερα εισοδήματα από 21.000€.

Έτσι το αφορολόγητο και η έκπτωση φόρου για Μισθωτούς & Συνταξιούχους συνεχίζει να ισχύει , χωρίς -εκτός απροόπτου- τη συλλογή και τη δήλωση των Αποδείξεων όπως πέρυσι , που αφορούσαν το 10% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος και μέχρι του ποσού των 10.500 ευρώ.

4. Οι Φοροαπαλλαγές

Το ποσό του φόρου που προκύπτει για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους μειώνεται κατά ποσοστό 10% για κάθε ποσό που κατέβαλλαν , ισχύει και για φέτος ως εξής :

1 Των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.

Των χρηματικών ποσών άνω των 100 ευρώ που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς προς:

 • Τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, τους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Ορους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα δημοτικά νοσοκομεία και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το Ν. 1514/1985 (Φ.Ε.Κ. 13/Α”) και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 • Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.

Πολιτιστικοί σκοποί είναι, ιδίως, η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των γραμμάτων, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισμένων ιδιωτικών μουσείων, όπως τέχνης, φυσικής ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών.

Τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχτεί για τον σκοπό αυτόν σε πιστωτικό ίδρυμα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα.

Το γραμμάτιο είσπραξης του πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδεται πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή ή χορηγού και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς ή χορηγίας αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή ή χορηγού, κατά περίπτωση.

Της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επίσης πρόσθετη μείωση φόρου ποσού διακοσίων (200) ευρώ προβλέπεται για το φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του:
α) πρόσωπα με τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.) για την πιστοποίηση αναπηρίας. Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία,
β) ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί ή/και αξιωματικοί, οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο,
γ) θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία, συμπεριλαμβανομένων μελών των οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, τα οποία δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
δ) πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.

5. Η υποβολή της Δήλωσης

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ” όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Άρα οι δηλώσεις θα υποβληθούν για το 2016 μέχρι τη 30η Απριλίου 2016.

Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι καταργείται η έκπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου εισοδήματος, ποσοστού 2% επί του οφειλόμενου, βάσει δήλωσης, φόρου εισοδήματος. Η κατάργηση της έκπτωσης αυτής ισχύει και για τα φυσικά και για τα νομικά πρόσωπα.

Τέλος αναλύουμε το θέμα της φορολόγησης των Ενοικίων Ακινήτων για το Φορολογικό έτος 2015 (01/01-31/12/2015) , και το ζήτημα των ανείσπρακτων ενοικίων.

Αρχικά ως προς τους συντελεστές φορολόγησης , αυτή τη στιγμή, για το Φορολογικό έτος 2015 (01/01-31/12/2015) , φαίνεται ότι δεν θα έχουμε τροποποίηση των συντελεστών  για το «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» που ίσχυσαν και για το 2014 , ενώ υπήρξε κάποια στιγμή κατάθεση διάταξης για αύξηση των συντελεστών , η οποία και αποσύρθηκε.

Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Ειδικότερα το εισόδημα αυτό προκύπτει από:

α) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους.
β) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης μεταλλείων, λατομείων, δασικών και αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, καθώς και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που είναι στην επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από αυτή, όπως τα ιχθυοτροφεία, οι λίμνες, οι δεξαμενές, οι πηγές και τα φρέατα.
γ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης από την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών επιγραφών.
δ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα.

Τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων , για τη Χρήση 01/01/-31/12/2015 , φορολογούνται αυτοτελώς με βάση την παρακάτω κλίμακα

 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
Συντελεστής (%)
< 12.000         11%
> 12.000         33%

Τώρα για το θέμα των ανείσπρακτων ενοικίων στο Φορολογικό έτος 2015 , ψηφίστηκε στο Νόμο 4336/20-11-2015 το Άρθρο 11 που αναφέρει :

Άρθρο 11 

 1. Στο άρθρο 39 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
  «4. Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.»
  2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.

Άρα τα ανείσπρακτα μισθώματα του έτους 2015 θα πρέπει να δηλώνονται σε ειδικό κωδικό της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2015 . Τα ενοίκια αυτά θα φορολογούνται στο οικονομικό έτος που θα εισπραχθούν.

Επίσης όσοι ιδιοκτήτες δεν ασκήσουν τα παραπάνω νομικά μέτρα κατά των ενοικιαστών (μέχρι την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης δλδ για φέτος , μέχρι 30-04-2016) θα φορολογηθούν για τα ποσά των ενοικίων που δεν θα έχουν εισπράξει.

6. Εισόδημα από Κεφάλαιο

Το εισόδημα από κεφάλαιο περιλαμβάνει το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και προκύπτει στο φορολογικό έτος σε μετρητά ή σε είδος με τη μορφή μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων, καθώς και το εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

1. Μερίσματα
Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.
Εάν η διανομή των μερισμάτων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε., ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε.

Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

2.Τόκοι
Ο όρος «τόκοι» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους, είτε εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε όχι, και είτε παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι, και ιδιαίτερα εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους και ομολογίες, με ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους δανειακή σχέση, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων (premiums), των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos) και ανταμοιβών τα οποία απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα.
Εάν οι τόκοι υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε, ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε.

Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

3.Δικαιώματα
Ο όρος «δικαιώματα» σημαίνει το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και αναπαραγωγής βιντεοκασετών, λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, προνομίων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα, οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (knowhow, αποτελεσμάτων ερευνών, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών, καθώς και οι πληρωμές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση δεδομένων επίλυσης προβλημάτων, την ηλεκτρονική λήψη (downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακόμα και στην περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα αποκτώνται για προσωπική ή επαγγελματική χρήση του αγοραστή, την εκμίσθωση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού και εμπορευματοκιβωτίων και λοιπών συναφών δικαιωμάτων.
Εάν το εισόδημα από δικαιώματα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε, ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε.

Τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή είκοσι (20%).

 

Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε ότι τα παραπάνω στοιχεία ισχύουν για την ημερομηνία δημοσίευσης του άρθρου. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό θα είναι και το τελικό φορολογικό σχέδιο.[:]