Φοροαπαλλαγή αντί της επιχορήγησης

Πόσο κοστίζει η υποβολή εκπρόθεσμων φορο- δηλώσεων
30 Μαΐου, 2017
ΕΒΕΑ: Νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων στη δομή θερμοκοιτίδας
2 Ιουνίου, 2017
Δείτε τα όλα

Φοροαπαλλαγή αντί της επιχορήγησης

[:el]31/05/2017

Το 56,7% των αιτήσεων για υπαγωγή επενδύσεων στον νέο αναπτυξιακό νόμο επιλέγει ως κίνητρο το αφορολόγητο

Το κίνητρο της φοροαπαλλαγής και όχι της άμεσης επιχορήγησης επιλέγει η πλειονότητα των υφιστάμενων ή των εν δυνάμει επιχειρηματιών που έχουν υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή των επενδυτικών τους σχεδίων στον νέο αναπτυξιακό νόμο (ν. 4399/2016). Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των 770 αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο των τριών πρώτων καθεστώτων – προγραμμάτων, από τον συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 2,02 δισ. ευρώ, το 1,147 δισ. ευρώ (ποσοστό 56,7%) αφορά το κίνητρο της φοροαπαλλαγής, ενώ αντίθετα το κίνητρο της επιχορήγησης αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους 718,5 εκατ. ευρώ (35,5%).

Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων που έχει πραγματοποιήσει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, από τις 770 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, το κίνητρο της φοροαπαλλαγής επιλέγουν 339 επενδυτικά σχέδια, ποσοστό 44%. Αμιγώς επιχορήγηση ζητούν επίσης άλλα 339 επενδυτικά σχέ- δια (44%), ενώ μικτό σύστημα φοροαπαλλαγής και επιχορήγησης αναζητούν 41 επενδυτικά σχέδια (5,3%). Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης αιτούνται επίσης 41 επενδυτικά σχέδια, ενώ το κίνητρο της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης επιλέγουν μόλις 10 επενδυτικά σχέδια (1,3%).

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου, η πλειονότητα των αιτήσεων (42,3%) αφορά τη δημιουργία νέας μονάδας. Συγκεκριμένα, τα επενδυτικά σχέδια που προβλέπουν αποκλειστικά τη δημιουργία νέας μονάδας αριθμούν τα 326, ενώ άλλες 277 αιτήσεις (ποσοστό 36%) αφορούν αποκλειστικά στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμε- νων μονάδων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών αιτείται ενίσχυσης αποκλειστικά για τη θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής δραστηριότητας. Ειδικότερα 104 αιτήσεις (ποσοστό 13,5%) αφορούν την αλλαγή της δραστηριότητας της επιχείρησης, ενώ άλλα 14 επενδυτικά σχέδια είναι δομημένα στη διαφοροποίηση της παραγωγής.

Για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού έχει υποβληθεί μία αίτηση, για τη δημιουργία νέας μονάδας και επέκτασης της δυναμικότητας έχουν υποβληθεί 12, για τη δημιουργία νέας μονάδας και απόκτησης στοιχείων ενεργητικού 4 αιτήσεις, για την επέκταση δυναμικότητας και διαφοροποίησης παραγω- γής επίσης 4 αιτήσεις, για την επέκταση δυναμικότητας και θεμελιώδη αλλαγή παραγωγικής δραστηριότητας 18 αιτήσεις και για λοιπούς συνδυασμούς επενδύσεων έχουν κατατεθεί 10 αιτήσεις.

Ως προς τους κλάδους που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι επενδυτές, προκύπτει ότι το 9,1% αφορά τον πρωτογενή τομέα, το 21,9% τη μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, το 26,6% τη μεταποίηση, το 33,4% τον τουρισμό και το 9% τις υπηρεσίες. Αντίστοιχα, ως προς την κατανομή ανάλογα με τον κλάδο, προκύπτει ότι τα 238 επενδυτικά σχέδια εμπίπτουν στην κατηγορία της αγροδιατροφής (πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση), τα 205 στη μεταποί- ηση (βιομηχανία), τα 76 υπηρεσίες εκτός ξενοδοχείων και τα 251 αφορούν ξενοδοχεία.

Αναφορικά με το μέγεθος των επενδύσεων, στο πλαίσιο του νόμου έχουν κατατεθεί 43 μεγάλα επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των 10 εκατ. ευρώ το καθένα, συνολικού προϋπολογισμού 617 εκατ. ευρώ. Αν και αποτελούν μόνο το 5,6% του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων, αντιπροσωπεύουν το 30,5% του προϋπολογισμού.

Πέρα από τις μεγάλες επενδύσεις, έχουν κατατεθεί και 145 προτάσεις για την υλοποίηση επενδύσεων προϋπολογισμού από 3.000.001 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ. Τα επενδυτικά αυτά σχέδια αντιστοιχούν στο 18,8% του συνολικού αριθμού των αιτήσεων και το 38% του συνολικού προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, ο συνολικός τους προϋπολογισμός ανέρχεται στα 770 εκατ. ευρώ

Στο πλαίσιο του ν. 4399/2016 αριθμητικά επικρατούν τα μικρομεσαία επενδυτικά σχέδια, δηλαδή αυτά με προϋπολογισμό από 1.000.001 έως 3.000.000 ευρώ, τα οποία «κατέχουν» το 32,2% του πλήθους των αιτήσεων (248). Ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων αυτών ανέρχεται στα 471 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις μικρές επενδύσεις, δηλαδή αυτές με προϋπολογισμό από 500.001 έως και 1 εκατ. ευρώ, αριθμούν τις 148 (ποσοστό 19,2%) επί του συνόλου των αιτήσεων, με τον προϋπολογισμό τους να ανέρχεται στα 109 εκατ. ευρώ (5,6%).

Τέλος, αισθητή ως προς τον αριθμό τους είναι και η παρουσία των πολύ μικρών επενδύσεων, δηλαδή αυτές με προϋπολογισμό από 50.000 έως 500.000, οι οποίες αριθμούν τις 186. Ο προϋπολογισμός των επενδύσεων αυτών ανέρχεται στα 56 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,8% του συνολικού προϋπολογισμού.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]