Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων για εταιρείες logistics

Οριστικοποιήθηκαν οι Επενδυτικές Δράσεις του Τουρισμού μέσω του Αναπτυξιακού νόμου «Ελλάδα 2.0»
18 Φεβρουαρίου, 2022
Τι αλλάζει στις φετινές φορολογικές δηλώσεις – Πότε ανοίγει το Τaxisnet
18 Φεβρουαρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων για εταιρείες logistics

18/02/2022

ΟΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ απαιτήσεις που έχουν προκύψει από την εκτόξευση του ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν ωθήσει τις εταιρείες να επανασχεδιάσουν τα κυκλώματα διαχείρισης της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε ένα ισχυρά ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου ο χρόνος παράδοσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Το μεγάλο στοίχημα για το κρίσιμο «τελευταίο μίλι» της διανομής μέχρι τον τελικό καταναλωτή έχει δημιουργήσει την ανάγκη για περισσότερες «έξυπνες» αποθήκες. Οι «έξυπνες» αποθήκες λειτουργούν με αυτοματισμούς για την εκτέλεση της εργασίας και ενσωματώνουν ρομποτικά συστήματα συλλογής, αυξάνοντας εκθετικά την παραγωγικότητα χωρίς την ανάγκη συνεχόμενης προσθήκης ανθρώπινου δυναμικού.

Η ΤΕΤΑΡΤΗ βιομηχανική επανάσταση («lndustry4.0») αλλά και οι ραγδαίες αλλαγές στο παραδοσιακό μοντέλο εταιρικής λειτουργίας απαιτούν επενδύσεις που μπορούν να επιφέρουν μεγάλη μείωση στα λειτουργικά έξοδα, σημαντική αύξηση παραγωγικότητας και κυρίως αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πελάτη.

Ωστόσο, για να έχει ένα τέτοιο εγχείρημα επιτυχία απαιτείται εκτός από τον νέο εξοπλισμό και ο μετασχηματισμός της εταιρικής λειτουργικής δομής (Target Operating Model). Μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου -Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη και ειδικότερα μέσω του καθεστώτος «Μεταποίηση -Εφοδιαστική Αλυσίδα» προβλέπονται σημαντικά κίνητρα για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των Logistics, με αντικείμενο την τεχνολογική/παραγωγική αναβάθμιση και την καινοτόμο ανάπτυξη. Επιλέξιμες είναι μόνο οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας προς τρίτους. Οι εταιρείες αυτές μπορούν να λάβουν ενίσχυση για mν αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών τους ή ακόμα και για mν ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων logistics σύγχρονων προδιαγραφών.

ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ σχέδια, τα οποία υπάγονται στο καθεστώς «Μεταποίηση -Εφοδιαστική Αλυσίδα», πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να υπάγονται σε μια από nς κάτωθι κατηγορίες:

α) Δημιουργία νέας μονάδας.

β) Επέκταση mς δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

γ) Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν. .

δ) Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου mς παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Ο BAΣΙKOΣ κορμός του επενδυτικού σχεδίου συγκροτείται από τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

Α. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

Α1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακώv εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Α2. Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει (υπάρχουν πρόσθετες προϋποθέσεις).

Α3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

Α4. Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων κgι λοιπού εξοπλισμού. · .

Α5. Εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Β. Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Β1. Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

Β2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Γ. Μισθολογικό κόστος

Γ1. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, για δύο έτη.

Σημειώνεται όu οι δαπάνες της κατηγορίας Γ αποτελούν επιλέξιμο κόστος αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις κατηγορίες Α ή/και Β.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ με τις περιφερειακές ενισχύσεις παρέχονται και άλλες ειδικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, όπως ενδεικτικά δαπάνες για:

  • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων (μόνο για επενδυτικά σχέδια νέωνv μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων).
  • Μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
  • Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για ιδία χρήση.
  • Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
  • Επαγγελματική κατάρτιση.
  • Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
  • Πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

Ο ΝΕΟΣ Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της περιόδου 2022-2027 προβλέπει για mν Αττική μέγιστη ένταση ενίσχυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις:

  • στον Δυτικό Τομέα Αθηνών το 15%,
  • στην Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική και σε Πειραιά/Νήσους το 25%.

Στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης καθορίζονται μεταξύ 30% – 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Στις ανωτέρω περιοχές, οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης αυξάνονται κατά 10% για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων.

ΑΞΙΟ προσοχής είναι επίσης όn η ένταξη στις διατάξεις του νέου αναπτυξιακού δεν αποκλείει την παράλληλη χρήση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως δάνεια ευνοϊκού επιτοκίου από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για να δώσει ώθηση σε νέες επενδύσεις που έχουν ως στόχο τη δημιουργία αναβαθμισμένων υποδομών για την καλύτερη διαχείριση της αλυσίδας τροφοδοσίας/διανομής.

Πηγή: Ναυτεμπορική