Ενισχύσεις 64 εκατ. ευρώ για ΜμΕ της Κεντρικής Μακεδονίας

Πέντε ανατροπές για την παράλληλη και διαδοχική ασφάλιση
15 Μαρτίου, 2019
Έρχεται νομοσχέδιο με φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις
15 Μαρτίου, 2019
Δείτε τα όλα

Ενισχύσεις 64 εκατ. ευρώ για ΜμΕ της Κεντρικής Μακεδονίας

15/03/2019

Ανοίγουν σήμερα οι δύο δράσεις που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Από 45% έως 50% το ύψος της επιδότησης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις.

Δύο χρηματοδοτικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 64 εκατ. ευρώ που  αποσκοπούν στην  ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών ενεργοποιούνται σήμερα 12 Μαρτίου. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα μείνει ανοικτή έως τις 14 Ιουνίου 2019.

Η μεταποίησης και ο τουρισμός

Το πρώτο πρόγραμμα που φέρει τον τίτλο «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» επιδοτεί επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου προϋπολογισμού από 100.000  έως και 600.000 ευρώ  και αφορά στην ίδρυση αλλά και την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της συγκεκριμένης Περιφέρειας.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 52 εκατ. ευρώ και είναι ένα από τα μεγαλύτερα όλων των εποχών που έχουν προκηρυχθεί  σε επίπεδο μιας περιφέρειας. Από τα 52 εκατ. ευρώ, τα 22 εκατ. θα διατεθούν για υφιστάμενες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα και τα 20 για υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις. Επίσης 5,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για νέες και υπό σύσταση μεταποιητικές επιχειρήσεις και 4,5 εκατ. ευρώ για νέες και υπό σύσταση τουριστικές επιχειρήσεις.

Το ποσοστό της επιδότησης μπορεί να ανέλθει έως το 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: Τουρισμός, Αγροδιατροφικός Τομέας, Δομικά υλικά, Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογίες Ενέργειας, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Έργο τουλάχιστον ίσο με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους έξι μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης, το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για αντίστοιχες του παραπάνω ποσοστού δαπάνες.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, υφιστάμενες, νέες ή υπό ίδρυση, που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού.

Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ της πρόσκλησης.

Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Το εμπόριο και οι υπηρεσίες

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών»  ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης  έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2016) και  διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του προγράμματος  πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Ο προϋπολογισμός τη δράσης ανέρχεται στα 12 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να κυμαίνεται από 30.000 έως 100.000 ευρώ.  Το ποσοστό της επιδότησης  ορίζεται στο 50%, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες.

Και στα δύο προγράμματα, στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση, περιλαμβάνονται δαπάνες που σχετίζονται με κτιριακές εγκαταστάσεις, την απόκτηση μηχανημάτων και εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, την αγορά λογισμικού. Επίσης, χρηματοδοτούνται δαπάνες για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού καθώς και για την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Πηγή: Euro2day.gr