Ενισχύσεις 30 εκατ. ευρώ στον αγροδιατροφικό τομέα

Νέες και ενεργές προσκλήσεις προγραμμάτων
15 Ιουλίου, 2016
Νέα παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις
15 Ιουλίου, 2016
Δείτε τα όλα

Ενισχύσεις 30 εκατ. ευρώ στον αγροδιατροφικό τομέα

[:el]15/7/2016

Στην ενiσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα αποσκοπεί η επικείμενn δράση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο μιας συνολικής παρέμβασης-χρηματοδοτικού πλαισίου, που φέρει τον τίτλο «Ερευνώ -Δnμιουργώ- Καινοτομώ». Για τη συγκεκριμένn δράση προβλέπεται ότι θα διατεθεί το ποσό των 30 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη).

Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξn πιλοτικών δομών για τον συντοvισμό επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου και ιδιαίτερα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να δημιουργnθούν συνέργειες και να εισαχθούν καινοτομίες σε τμήματα της αλυσίδας αξίας (νalue-chain) των αγροδιατροφικών προϊόντων (μεταποίηση, εμπορία, μεταφορά, διανομή).

Η.ενίσχυση θα καταβάλλεται τόσο μεμονωμένα σnς επιχειρήσειςτου κλάδου όσο και στο συνεργατικό σχnματισμό καινοτομίας στον οποίο θα συμμετέχουν οι επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της δράσης θα προσφέρεται ένα πλήρες πακέτο υποστήριξης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφtκό κλάδο, με έμφαση στην εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών, καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσής τους.

Στους ειδικότερους στόχους της δράσης περtλαμβάνοvται η παραγωγή καινοτόμων, ανταγωvιστικών, ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων ελληvικής προέλευσης, με υψηλή προστιθέμενn και διατροφική αξία, η στήριξη των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κλάδου για την εισαγωγή παραγώγων έρευνας και υψηλής τεχνολογίας και την ενσωμάτωση οργανωτικών καινοτομιών, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωvιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κλάδου και η σύνδεσή τους με τις νέες αγορές. ·

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες είναι όσες δαπάνες κρίνονται αναγκαίες για την ανάπτυξη της καινοτομίας των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται με την απόκτηση, την επικύρωσn και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνiας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης από οργαvισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτuξnς και καιvοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργnθεί προς αυτόν τον σκοπό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό, συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, δηλαδή συνδρομή και επαγγελματική κατάpτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμεώλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που εμπεριέχουν υποστnρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, δηλαδή παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης με σκοπό την ανάτυξn αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπnρεσιών. Επιλέξιμες επίσης είναι οι δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία.

Οι σχετικές δαπάνες μπορούν να εντάσσονται σnς ακόλουθες κατηγορίες:

  • Δαπάνες προσωπικού.
  • Δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούvται για το έργο.
  • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνiας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.
  • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου .

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση, αυτές θα πρέπει να σχετίζονται με δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών, δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες.

Επίσης, στις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος περιλαμβάνοvται ενδεικτικά οι δαπάνες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον συνεργατικό σχnματισμό καινοτομίας και αφορούν σε συμμετοχή μμε σε εμπορικές εκθέσεις. Πρόκειται για δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

Συνεργασία – Δικτύωση

Βασική παράμετρος τοu προγράμματος εiναι επίσnς n ανάπτυξη συvεργασιώv και δικτυώσεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και τον περιορισμό του κόστους παραγωγής και διακίνησης, αλλά και η δημιουργiα της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας στις διαθέσιμες ποσότητες προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των αγορών του εξωτερικού.

Σnμειώνεται ότι με βάση τα αποτελέσματα από την πορεία της υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος, θα είναι εφικτός ο σχεδιασμός για τηv ενίσχυση συνεργατικών σχnματισμών και σε άλλους επιλεγμένους τομείς της οικοvομικής δραστηριότnτας με συγκεριτικά πλεονεκτήματα.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]