Νέες και ενεργές προσκλήσεις προγραμμάτων

Φορονομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε τέλη κυκλοφορίας, ΕΝΦΙΑ και χρέη στην εφορία
13 Ιουλίου, 2016
Ενισχύσεις 30 εκατ. ευρώ στον αγροδιατροφικό τομέα
15 Ιουλίου, 2016
Δείτε τα όλα

Νέες και ενεργές προσκλήσεις προγραμμάτων

[:el]15/7/2016

(ΕΣΠΑ 2014-2020ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020 (Επικαιροποίηση: 15/07/2016))

Αναμένονται πέντε νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020
 κατά το Έτος 2016 για τη στήριξη της μεταποίησης, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας. Τα προγράμματα που αναμένονται είναι :

 1. 1. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί και Δικτυώσεις».

Το εν λόγω Πρόγραμμα θα υποστηρίξει επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων για την ανάπτυξη μόνιμων ή σταθερής βάσης συνεργασιών / συνεργειών επί τη βάσει του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας

 

 1. 2. Πρόγραμμα «Ευέλικτη – Σύγχρονη Μεταποίηση»:

Το Πρόγραμμα θα αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων και αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες με εξωστρεφή προσανατολισμό. Θα περιλαμβάνει διακριτές επιλογές για τις επιχειρήσεις που θα καταθέσουν σχετικές αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, όπως:

 • Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός. Επιλέξιμες θα είναι ενέργειες μετασχηματισμού της παραγωγικής βάσης των επιχειρήσεων με νέες (ή και πιλοτικές) παραγωγικές διαδικασίες, νέα προϊόντα και εισαγωγή στην διαδικασία παραγωγής – διάθεσής τους διαδικασιών υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Επίσης θα ενισχύονται δραστηριότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση την κάλυψη άμεσων αναγκών της αγοράς όπως επιχειρηματικών συνεργασιών –συνεργειών καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών,
 • Ψηφιακή Βιομηχανία. Στοχεύει στην ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, καθώς και του σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Προωθεί τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε αλυσίδες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ειδικά εάν αυτές έχουν δια-περιφερειακή ή διεθνή διάσταση,
 • Ενεργειακή αποτελεσματικότητα για ΜμΕ. Επικεντρώνεται σε θέματα παροχής στήριξης προς τις ΜμΕ για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της παραγωγικής τους διαδικασίας και να προετοιμαστούν για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας κατά την παραγωγή προϊόντων και συναφών υπηρεσιών.

Τα επιχειρηματικά σχέδια θα έχουν διάρκεια 36 μήνες. 

Δικαιούχοι θα είναι υφιστάμενες μεταποιητικές Μεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό από 50-250 άτομα, ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, σε επιλέξιμους ΚΑΔ των στρατηγικών τομέων προτεραιότητας, κυρίως σε μεταποιητικές δραστηριότητες αλλά και σε άλλες σχετικές δραστηριότητες, όπως ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι περίπου 100 εκ ευρώ με το 40% να αποτελεί δημόσια δαπάνη. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα έχουν προϋπολογισμό από 250.000-3.000.000 €.

 1. 3. Πρόγραμμα «Καινοτομική επιχειρηματικότητα»

Σκοπός του Προγράμματος θα είναι η  υποστήριξη πλήθους ενεργειών και δαπανών καινοτομικών επιχειρηματικών ιδεών, οι οποίες μέσω του προγράμματος θα μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις

 1. 4. Πρόγραμμα «Πράσινη Παραγωγική Διαδικασία»

Στόχος του προγράμματος θα είναι η παρέμβαση στη διαδικασία της παραγωγικής  αλυσίδας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους και την προετοιμασία τους για ενσωμάτωση μελλοντικών περιβαλλοντικών προτύπων.

 1. 5. Πρόγραμμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Το Πρόγραμμα θα βασιστεί στις επιτυχημένες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 που παρείχαν ενίσχυση σε χιλιάδες Ελληνικές Επιχειρήσεις για να προχωρήσουν στην ανάπτυξη εξωστρεφών τους κινήσεων, σε νέες αγορές – στοχους.

6. Αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων (Ενεργό)

Το Πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση εργαζομένων σε επιχειρήσεις, κατά προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ, με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ.

 

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (εντός των επόμενων μηνών)

Σε δημόσια διαβούλευση είναι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που περιλαμβάνει δράσεις με κοινοτική συμμετοχή συνολικού 4 δις €. Το νέο Πρόγραμμα για την Αγροτική Ανάπτυξη, προωθεί δράσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στον πρωτογενή και στον κλάδο της μεταποίησης, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για νέες επενδύσεις με σχέδια βελτίωσης και με κατεύθυνση σε νέους επιχειρηματίες αγρότες. Στα ενισχυόμενα επιχειρηματικά σχέδια, θα διατεθεί το 88% των πόρων για  σχέδια βελτίωσης, νέους αγρότες, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, αρδευτικά έργα, γεωργικές και περιβαλλοντικές δράσεις, καθώς και σε επενδύσεις μέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα αφορά νέα προγράμματα – μέτρα με προσθετική αξία, όπως συστήματα παροχής συμβουλών, εκπαίδευσης και κατάρτισης, διευρυμένης συνεργασίας και εισαγωγής καινοτομίας, από ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, αλλά και με τη δημιουργία μικρών εκμεταλλεύσεων. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται μέσω του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, οι ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:

 1. 1. Ιδιωτικές Επενδύσεις στον γεωργικό και δασικό τομέα. 

Θα εκδοθούν προκηρύξεις μέτρων στην Κατηγορία αυτή, για:

 • Σχέδια βελτίωσης: Το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί το πλέον βασικό για την ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και για την ενίσχυση των νέων αγροτών, δίνοντας αυξημένα ποσά ενίσχυσης έως 75%  και έχει  Κοινοτική συμμετοχή 413 εκατ.€,

 

 • Νέοι Αγρότες: αφορά ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων στις αγροτικές περιοχές με προϋπολογισμό ανά έργο έως 40.000 ευρώ. Το Μέτρο έχει κοινοτική συμμετοχή 240 εκατ.€,

 

 • Ενίσχυση πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων: αφορά διατήρηση πολύ μικρών εκμεταλλεύσεων στις νέες συνθήκες με προϋπολογισμό ανά έργο έως 15.000 ευρώ. Το Μέτρο έχει κοινοτική συμμετοχή 22 εκατ.€,

 

 • Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων:  αφορά την επιχορήγηση σχεδίων για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με διευρυμένες πλέον δυνατότητες για επιλεξιμότητα επενδύσεων σε κλάδους με τελικό προϊόν μη γεωργικό, όπως π.χ. της ζυθοποιίας, αλευροποιίας, αιθέριων ελαίων, κοσμετολογίας και διατροφής, επεξεργασίας καπνού, παραγωγής προϊόντων θρέψης φυτών, παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής κ.λπ. Το Μέτρο έχει κοινοτική συμμετοχή 254 εκατ.€,

 

 • Οργάνωση παραγωγών σε υγιή παραγωγικά σχήματα: Ενισχύονται Ομάδες Παραγωγών με 100% κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους και παρέχονται κίνητρα για συλλογικές επενδύσεις με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης κατά 20 μονάδες σε σχέση με μεμονωμένους παραγωγούς. Το Μέτρο έχει κοινοτική συμμετοχή 27 εκατ.€,

 

 • Συνεργασία – Προώθηση καινοτομίας: Ενισχύεται η συνεργασία και δικτύωση μεταξύ των ομάδων στον αγροδιατροφικό τομέα για την προώθηση της καινοτομίας και τη σύνδεση της έρευνας με τη γεωργική πρακτική και τις επενδύσεις του πρωτογενούς τομέα. Οι συμπράξεις προωθούνται μέσω επιχειρησιακών ομάδων, οι οποίες συστήνονται από αγρότες, ερευνητές, συμβούλους, επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Τομείς καινοτόμων δράσεων αποτελούν ενδεικτικά: η αύξηση της παραγωγικότητας, της παραγωγής και της αποτελεσματικότητας των πόρων, η στήριξη της βιοοικονομίας, η βιοποικιλότητα, οι υπηρεσίες οικοσυστήματος και η λειτουργικότητα του εδάφους, προϊόντα και υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού, η ποιότητα και η ασφάλεια τροφίμων και ο υγιεινός τρόπος ζωής. Το Μέτρο έχει κοινοτική συμμετοχή 79 εκατ.€.
 1. 2. Δημόσιες επενδύσεις στον γεωργικό και δασικό τομέα.

Θα εκδοθούν προκηρύξεις μέτρων στην Κατηγορία αυτή, για:

 • Εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα – Ταμιευτήρες και λιμνοδεξαμενές: Αφορά μεγάλα και μικρά δημόσια έργα υποδομής με κοινοτική συμμετοχή 451 εκατ.€,

 

 • Αγροτική & δασική οδοποιία: θα ενισχυθούν έργα προσβασιμότητας στις γεωργικές και δασικές εκμεταλλεύσεις με δικαιούχους Ο.Τ.Α. ή διαχειριστές δασών, με κοινοτική συμμετοχή 74 εκατ.€,

 

 • Κτηνοτροφικά πάρκα: θα εμισχυθούν πιλοτικά οι δημόσιες υποδομές που αφορούν στην ενθάρρυνση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε κτηνοτροφικά πάρκα, με κοινοτική συμμετοχή 10 εκατ.€.
 1. 3. Δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις εκτός πρωτογενούς τομέα

Για τη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της υπαίθρου και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης προβλέπονται:

 • Μέτρα εκκίνησης νέων επιχειρήσεων (ΜΜΕ – start up): για μη γεωργικές δραστηριότητες δυνατότητα ενίσχυσης από 15 – 25.000€ ενίσχυση) με κοινοτική συμμετοχή 50 εκατ.€,

 

 • Ιδιωτικές επενδύσεις από ΜΜΕ στον αγροτουρισμό, την οικοτεχνία, τη βιοτεχνία, τις υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές μέσω Leader,

 

 • Δημόσιες επενδύσεις για την ανάπλαση οικισμών, την ανάπτυξη και προστασία των δασικών περιοχών, επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευρυζωνική υποδομή, υποδομές μικρής κλίμακας σχετικά με τον τουρισμό και πολιτισμό μέσω Leader. Η Κοινοτική συμμετοχή μέσω της Κ.Π. Leader θα ανέρχεται σε 450 εκατ.€  για ιδιωτικές και δημόσιες παρεμβάσεις.
 1. 4. Περιβάλλον και προστασία της παραγωγής.

Θα εκδοθούν προκηρύξεις μέτρων στην Κατηγορία αυτή, για:

 • Τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία με κοινοτική συμμετοχή 502 εκατ. €,

 

 • Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις που προωθούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και μετριάζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ή προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας και των δασών στην κλιματική αλλαγή, με κοινοτική συμμετοχή 267 εκατ.€,

 

 • Δράσεις για την καλή διαβίωση των ζώων, με κοινοτική συμμετοχή 10 εκατ.€,

 

 • Ενισχύσεις σε γεωργούς περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι εξισωτικές αποζημιώσεις, με κοινοτική συμμετοχή 900 εκατ.€,

 

 • Ενισχύσεις για την προστασία της παραγωγής και τη διασφάλιση του εισοδήματος από ακραία φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, με κοινοτική συμμετοχή 45 εκατ.€.
 1. 5. Αγροδιατροφικό σύστημα και δασικός τομέας. 

Θα εκδοθούν προκηρύξεις μέτρων στην Κατηγορία αυτή, για: 

 • Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση αγροτών, με κοινοτική συμμετοχή 80 εκατ.€,

 

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αγρότες με κοινοτική συμμετοχή 124 εκατ.€


Νέος Αναπτυξιακός Νόμος  

Ψηφίστηκε την 16-6-2016 το σχέδιο νόμου «Θεσμικό πλαίσιο γαι τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» στις αρμόδιες Προπαρασκευαστικές Επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, παρουσιάζονται πιο κάτω τα βασικά σημεία στα οποία θα στηρίζεται ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος.

Στους δικαιούχους ανήκουν σχεδόν όλες οι νομικές μορφές επιχειρήσεων (Ατομική επιχείρηση, Εμπορική εταιρία, Συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ, Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους). Η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση. και η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής μπορεί να γίνει με αύξηση μετοχικού – εταιρικού κεφαλαίου, δάνειο από τραπεζικό ίδρυμα, χρήση ή κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων αποθεματικών.
Με βάση τις προδιαγραφές του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, καθορίζονται τα ελάχιστα όρια για την υποβολή επενδυτικού σχεδίου που ποικίλουν (από 50.000€ κατώτατο όριο, μέχρι 20 εκατ.€ για μεγάλες επενδύσεις). 

Ενισχυόμενα σχέδια δύναται να είναι: Δημιουργία νέας μονάδας, Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης, Διαφοροποίηση παραγωγικής διαδικασίας, Αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας, Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
– Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% για τις κτιριακές δαπάνες, ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα Logistics σε 70% επίσης για τις κτιριακές δαπάνες των εν λόγω επενδυτικών έργων. Τέλος, για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, ο εν λόγω συντελεστής ανέρχεται στο 80%.
– Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις.
– Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης
– Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
– Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις

Άυλα στοιχεία ενεργητικού
– Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις
– Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης
Για τις Μεγάλες επιχειρήσεις οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και για τις ΜΜΕ το 75%.

Μισθολογικό κόστος
Προϋποθέσεις ενίσχυσης μισθολογικού κόστους
1. υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής
2. η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
3. υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την πλήρωσή τους για τις ΜΜΕ και για 5 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Λοιπές κατηγορίες δαπανών
– Αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ. Ενισχύονται μόνο για νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για ποσό έως 50.000ευρώ (έως 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους)
– Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και για ποσοστό έως 10% του ενισχυόμενου κόστους με ανώτατο όριο τις 100.000ευρώ. Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα όρια διπλασιάζονται.
– Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ και αφορούν σε προϋπολογισμό έως 1% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους καί έως 100.000ευρώ.
– Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ με προϋπολογισμό έως 20% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους.
– Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας.
– Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
– Επενδυτικές δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
– Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για ίδια χρήση και λοιπές περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις
– Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλέψυξης

Είδη ενισχύσεων

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών

Ποσοστά ενίσχυσης

Για επενδυτικά σχέδια έως 50εκ ευρώ ισχύουν τα ακόλουθα ποσοστά ενίσχυσης τα οποία είναι και τα μέγιστα σύμφωνα με τον Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και ισχύουν έως την 31-12-2017.

Περιορισμός για το κίνητρο της επιχορήγησης: Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί προ 7 ετίας, για να μπορέσουν να λάβουν επιχορήγηση ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον για μία διαχειριστική χρήση κέρδη!

Επιπλέον περιορισμοί

 • Εξαίρεση Μεγάλων Επιχειρήσεων από κάθε ενίσχυση
 • Στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου οι Μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν μόνο για αρχικές επενδύσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα.
 • Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο μπορεί να φτάσει έως τα 5εκ ευρώ.
 • Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα 10εκ ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20εκ ευρώ για το σύνολο των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια
Για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50εκ ευρώ το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται σε

 • 100% του ποσοστού του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) για προϋπολογισμό εώς 50εκ ευρώ
 • 50% του ποσοστού του ΧΠΕ για προϋπολογισμό από 50εκ ευρώ έως 100εκ ευρώ
 • 0% του ποσοστού του ΧΠΕ από 100εκ ευρώ και άνω

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων: (με δυνατότητα παροχής μεγαλύτερων ποσοστών επιχορήγησης και ειδικών παροχών σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις).

– Εξωστρεφείς: ΜΜΕ οι οποίες παρουσιάζουν συγκεκριμένο ποσοστό εξαγωγών την τελευταία τριετία.
– Καινοτόμες: ΜΜΕ με κατ ελάχιστον 10% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών να καταλαμβάνουν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης.
– Ανεξάρτητες ΜΜΕ που μετά την έναρξη ισχύος του νόμου προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας – εκτός εξαγοράς
– Αύξηση απασχόλησης σε ΜΜΕ τουλάχιστον κατά 10% κατά την τελευταία τριετία
– Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) του Ν.4019/2011, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν.4384/2016.
– Επενδυτικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται σε τομείς ΤΠΕ (Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας) και Αγροδιατροφής
– Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους
– Επιχειρήσεις που υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο σε ΒΕΠΕ, Ε.Π, ΕΠΕΒΟ, ΘΥ.Κ.Τ. και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
– Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές του όπως αυτές ορίζονται σε σχετικό παράρτημα του σχεδίου νόμου (ορεινές, μειονεκτικές, με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, με πλυθησμιακή μείωση, νησιωτικές, παραμεθόριες).

Καθεστώτα ενίσχυσης: Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος διακρίνεται σε πέντε Καθεστώτα Ενισχύσεων : Γενικές Ενισχύσεις, Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα, Συνέργειες και Δικτυώσεις, Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία Συμμετοχών, Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια και Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους. Tα Καθεστώτα Ενισχύσεων θα προκηρύσσονται με ξεχωριστή διαδικασία καθένα.

 

HORIZON 2020 της Ε.Ε. – Νέες εκδοθείσες προσκλήσεις (Ενεργό)

Το Πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν καινοτόμες ιδέες οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν σε Ευρωπαϊκό ή και Διεθνές επίπεδο σημαντικές.  Οι ενισχύσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του HORIZON 2020 είναι πολύ υψηλές (70% ο μέσος όρος ενίσχυσης) και εντός των επιλέξιμων δαπανών υπάρχει πάντα η ενίσχυση δαπανών προσωπικού για την έρευνα και ανάπτυξη των ιδεών και την εμπορική τους αξιοποίηση. Το Πρόγραμμα HORIZON 2020 έχει εκδόσει νέες προσκλήσεις για τα έτη 2016 – 2017.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιείται σε τρεις φάσεις:

Στη Φάση 1 υποβάλλεται ένα σύντομο «Επιχειρηματικό Πλάνο Ι», περίπου 10 σελίδων, το οποίο  τεκμηριώνει τον αξιοσημείωτα καινοτομικό χαρακτήρα της ιδέας, καθώς και την τεχνολογική, πρακτική και οικονομική βιωσιμότητα της υλοποίησής της. Η υλοποίηση της Φάσης 1 είναι προαιρετική. Δίδονται Ενισχύσεις έως  50.000 ευρώ για την εκπόνηση ενός εκτενέστερου «Επιχειρηματικού Πλάνου ΙΙ». Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες
Στη Φάση 2 υποβάλλεται το Επιχειρηματικού Πλάνο ΙΙ καθώς και αίτηση ενίσχυσης για δράσεις που αφορούν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών στο επίπεδο που απαιτείται για τη διάθεσή τους στην αγορά. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού, αγοράς εξοπλισμού, μετακινήσεων κ.α. Οι ενισχύσεις είναι της τάξης του 70% των επιλέξιμων δαπανών, για επιχειρηματικά σχέδια από 500.000€ έως 2.500.000€. Διάρκεια υλοποίησης της β’ Φάσης: 12-24 μήνες.
Στη Φάση 3 παρέχονται μέσα και εργαλεία διευκόλυνσης για την εύρεση ιδιωτικής χρηματοδότησης, πρόσβαση στο εργαλείο χρηματοδότησης κινδύνου (Risk Finance), καθώς και αναβαθμισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης που παρέχει το Enterprise Europe Network[:]