Έναρξη επιχείρησης με μια γνωστοποίηση

Φοροκίνητρα για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό
25 Νοεμβρίου, 2016
2,36 δισ. φέρνει το πακέτο Γιούνκερ
25 Νοεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Έναρξη επιχείρησης με μια γνωστοποίηση

[:el]25/11/2016

Το θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας επανακαθορίζεται, στο σύνολό του, με το σχέδιο νόμου που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημ. Παπαδημητρίου. Συγκεκριμένα, αναφέρονται, αφενός, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας, σε ορισμένο χώρο, και, αφετέρου, ο τρόπος της σταδιακής ενοποίησης των αναγκαίων όρων και διαδικασιών για την έναρξη της λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων. Στόχος η απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδοτήσεων, που αφορά μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και m λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων. Η πλειοψηφία των οικονομικών δραστηριοτήτων θα ενταχθεί, σταδιακά, στο νέο καθεστώς “γνωστοποίησης” και σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί το 2018 -ο χρόνος για χορήγηση άδειας και έναρξη λειτουργίας στο παλαιό καθεστώς ήταν τουλάχιστον ’30 ημέρες, ενώ στο νέο καθεστώς, η λειτουργία μίας δραστηριότητας γίνεται αμέσως μετά m γνωστοποίηση.

Ευέλικτα εργαλεία αδειοδότησης

Σε ό,τι αφορά τα εργαλεία αδειοδότησης, αυτά είναι, πλέον, ευέλικτα με στόχευση σε κριτήρια κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αυτοματοποίηση των διαδικασιών κάτω από την ομπρέλα ολοκληρωμένης στρατηγικής σε όλη την αλυσίδα αδειοδότησης (γνωστοποίηση / έγκριση, διαχείριση εγκρίσεων, ελέγχων), καθώς και η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εισαγωγή του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος έχει στόχο τη μείωση του διοικητικού βάρους, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την ελαχιστοποίηση της διακριτικής εξωγενούς παρέμβασης. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η εκ των υστέρων εποπτεία προβλέπεται να γίνεται με βάση την επιτόπια αυτοψία, τις συστάσεις και την παροχή κατευθυντήριων γραμμών συμμόρφωσης. Οι έλεγχοι θα είναι δειγματοληπτικοί με βάση την εκτίμηση ρίσκου της οικονομικής δραστηριότητας. Καταργούνται, ειδικότερα, όλες οι περιττές αδειοδοτικές προϋποθέσεις. Η έναρξη λειτουργίας ανακοινώνεται στις αρμόδιες αρχές χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Κατά τη διαδικασία της γνωστοποίησης, απαιτούνται τα ελάχιστα κρίσιμα στοιχεία: το όνομα, η διεύθυνση του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκηθούν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται αντικατάσταση των περισσότερων αδειών λειτουργίας με “ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ”, κατάργηση βεβαίωσης καταλληλότητας και σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης, κατάργηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας από την κτηνιατρική αρχή για μεταποίηση τροφίμων ζωικής προέλευσης και αντικατάσταση από απλουστευμένη διαδικασία έγκρισης, ενώ εκ των προτέρων έλεγχοι καταργούνται εκτός από τις περιπτώσεις μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης και παραγωγής- εμφιάλωσης νερού .

ΚΥΕ και Τουριστικά

Σε ό,τι αφορά τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), αντικαθίσταται η διαδικασία προέγκρισης με βεβαίωση από αρμόδια δημοτική υπηρεσία, αντικαθίσταται η άδεια λειτουργίας με “ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ”, χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στην εγκατάσταση της επιχείρησης, καταργείται η άδεια μουσικής και αντικαθίσταται από γνωστοποίηση, οι δε έλεγχοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης. Όσον αφορά τα Τουριστικά Καταλύματα, προβλέπεται μέχρι 30/09/2017 χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας εντός 28 ημερών . Από 1/10/2017 υπαγωγή στο καθεστώς “γνωστοποίησης” , υπαγωγή της “άδειας” λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών στο καθεστώς της “γνωστοποίησης” (μόνο ηλεκτρονικά) και μείωση δικαιολογητικών. Καταργούνται, ακόμη, η υποχρέωση υποβολής των αρχιτεκτονικών σχεδίων, απόφασης του- υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), προσκόμισης βεβαίωσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο – αντικατάσταση με αποδεικτικό, ενώ προβλέπεται πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταλύματα άνω των 51 κλινών και η διαδικασία κατάταξης σε κλειδιά γίνεται προαιρετική.

Προβλέπεται, ακόμη, η λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) στο οποίο θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα γνωστοποιήσεων και εγκρίσεων, που περιλαμβάνει τη διαδικασία από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της  Έγκρισης σε ηλεκτρονική μορφή και θα επιτρέπει την αυτοματοποίηση του σχεδιασμού των ελέγχων, βάσει ανάλυσης κινδύνου δημοσίου συμφέροντος και της καταγραφής των αποτελεσμάτων κάθε ελέγχου . Η συνολική διαχείριση και εποπτεία του ΟΠΣΑΔΕ ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Παράβολο κατ’ αναλογία

Τέλος, στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων με εξαίρεση όσων ασκούνται απολύτως ελεύθερα. Η καταβολή ενός τέτοιου παραβόλου προβλέπεται άπαξ ανά εγκατάσταση και σκοπός ενός τέτοιου εσόδου είναι η διασφάλιση ενός ελάχιστου πόρου για τη λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος του νόμου, καθώς και τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων και εγκρίσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τέλος τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων από την εκάστοτε αρμόδια αρχή, όπως αυτή ορίζεται για κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Ορίζεται ρητά ότι το ύψος του παράβολου θα πρέπει να καθορίζεται στο ελάχιστο δυνατό και να μην ξεπερνά το κόστος που είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους αποδίδεται, να είναι ανάλογο του μεγέθους και του είδους της δραστηριότητας και εύλογο ώστε να μην αποτρέπει την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]