Έμμεση περαίωση για ξεχασμένες φορολογικές υποχρεώσεις

Έκπτωση στις αμοιβές διαχειριστών- εταίρων των Νομικών οντοτήτων
14 Μαΐου, 2015
Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων
15 Μαΐου, 2015
Δείτε τα όλα

Έμμεση περαίωση για ξεχασμένες φορολογικές υποχρεώσεις

14/5/2015

Στον ν. 4321/2015 για τη ρύθμιση των 100 δόσεων και συγκεκριμένα στην παρ. 2 του άρθρου 4 υπάρχει και μία διάταξη που αφορά σε όλους αυτούς που δεν εκπλήρωσαν εμπρόθεσμα κάποια φορολογική τους υποχρέωση για περιόδους έως 31.12.2014:

«2. Στη ρύθμιση του άρθρου 1 δύνανται, επίσης, να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι και 31.12.2014».

Διευκρινιστικά, στην παραπάνω παράγραφο αναφέρει, ότι όποιοι φορολογούμενοι δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., φορολογίας εισοδήματος, καθώς και λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις) μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις για τα έτη αυτά και να δηλώσουν τα ποσά που απέκρυψαν από την εφορία πληρώνοντας τους αναλογούντες φόρους, είτε εφάπαξ με πλήρη απαλλαγή από πρόστιμα και πρόσθετους φόρους εκπρόθεσμης υποβολής είτε σε 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις με τις ανάλογες εκπτώσεις στα πρόστιμα και τους πρόσθετους φόρους εκπρόθεσμης υποβολής.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια γενικευμένη ρύθμιση «περαίωσης», έμμεσης, εκκρεμών φορολογικών υποχρεώσεων που αφορά περιόδους έως την 31η Δεκεμβρίου 2014. Κι αυτό, γιατί πολλοί επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και λοιποί φορολογούμενοι θα γλυτώσουν τα πρόστιμα, εν μέρει ή και στο σύνολό τους, που οι φορολογικές παραβάσεις θα επέφεραν από έναν πιθανό έλεγχο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή μια επιχείρηση δεν επιτρέπεται να υποβάλει συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για να συμπεριλάβει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη και να πληρώσει τους αναλογούντες πρόσθετους φόρους και τα προβλεπόμενα ποσά προστίμων και προσαυξήσεων, εφόσον έχει εκδοθεί γι’ αυτήν εντολή διενέργειας πλήρους φορολογικού ελέγχου, αλλά δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ο έλεγχος. Τώρα πλέον κάτι τέτοιο θα επιτραπεί μέχρι 26 Μαΐου, οδηγώντας σε συντόμευση τους ελέγχους και το κλείσιμο εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων για χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Πολύ σημαντικό το γεγονός, ότι ακόμα και επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, λόγω έκδοσης εντολής διενέργειας φορολογικού ελέγχου, ευνοούνται από τη σχετική ρύθμιση. Με αυτό τον τρόπο κλείνουν με συνοπτικές διαδικασίες έλεγχοι και εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις.

Βέβαια, πρέπει να αναμένουμε και την ερμηνευτική εγκύκλιο του υπ. Οικονομικών αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα, η οποία και θα δίνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις.