Έκπτωση στις αμοιβές διαχειριστών- εταίρων των Νομικών οντοτήτων

Τροποποίηση για τα τέλη κυκλοφορίας του 2015
13 Μαΐου, 2015
Έμμεση περαίωση για ξεχασμένες φορολογικές υποχρεώσεις
14 Μαΐου, 2015
Δείτε τα όλα

Έκπτωση στις αμοιβές διαχειριστών- εταίρων των Νομικών οντοτήτων

14/5/2015

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος του Ν.4172/2013 δίνει μία πολύ σημαντική δυνατότητα που αφορά στις αμοιβές διαχειριστών/εταίρων των εταιριών.

Αν και η συγκεκριμένη διάταξη ίσχυε από 01/01/2014, η διευκρινιστική εγκύκλιος 1072 της 31/03/2015 ακύρωσε όποιο όφελος για το 2014.

Συγκεκριμένα, για το παραπάνω ζήτημα η εγκύκλιος στην παράγραφο ΙΙ.6 αναφέρει:
«Με τις διατάξεις της περ.δ΄ παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του ΚΦΕ, εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Κατά συνέπεια, όλες οι αμοιβές που δίνονται σε διευθυντές ή μέλη του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας εξαιτίας της παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα αυτά προς τα υπόψη νομικά πρόσωπα ή οντότητες θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία. Στις παραπάνω αμοιβές που δίνονται εξαιτίας της παροχής υπηρεσίας από τα ανωτέρω πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται αμοιβές που προβλέπονται από το καταστατικό ή εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αμοιβές που προκύπτουν από παραστάσεις σε συνεδριάσεις του ΔΣ. Ακόμα και στην περίπτωση που μέτοχος είναι και μέλος του ΔΣ και αμείβεται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς την εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος και μέλος του ΔΣ αυτής, οι αμοιβές αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία. Οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας αποτελούν μέρισμα (παρ.3 της ΠΟΛ. 1042/2015). Διευκρινίζεται, ότι οι ασφαλιστικές εισφορές επί αμοιβών μελών ΔΣ εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.δ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και οι οποίες καταβάλλονται στα ασφαλιστικά ταμεία από τα ίδια ως άνω μέλη ΔΣ, εκπίπτουν από το εισόδημα αυτό. Η έκπτωση αυτή γίνεται κατά την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης και όχι κατά τη διενέργεια παρακράτησης. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή, ίδια έκπτωση εφαρμόζεται και για τα ποσά που μισθωτοί και συνταξιούχοι καταβάλλουν οι ίδιοι στα ασφαλιστικά τους ταμεία και τα οποία προορίζονται για εξαγορά χρόνου ασφάλισης, όπως χρόνου στρατιωτικής θητείας κ.λπ. καθώς δινόταν η δυνατότητα από την ασφαλιστική νομοθεσία.»
Πρόβλημα εγείρεται για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., όπου δεν προβλέπεται η ύπαρξη Γενικής Συνέλευσης Μετόχων. Λύση σε αυτό μπορεί να δώσει μία τροποποίηση του καταστατικού, όπου θα προβλέπονται οι αμοιβές των διαχειριστών / εταίρων, ώστε να λογιστούν ως μισθωτή εργασία και να μπορούν να εκπέσουν από τα έξοδα της εταιρίας. Να σημειώσουμε ότι κάθε τροποποίηση του Καταστατικού απαιτεί και κωδικοποίηση μέσω του ΓΕΜΗ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα «Δικηγορικά Γραφεία Νικολάου Σκούφου — Δήμητρας Παπουτσάκη» το τροποποιητικό άρθρο του καταστατικού θα μπορούσε να είναι:
«Κάθε ημερολογιακό έτος, οι εταίροι δύνανται με κοινή συμφωνία να αποφασίζουν για τη λήψη αμοιβής των διαχειριστών ή των εταίρων της εταιρείας για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία, κατά το τρέχον έτος, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής ρύθμισης. Το ποσό της αμοιβής θα καθορίζεται με κοινή συμφωνία των εταίρων και πάντα εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της εταιρείας. Η καταβολή της αμοιβής που ορίζεται παραπάνω μπορεί να καταβάλλεται εντός του έτους σε μη τακτά χρονικά διαστήματα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανακληθεί με κοινή συμφωνία των εταίρων.»)

Σε συνέχεια, και για περαιτέρω διευκρίνιση των παραπάνω η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε έγγραφο με αρ. Πρωτ. ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015 / 11-5-2015, «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ », όπου επιβεβαιώνει τη δυνατότητα έκπτωσης των αμοιβών των διαχειριστών / εταίρων και για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., αλλά και αποσαφηνίζει το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών αυτών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5:
«5. Οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίες επιβάλλονται με νόμο και τις οποίες καταβάλλουν οι εταίροι και οι διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ στον ασφαλιστικό φορέα για την ασφάλισή τους ως εταίροι, διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και μόνο για αυτή την αιτία, εμπίπτουν στην περ. δ΄ παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, εφ’ όσον αφορούν στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και συνεπώς εξαιρούνται της φορολογίας εισοδήματος.»

Διευκρινίζοντας την παραπάνω εγκύκλιο, συμπεραίνουμε ότι οι εισφορές των εταίρων και των διαχειριστών Ο.Ε. και Ε.Ε. για την ασφάλισή τους ως εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. και μόνο για αυτή την αιτία, αφαιρούνται από τις αμοιβές που λαμβάνουν, και έπειτα φορολογούνται βάσει της κλίμακας των Μισθωτών. Περαιτέρω, η πρόταση «και μόνο για αυτή την αιτία» περιορίζει τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν αποκλειστικά και μόνο για τη δραστηριότητά τους ως εταίροι και διαχειριστές της Ο.Ε. και Ε.Ε. και όχι για οιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που ασκούν και είναι υπόχρεοι σε ασφαλιστικές εισφορές.