Δεύτερος κύκλος χρηματοδότησης για δημιουργία clusters καινοτομίας

Αναπτυξιακός Νόμος: Νέες προκηρύξεις προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ
4 Σεπτεμβρίου, 2020
Νέο πακέτο μέτρων για την προστασία επιχειρήσεων και εργαζομένων
4 Σεπτεμβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Δεύτερος κύκλος χρηματοδότησης για δημιουργία clusters καινοτομίας

04/09/2020

Οι όροι συμμετοχής στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης περί σύστασης συνεργατικών σχηματισμών

Στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης θα κληθούν να υποβάλουν προτάσεις ως δυνητικοί δικαιούχοι υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν μεμονωμένα ή σε συνεργατικά σχήματα, επιχειρηματικά σχέδια καινοτομίας υποστηριζόμενα από έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.

Στις προτάσεις τους θα αναλύονται οι ενέργειες που θα υλοποιήσει, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας, η κάθε επιχείρηση για την ανάπτυξή της καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών Ε&Τ με άλλες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου ενός εγκεκριμένου Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας, ο οποίος δραστηριοποιείται σε κάποιον από τους θεματικούς τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε εθνικό επίπεδο (national RIS3).

Οι στόχοι

Στόχος των επιμέρους επιχειρηματικών σχεδίων των επιχειρήσεων θα είναι η ανάπτυξη σημαντικής δυναμικής στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών, η υλοποίηση στρατηγικών διείσδυσής τους σε αγορές στόχους, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και η δημιουργία νέας γνώσης και τεχνογνωσίας μέσω των ενεργειών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του κάθε Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας.

Στα υποβαλλόμενα επιχειρηματικά σχέδια, οι επιχειρήσεις θα τεκμηριώνουν τη συνάφεια και τη συμβολή τους στο επιχειρηματικό σχέδιο του προκριθέντος φορέα αρωγού, του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας όπου συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν ως μέλη. Στην πρότασή τους θα αναλύονται οι Ε&Τ ενέργειες που θα υλοποιήσουν με προτεραιότητα την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια.

Ποσοστά ενίσχυσης

Κατά τη δεύτερη πρόσκληση θα χρηματοδοτηθούν με αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης και συνεργατικά έργα μεταξύ των επιχειρήσεων – μελών ή εν δυνάμει μελών του εκάστοτε Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας.

Τα συνεργατικά έργα θα συμβάλουν στην επίτευξη του/ων επιχειρηματικού/ων στόχου/ων του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας και θα αποτελούν μέρος της στρατηγικής, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου του εκάστοτε Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας που συμμετέχουν ως μέλη.

Σε κάθε συνεργατικό έργο θα συμμετέχουν κατ’ ελάχιστον τρεις ανεξάρτητες επιχειρήσεις τόσο μεταξύ τους όσο και ως προς τον φορέα αρωγό (σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύσταση της Ε.Ε. 2003/361/Ε.Κ.), ενώ καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν θα καλύπτει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών.

Στις υποβαλλόμενες προτάσεις δύνανται να συμπεριλαμβάνονται ως υπεργολάβοι, όπου κριθεί σκόπιμο, επιχειρήσεις – μέλη ή εν δυνάμει μέλη του εκάστοτε Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας, καθώς και ερευνητικοί – ακαδημαϊκοί φορείς, εξαιρουμένου του φορέα αρωγού.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των έργων με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Επισημαίνεται ότι στη δεύτερη πρόσκληση δύνανται να συμμετέχουν ως δυνητικά μέλη των προκριθέντων φορέων αρωγών και επιχειρήσεις που δεν συμπεριλήφθηκαν στα επιχειρηματικά σχέδια των φορέων αρωγών που εγκρίθηκαν κατά την πρώτη πρόσκληση.

H δεύτερη πρόσκληση είναι ανοικτή προς όλες τις επιχειρήσεις – δυνητικά μέλη του εκάστοτε Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας.

Στην κάθε πρόταση, ωστόσο, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη του φορέα αρωγού για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων (μεμονωμένων ή σε συνεργατικό έργο) που δεν αποτελούν ήδη μέλη του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας.

Mε την υποβολή ενός προσυμφώνου συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών χωρίς δεσμευτική ισχύ και να οριστεί ποιοτικά και ποσοτικά η συμβολή της κάθε πρότασης στην ανάπτυξη του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης, η κάθε επιχείρηση δύναται να συμμετέχει με μία και μόνο πρόταση και θα δεσμεύεται ως προς τον φορέα αρωγό με τον οποίο αποκλειστικά και μόνο θα συνεργαστεί, ως δικαιούχος.

Οι επιχειρήσεις – μέλη ή εν δυνάμει μέλη των προκριθέντων Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας δύνανται να συμμετάσχουν και ως υπεργολάβοι (πέραν της μίας συμμετοχής τους ως δικαιούχοι) αποκλειστικά και μόνο σε μια επιπλέον πρόταση, με διαφορετικό φορέα αρωγό, υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενό του εμπίπτει σε διαφορετικό θεματικό τομέα της RIS3.

Σε περίπτωση συμμετοχής συνδεδεμένων ή συνεργαζομένων μεταξύ τους επιχειρήσεων, μόνο μία από αυτές θα είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση ως δικαιούχος και μόνο μία από αυτές θα είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση ως υπεργολάβος.

Ποιες δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες

Επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρήσεων – μελών των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι οι εξής:

α) Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (άρθρο 28, Ε.Κ. 651/2014).

  1. Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.
  2. Δαπάνες για την απόσπαση από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις, που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό.

iii. Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

β) Έρευνα και ανάπτυξη πρωτοτύπου προϊόντος/μελέτη σκοπιμότητας (άρθρο 25 ΓΑΚ 651/2014).

  1. Δαπάνες προσωπικού, μόνιμου ή επί συμβάσει: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολείται στο έργο.
  2. Δαπάνες για πάγιο εξοπλισμό:

– Δαπάνες οργάνων/εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται στο έργο.

– Δαπάνες για κτήρια, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όσον αφορά τα κτήρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου.

iii. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.

  1. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου. Στην κατηγορία αυτή προβλέπεται σταθερό ποσοστό απλοποιημένου κόστους ύψους 25% επί του συνόλου των επιλέξιμων άμεσων δαπανών, εξαιρουμένων των επιλέξιμων άμεσων δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση (Καν. 1303/2013, άρθρο 68, παρ. 1, περίπτωση α’, ΥΑΕΚΕΔ άρθρο 23 και 25.Α.1.β), χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών. Επισημαίνεται ότι φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου ως υπεργολάβοι (συμβάσεις παροχής υπηρεσιών), δεν θεωρούνται προσωπικό του δικαιούχου (άρθρο 12, παρ. 5 της ΥΑΕΚΕΔ).
  2. Μελέτες σκοπιμότητας.

γ) Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία (άρθρο 29, Ε.Κ. 651/2014).

Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν η ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.

δ) Ενισχύσεις/δαπάνες για συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εκθέσεις (άρθρο 19, Ε.Κ. 651/2014).

Ενισχύσεις για τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις: δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι

Οι επιχειρήσεις δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν:

– Να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ατομικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα δεν δύνανται να είναι δικαιούχοι στη δεύτερη πρόσκληση.

– Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να λειτουργούν νόμιμα (με έδρα ή υποκατάστημα) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν ΑΦΜ ή VAT. Οι επιχειρήσεις που κατά την υποβολή της πρότασης δεν διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, δεσμεύονται ότι κατά την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης θα διαθέτουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα στην περιφέρεια στην οποία χωροθετείται η ενίσχυση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης.

– Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014.

– Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις.

– Να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης. Δυνητικούς δικαιούχους, ωστόσο, αποτελούν οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει μεν ενίσχυση διάσωσης, αλλά έχουν αποπληρώσει το δάνειο και έχει λυθεί η σύμβαση εγγύησης, καθώς και οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.

– Να δεσμευτούν εγγράφως ότι τα επενδυτικά σχέδιά τους δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, ούτε θα υποβληθούν, εφόσον το παρόν εγκριθεί προς χρηματοδότηση.  

Πηγή: Ναυτεμπορική