Δάνεια έως 1,5 εκατ. Ευρώ σε ΜμΕ με το 40% άτοκο

1 δισ. ευρώ θα πληρώσουν οι δανειολήπτες την αύξηση των επιτοκίων
3 Ιουνίου, 2022
Πλειστηριασμοί: 800 είναι προγραμματισμένοι να γίνουν αυτή την εβδομάδα
3 Ιουνίου, 2022
Δείτε τα όλα

Δάνεια έως 1,5 εκατ. Ευρώ σε ΜμΕ με το 40% άτοκο

03/06/2022

Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων

Σταθερή ζήτηση, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να προχωρήσουν στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, καταγράφει, σύμφωνα με στελέχη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση».

Μέσω του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου, παρέχονται δάνεια επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκούς όρους, καθώς το 40% του ποσού είναι άτοκο. Το ύψος των δανείων μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως και 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι αιτήσεις δανειοδότησης θα γίνονται δεκτές έως και τον Οκτώβριο του 2023.

Τα δάνεια χορηγούνται από δέκα εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες που συνεργάζονται με την ΕΑΤ στο πλαίσιο της συνεπένδυσης στο υποπρόγραμμα «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», το οποίο υπάγεται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του χρηματοδοτικού εργαλείου ανέρχεται στα 375 εκατ. ευρώ και αποτελείται από πόρους της ΕΑΤ κατά 40% και από τις συνεργαζόμενες τράπεζες κατά 60%.

Η συμμετοχή της ΕΑΤ με ποσοστό 40% είναι αυτή που εξασφαλίζει ότι τα δάνεια είναι άτοκα στο ποσό που συμμετέχει η Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που ενισχύουν την επενδυτική δραστηριότητα της χώρας.

Παλαιότητα επιχείρησης

Επιλέξιμες για να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης – δανειοδότησης στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Δηλαδή επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφή{; και σταδίου λειτουργίας, ακόμη και νεοσύστατες.

Βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού, η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των ΜμΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των ΜμΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και τής οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Μέσω του ΠΣΚΕ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μιας επιχείρησης πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) δηλώνοντας την τράπεζα συνεργασίας από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί.

Μη επιλέξιμες δραστηριότητες για την υπαγωγή στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα έχει και εξαιρέσεις και για τον λόγο αυτό δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός Ε.Κ 140’1/2013 (de minirnis). Συνεπώς, δεν είναι επιλέξιμες για την ένταξη στο χρηματοδοτικό εργαλείο οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

α) στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον κανονισμό (Ε.Κ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου της Ε.Ε.,

β) στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στον πίνακα του παραρτήματος 1 (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει,

γ) στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
  2. ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς,

δ) στον τομέα του άνθρακα,

ε) στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κ.λπ.),

στ) στον κλάδο των οπλικών συστημάτων. Εξαιρούνται, επιπλέον:

  1. Οι ενισχύσεις που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη-μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που αφορούν εξαγωγική δραστηριότητα.
  2. Οι ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων. Τέλος, για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που δραστηριοποιείται π.χ. στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, καθώς και στον τριτογενή τομέα) θα λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης).

Πηγή: Ναυτεμπορική