CLLD – Leader: Η «Ακτινογραφία» των αναμενόμενων προγραμμάτων

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τις νέες αντικειμενικές
13 Ιουνίου, 2018
Και εγένετο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας
19 Ιουνίου, 2018
Δείτε τα όλα

CLLD – Leader: Η «Ακτινογραφία» των αναμενόμενων προγραμμάτων

15/06/2018_x000D_
_x000D_
Υλοποίηση παρεμβάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα – δυνατότητες χρηματοδότησης από τοπικά προγράμματα_x000D_
_x000D_
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ / CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση Leader, είναι μία μέθοδος σχεδιασμού βάσει της προσέγγισης bottom-up και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές._x000D_
_x000D_
Σκοπός είναι οι τοπικές κοινότητες:_x000D_
_x000D_
Α) να κάνουν σταθερά βήματα προς αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»,_x000D_
_x000D_
Β) να καινοτομήσουν, και_x000D_
_x000D_
Γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές._x000D_
_x000D_
Ποιοι θα το εφαρμόσουν_x000D_
_x000D_
Θα εφαρμοσθούν 50 προγράμματα τοπικής ανάπτυξης LEADER σε αγροτικές περιοχές, κυρίως σε επίπεδο νομού, από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.)._x000D_
_x000D_
Τα προγράμματα διαρθρώνονται σε τρία Υπομέτρα:_x000D_
_x000D_
19.2: «Παρεμβάσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα»_x000D_
_x000D_
19.3: «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών»_x000D_
_x000D_
19.4: «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση»_x000D_
_x000D_
Δικαιούχοι_x000D_

  _x000D_

 • Ιδιωτικοί φορείς – φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με τη επιλεξιμότητα που καθορίζεται σε κάθε τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ.
 • _x000D_

 • Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις
 • _x000D_

 • Νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την Ο.Τ.Δ., καθώς και εργαζόμενος σε ΔΕΚΟ ή στο Δημόσιο, κατόπιν σχετικής άδειας
 • _x000D_

_x000D_
Δικαιούχοι ΔΕΝ μπορεί να είναι:_x000D_

  _x000D_

 • Εξωχώριες/υπεράκτιες εταιρείες
 • _x000D_

 • Στελέχη των Ο.Τ.Δ.
 • _x000D_

_x000D_
Προϋπολογισμός έργων_x000D_
_x000D_
Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 600.000 €. (για άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 €)._x000D_
_x000D_
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης_x000D_
_x000D_
Ο Δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου εντός τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης. (Σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023)._x000D_
_x000D_
Ιδιωτική Συμμετοχή_x000D_

  _x000D_

 • Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου μπορεί να προέρχεται από ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή/και συνδυασμό των δύο.
 • _x000D_

 • Η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής δύναται να τεκμηριώνεται, είτε με υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, είτε με σχετικό τραπεζικό έγγραφο.
 • _x000D_

_x000D_
Χρόνος επιλεξιμότητας δαπανών_x000D_
_x000D_
Ως έναρξη της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών θεωρείται η οριστική υποβολή της αίτησης από το δικαιούχο (εξαίρεση αποτελούν δαπάνες, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων για περιβαλλοντική, οικονομική βιωσιμότητα και μελέτες σκοπιμότητας, οι οποίες είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2014)._x000D_
_x000D_
Προκαταβολή_x000D_
_x000D_
Οι δικαιούχοι, μετά την ένταξη του επενδυτικού τους σχεδίου, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν στην ΟΤΔ τη χορήγηση προκαταβολής._x000D_
_x000D_
Το συνολικό ύψος της προκαταβολής ή των προκαταβολών μπορεί να ανέλθει μέχρι 50% της δημόσιας δαπάνης που συνδέεται με το επενδυτικό σχέδιο με τη σύσταση τραπεζικής εγγύησης (στο αίτημα πληρωμής, που έπεται της προκαταβολής, θα πρέπει να γίνει ολική απόσβεση της προκαταβολής)._x000D_
_x000D_
Αιτήσεις πληρωμής_x000D_
_x000D_
Οι πληρωμές των έργων γίνονται τμηματικά, με βάση την πρόοδο των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μέχρι πέντε (5) αιτήματα πληρωμής (εκτός της τυχόν προκαταβολής)._x000D_
_x000D_
Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής εντός ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής του, ύψους τουλάχιστον 10% της Δημόσιας Δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου._x000D_
_x000D_
Χρόνοι πληρωμής_x000D_
_x000D_
Η ΟΤΔ – σε συνεργασία με την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας περιφέρειας – εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 60 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής._x000D_
_x000D_
Επιλέξιμες δαπάνες_x000D_

  _x000D_

 • Αγορά ή κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου, αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (σε επισκέψιμες εγκαταστάσεις)
 • _x000D_

 • Αγορά καινούριων ειδικού τύπου οχημάτων (έως το 10% του προϋπολογισμού) και μέσων εσωτερικής μεταφοράς
 • _x000D_

 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης, λογισμικού, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κλπ.
 • _x000D_

 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας (έως το 10% του προϋπολογισμού)
 • _x000D_

 • Δαπάνες προβολής (έως το 10% του προϋπολογισμού)
 • _x000D_

 • Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας
 • _x000D_

 • Ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση)
 • _x000D_

 • Αμοιβές προσωπικού και επιβαρύνσεις κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από το δικαιούχο, εφόσον αυτό προσελήφθη, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή της, σε περίπτωση αυτεπιστασίας.
 • _x000D_

 • Για αγορά οικοδομημένης ή μη γης για επενδυτικά σχέδια με κτιριακές υποδομές και έως το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Για βιομηχανικά κτίρια έως το 15% (δεν αφορά πρόσκληση βάσει του Καν.702/14)
 • _x000D_

_x000D_
Μη επιλέξιμες δαπάνες_x000D_

  _x000D_

 • Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων, έργα απλής συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού
 • _x000D_

 • Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση του επενδυτικού σχεδίου και αναλώσιμα υλικά
 • _x000D_

 • Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου/γηπέδου εγκατάστασης της μονάδας
 • _x000D_

 • Έξοδα για χρηματοδοτική μίσθωση, ασφάλιστρα, κεφάλαιο κίνησης, εισφορές, φόροι, τέλη κλπ.
 • _x000D_

 • Εξοπλισμός αναψυχής εκτός και η επιχείρηση διατηρεί ή δημιουργεί, επισκέψιμο για το κοινό και επιχειρηματίες, τμήμα
 • _x000D_

 • Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
 • _x000D_

 • Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα
 • _x000D_

 • Υπερβάσεις εγκεκριμένου κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης του δικαιούχου
 • _x000D_

 • Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα
 • _x000D_

 • Αμοιβές προσωπικού για τη λειτουργία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης
 • _x000D_

_x000D_
Ορισμός μεγέθους επιχείρησης_x000D_
_x000D_
Πολύ μικρή: έως 10 εργαζόμενοι και ετήσιος κύκλος εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ_x000D_
_x000D_
Μικρή: έως 50 εργαζόμενοι και ετήσιος κύκλος εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ_x000D_
_x000D_
Εντάσεις ενίσχυσης_x000D_
_x000D_
Α) Ένταση ενίσχυσης με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν_x000D_

  _x000D_

 • 50% των επιλέξιμων δαπανών στις περιοχές:_x000D_
   _x000D_

  • Δυτικής Ελλάδας
  • _x000D_

  • Θεσσαλίας
  • _x000D_

  • Ηπείρου
  • _x000D_

  • Κεντρικής Μακεδονίας
  • _x000D_

  • Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
  • _x000D_

  • Ιονίων Νήσων
  • _x000D_

  • Πελοποννήσου
  • _x000D_

  • Κρήτης
  • _x000D_

  _x000D_

 • _x000D_

 • 75% των επιλέξιμων δαπανών στις περιοχές:_x000D_
   _x000D_

  • Μικρά νησιά του Αιγαίου (εκτός Κρήτης και Εύβοιας)
  • _x000D_

  _x000D_

 • _x000D_

 • 40% των επιλέξιμων δαπανών στις περιοχές:_x000D_
   _x000D_

  • Στερεά Ελλάδα
  • _x000D_

  • Δυτική Μακεδονία
  • _x000D_

  • Αττική
  • _x000D_

  _x000D_

 • _x000D_

_x000D_
Επίσης δύναται να χρησιμοποιηθεί ο κανονισμός de minimis, με ένταση ενίσχυσης έως και 65% των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστη ενίσχυση 200.000 € για 3 χρόνια, εφόσον αιτιολογείται από την τοπική στρατηγική._x000D_
_x000D_
Β) Ένταση ενίσχυσης με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν_x000D_
_x000D_
Από 20% έως 50% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου._x000D_
_x000D_
Επενδύσεις στον τουρισμό_x000D_

  _x000D_

 • Ίδρυση – επέκταση ξενοδοχειακών καταλυμάτων 5,4,3 αστέρων (ελάχιστη δυναμικότητα 10 δωμάτια/20 κλίνες και μέγιστη 30 δωμάτια/60 κλίνες)
 • _x000D_

 • Ίδρυση – επέκταση – εκσυγχρονισμός Τ.Ε.Κ. (ελάχιστος αριθμός κατηγορίας 2, κλινών 10 – όχι για νησιά έως 10.000 κατοίκους)
 • _x000D_

 • Ίδρυση – επέκταση – εκσυγχρονισμός Επιπλωμένων Δωματίων/Διαμερισμάτων 4 & 3 κλειδιών (ελάχιστη δυναμικότητα 5 δωμάτια/10 κλίνες)
 • _x000D_

 • Ίδρυση τουριστικών κατασκηνώσεων
 • _x000D_

 • Μετατροπή παραδ9οσιακού – διατηρητέου κτίσματος σε κατάλυμα (με σχετική πριμοδότηση)
 • _x000D_

_x000D_
Ένταση ενίσχυσης_x000D_

  _x000D_

 • Δύναται να χρησιμοποιηθεί ο κανονισμός de minimis, με ένταση ενίσχυσης έως και 65% των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστη ενίσχυση 200.000 € για 3 χρόνια, εφόσον αιτιολογείται από την τοπική στρατηγική.
 • _x000D_

 • Από 20% έως 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου.
 • _x000D_

_x000D_
Μακροχρόνιες υποχρεώσεις δικαιούχων_x000D_
_x000D_
Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί εν γένει τα ακόλουθα για τρία (3) έτη από την τελική πληρωμή._x000D_

  _x000D_

 • Να μην παύσει ή μετεγκαταστήσει την παραγωγική δραστηριότητα εκτός της περιοχής του προγράμματος
 • _x000D_

 • Να μην αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός στοιχείου υποδομής παρέχοντας σε εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα
 • _x000D_

 • Να μη μεταβάλλει ουσιαστικά τη φύση, τους στόχους και την εφαρμογή των όρων του επενδυτικού σχεδίου
 • _x000D_

 • Να δημιουργήσει – διατηρήσει τυχόν νέες θέσεις εργασίας
 • _x000D_

_x000D_
Σε αντίθετη περίπτωση η δημόσια δαπάνη ανακτάται αναλογικά για το διάστημα που δεν τηρήθηκαν οι εν λόγω υποχρεώσεις.[:]