Χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας στη Μεσόγειο

Ενισχύσεις 170 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στη γεωργία
7 Απριλίου, 2017
Άνοιξε το Taxis για τις φορολογικές δηλώσεις
7 Απριλίου, 2017
Δείτε τα όλα

Χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας στη Μεσόγειο

[:el]07/04/2017

Κονδύλια ύψους 400 εκατ. ευρώ για διακρατικές συνεργασίες μέσω του προγράμματος PRIMA

Δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση του στρατηγικού θεματολογίου του προγράμματος PRIMA για m χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας στη Μεσόγειο διενεργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρόγραμμα PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) αποτελεί πρόταση συνεργασίας στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου, για την ανάπτυξη κοινών καινοτόμων λύσεων, ικανοτήτων και γνώσεων για τη διαχείριση των υδάτων και των αγροδιατροφικών συστημάτων, ώστε να καταστούν πιο ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή, πιο αποτελεσματικά, αποδοτικά ως προς το κόστος και βιώσιμα και να συμβάλουν στην επίλυση κρίσιμων προβλημάτων της περιοχής με έμφαση στην έλλειψη νερού, στην ασφάλεια των τροφίμων, στη διατροφή, στην υγεία, στην ευημερία και στη μετανάστευση. Το πρόγραμμα ΡRΙΜΑ θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» και από εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων κρατών, σύμφωνα με το άρθρο 189 της συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο PRIMA συμμετέχουν εννέα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία), το Ισραήλ, η Τυνησία και η Τουρκία, που διαθέτουν συμφωνία σύνδεσης με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», καθώς και τέσσερις τρίτες μεσογειακές χώρες, η Αίγυπτος, ο Λίβανος, η Ιορδανία και το Μαρόκο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει περίπου στα 400 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 200 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τον «Ορίζοντα 2020» και θα χρηματοδοτήσουν τις δράσεις του πρώτου πυλώνα, ενώ τα υπόλοιπα 200 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο PRIMA Η σύμπραξη έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει δέκα χρόνια, αρχής γενομένης από το 2018.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα εντάσσονται σε δύο πυλώνες:

1oς πυλώνας: Έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται και στις υπόλοιπες δράσεις του «Ορίζοντα 2020» (πλην περιορισμένων εξαιρέσεων που θα θεσπισθούν για τις ανάγκες του PRIMA). Ειδικότερα, η ελάχιστη προϋπόθεση επιλεξιμότητας μιας κοινοπραξίας θα είναι η συμμετοχή τριών νομικών οντοτήτων από τρεις διαφορετικές χώρες PRIMA, εκ των οποίων μία θα είναι εγκατεστημένη σε ΚΜ της Ε.Ε. ή χώρα συνδεδεμένη (ΣΧ) με τον «Ορίζοντα 2020» (εκτός Ισραήλ, Τυνησίας, Τουρκίας) και μία σε τρίτη χώρα (μέλος του PRIMA) ή στο Ισραήλ ή στην Τυνησία ή στην Τουρκία. Σημειώνεται, επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να προχωρήσει στη χρηματοδότηση 6-7 πιλοτικών μονάδων.

2oc; πυλώνας: θα αφορά δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο είτε διεθνών προσκλήσεων της PRIMA-IS (διεθνή συνεργατικά έργα τύπου ΕRΑΝΕΓ) είτε εθνικών προγραμμάτων, εφόσον αποδεδειγμένα συμβάλλουν στους στόχους του PRIMA, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν διμερή ή πολυμερή συνεργασία μεταξύ των χωρών του PRIMA

Στους δυνητικούς δικαιούχους θα περιλαμβάνονται ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί), επιχειρήσεις και άλλοι κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί φορείς.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι θεματικές προτεραιότητες τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου πυλώνα θα περιλαμβάνονται στο στρατηγικό θεματολόγιο του προγράμματος PRIMA, η διαμόρφωση του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει από τις συνεργαζόμενες χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm? pg=prima, ενώ οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 23 Απριλίου.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]