Απόκτηση- εκσυγχρονισμός επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

ΕΣΠΑ: Εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, ανοίγει ο δρόμος για τη δημοσίευση προγραμμάτων επιδοτήσεων.
23 Δεκεμβρίου, 2014
Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας
2 Ιανουαρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Απόκτηση- εκσυγχρονισμός επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/12/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/03/2015
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Συνολικός Π/Υ: 6.000.000 ευρώ

Η πρόσκληση αφορά κοινωνικούς εταίρους που εκπροσωπούν την πολύ μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, καθώς και αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες – βιοτέχνες για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) σχετικά με τη Δράση «Απόκτηση- εκσυγχρονισμός επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων», προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων 02 και 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι των πράξεων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να αποδεικνύουν ή/και εξασφαλίσουν την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση του έργου της πρόσκλησης και με σκοπό την επίτευξη της πανελλαδικής κάλυψης της παρέμβασης ή να μπορούν να εκπροσωπηθούν πανελλαδικά,
Να διαθέτουν βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ τύπου Β ή και Γ ή πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ. Στην περίπτωση ένωσης ή συμπράξεως φορέων η βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας αρκεί στο πρόσωπο εκείνου του φορέα που θα έχει κατά τους επί μέρους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. Στην περίπτωση που οι ενώσεις ή συμπράξεις φορέων επιλέξουν τη δημιουργία ανεξάρτητου νομικού προσώπου η απαίτηση διαχειριστικής επάρκειας θα πρέπει να πληρούται στο πρόσωπο αυτό,
Να έχουν υλοποιήσει ή να υλοποιούν οι ίδιοι ή ένας τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης, ως δικαιούχοι, συγχρηματοδοτούμενα με ίδια μέσα, προγράμματα κατάρτισης και στις 13 περιφέρειες της χώρας, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013,
Οι υποψήφιοι, πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικών εγγράφων, μπορούν να υποβάλλουν και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει την ικανότητά τους για την υλοποίηση της παραπάνω πράξης.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η κατάρτιση αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (εκτός του κλάδου του τουρισμού και του λιανικού εμπορίου) και πιστοποίησή τους σε επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα.

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

Τεχνική επαγγελματική κατάρτιση διαφόρων κλάδων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα
Τεχνική κατάρτιση που απορρέει από υφιστάμενα θεσμικά πλαίσια
Κατάρτιση σε οριζόντιες δεξιότητες (π.χ. Επιχειρηματικότητα, Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών).
Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης θα είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού (κυρίως αντικείμενα τεχνικής κατάρτισης) και που συμβάλουν στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στις σημερινές αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Επιπλέον μέρος των καταρτισθέντων θα υποβληθούν σε εξετάσεις αξιολόγησης για την απόκτηση πιστοποιητικού των αποκτηθέντων προσόντων.

Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» στη διεύθυνση Μεσογείων 56,115 27, Αθήνα, τις ώρες 9.00-14.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

κ. Φ. Μουστακάτου, τηλ. 210 7450854, e-mail: fmoustakatou@mou.gr
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑΕ, τηλ. 801 11 36 300 (απο σταθερό τηλ.) καθημερινά απο 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

Η πρόσκληση εδώ.