Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας

Απόκτηση- εκσυγχρονισμός επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.
2 Ιανουαρίου, 2015
Kατάρτιση αυτοαπασχολούμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού σε θέματα εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών
2 Ιανουαρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας

Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/12/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/03/2015
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Συνολικός Π/Υ: 12.000.000 ευρώ

Εποχορηγούμενος Π/Υ: 2.000.000 ευρώ

Η πρόσκληση αφορά κοινωνικούς εταίρους ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κεδροσκοπικού χαρακτήρα, που σκοπό με βάση το καταστατικό σύστασής τους, έχουν τον σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων επιχειρήσεων, καθώς και τη δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων με ίδια μέσα, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας».

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι των πράξεων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να αποδεικνύουν ή/και εξασφαλίσουν την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση του έργου της πρόσκλησης και με σκοπό την επίτευξη της πανελλαδικής κάλυψης της παρέμβασης.
Να διαθέτουν βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ τύπου Β ή και Γ ή πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ. Στην περίπτωση ένωσης ή συμπράξεως φορέων η βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας αρκεί στο πρόσωπο εκείνου του φορέα που θα έχει κατά τους επί μέρους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. Στην περίπτωση που οι ενώσεις ή συμπράξεις φορέων επιλέξουν τη δημιουργία ανεξάρτητου νομικού προσώπου η απαίτηση διαχειριστικής επάρκειας θα πρέπει να πληρούται στο πρόσωπο αυτό.
Να έχουν εξασφαλίσει εγγράφως τη συμμετοχή κλαδικών ή συλλογικών φορέων εξωστρέφειας με σύμφωνο ή μνημόνιο συνεργασίας προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.
Να έχουν υλοποιήσει ή να υλοποιούν οι ίδιοι ή ένας τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης, ως δικαιούχοι, συγχρηματοδοτούμενα με ίδια μέσα, προγράμματα κατάρτισης σε περισσότερες από μία περιφέρειες της χώρας, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Οι υποψήφιοι, πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικών εγγράφων, μπορούν να υποβάλλουν και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει την ικανότητά τους για την υλοποίηση της παραπάνω πράξης.
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή Δικαιούχων οι οποίοι θα έχουν ως αντικείμενο την υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων εξωστρεφούς προσανατολισμού.(Ενδεικτικά αναφέρονται τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων).

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στηνΕιδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» στη διεύθυνση Μεσογείων 56,115 27, Αθήνα, τις ώρες 9.00-14.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

κ. Φ. Μουστακάτου, τηλ. 210 7450854, e-mail: fmoustakatou@mou.gr
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑΕ, τηλ. 801 11 36 300 (απο σταθερό τηλ.) καθημερινά απο 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

Η πρόσκληση εδώ.