Αναπτυξιακός νόμος: Συστήνεται γνωμοδοτική επιτροπή για την εξέταση επενδυτικών σχεδίων

Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που συνδυάζει δάνεια και επιδότηση με κριτήρια ESG
1 Απριλίου, 2022
ΑΝΑΣΑ ΙΙ: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία
1 Απριλίου, 2022
Δείτε τα όλα

Αναπτυξιακός νόμος: Συστήνεται γνωμοδοτική επιτροπή για την εξέταση επενδυτικών σχεδίων

01/04/2022

Συστήνεται στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η γνωμοδοτική επιτροπή για την εξέταση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στη γενική διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και ‘Αμεσων Ξένων Επενδύσεων του υπουργείου.

=Σύμφωνα με την απόφαση, μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής είναι:

   – Ο γενικός γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

   – Ο νομικός σύμβουλος ή πάρεδρος του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

   – Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων της γενικής διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και ‘Αμεσων Ξένων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

   – Ο προϊστάμενος του τμήματος Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων της διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων της γενικής διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και ‘Αμεσων Ξένων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

   – Ο προϊστάμενος του τμήματος Ελέγχου και Παρακολούθησης Μακροχρονίων Υποχρεώσεων της διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων της γενικής διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και ‘Αμεσων Ξένων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

   – Ο προϊστάμενος του τμήματος Πιστοποιήσεων και Υποστήριξης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων της γενικής διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και ‘Αμεσων Ξένων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

   – Ο προϊστάμενος του τμήματος Ανάλυσης Δεδομένων και Στατιστικής Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΙΕ-ΣΔΙΤ).

   – Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).

   – Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).

   – Ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

   – Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Εμπορίου και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. «Enterprise Greece».

   – Ένας εκπρόσωπος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε).

   – Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)

   – Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.)

   – Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.).

    
Της επιτροπής προεδρεύει ο γενικός γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή ο αναπληρωτής του.

    
Έργο της επιτροπής

Έργο της επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για την έκδοση: 

   – Αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4887/2022, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου. 

   – Αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς και για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.

    
– Αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον ν. 4887/2022 ή των νόμων 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση της διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και αποδοχή από τον πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία: αφορούν παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης για λόγους ανωτέρας βίας. Εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων.

    
– Αποφάσεων πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον ν. 4887/2022 ή των νόμων 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία: εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ή σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων ή αφορούν ιδιαίτερα χαμηλό ενισχυόμενο κόστος, σύμφωνα με την πιστοποίηση του οργάνου ελέγχου, ήτοι μικρότερο του 60% του ενισχυόμενου κόστους της εγκριτικής απόφασης.

    
– Αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης και πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον ν. 4887/2022 ή των νόμων 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν ο αρμόδιος Υπουργός το κρίνει αναγκαίο.

    
Περιορισμοί και όροι

Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής τα μέλη, σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στους νόμους 4887/2022, 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου. 

Πηγή: Ναυτεμπορική