Αναλυτικός οδηγός για την ίδρυση startups

Επτά προγράμματα για καινοτομία στις Περιφέρειες
20 Σεπτεμβρίου, 2018
Τι ισχύει με τα δημοσιεύματα περί “παγώματος” του ΕΣΠΑ.
26 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Αναλυτικός οδηγός για την ίδρυση startups

21/09/2018_x000D_
_x000D_
20 ερωτήσεις – απαντήσεις για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»_x000D_
_x000D_
Στη διαδικασία υλοποίησης βρίσκονται τα 1.170 επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν οριστικά στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στα 66,6 εκατ. ευρώ, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 15.000 ευρώ, αλλά ούτε και να υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ._x000D_
_x000D_
Με αφορμή την εκκίνηση υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων παραθέτουμε ορισμένες ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες με τη μορφή ερώτησης – απάντησης._x000D_

  _x000D_

 1. 1. Ποια η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών στην περίπτωση που η επιχείρηση πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου ένταξης διέθετε και μη επιλέξιμους ΚΑΔ;
 2. _x000D_

_x000D_
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών λαμβάνεται η ημερομηνία συμμόρφωσης με τους όρους της Πρόσκλησης, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία η επιχείρηση προέβη σε διαγραφή των εν λόγω ΚΑΔ._x000D_

  _x000D_

 1. 2. Είναι επιλέξιμο το κόστος ενοικίων, εάν ο εκμισθωτής είναι ταυτόχρονα και εταίρος της δικαιούχου επιχείρησης;
 2. _x000D_

_x000D_
Δεν είναι επιλέξιμο. Σε περίπτωση που ο εταίρος διαθέτει επιμέρους ποσοστό ιδιοκτησίας επί του ακινήτου, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες του ενοικίου μόνο για τα τμήματα των μισθωμάτων που καταβάλλονται σε μη εταίρο της Δικαιούχου Επιχείρησης. Όμως θα πρέπει να ελεγχθεί το εύλογο του μισθώματος αναλογικά με τα μισθώματα της περιοχής._x000D_

  _x000D_

 1. 3. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες ενοικίου εφόσον η επαγγελματική στέγη η οποία μισθώνεται ανήκει κατά αναλογία σε σύζυγο ή συγγενή (α΄ ή β΄ βαθμού); Για παράδειγμα η επαγγελματική στέγη ανήκει κατά 50% σε συγγενή (α΄ ή β΄ βαθμού) και κατά 50% σε μη συγγενή/σύζυγο;
 2. _x000D_

_x000D_
Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες του ενοικίου μόνο για τα τμήματα των μισθωμάτων που καταβάλλονται σε μη σύζυγο ή συγγενή (α΄ ή β΄ βαθμού). Όμως θα πρέπει να ελεγχθεί το εύλογο του μισθώματος αναλογικά με τα μισθώματα της περιοχής._x000D_

  _x000D_

 1. 4. Ποια ποσά από τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ θα είναι επιλέξιμα;
 2. _x000D_

_x000D_
Το σύνολο των λογαριασμών ΔΕΚΟ πλην του ΦΠΑ (στις περιπτώσεις που είναι ανακτήσιμος), προκαταβολής (χρεώνεται στον πρώτο λογαριασμό συνήθως), των τελών σύνδεσης και επανασύνδεσης, τυχόν τόκων υπερημερίας και τυχόν πρόσθετων μη επιλέξιμων δαπανών, όπως για παράδειγμα συνδρομητική τηλεόραση, συνδρομή στον Χρυσό Οδηγό ή αγορά εξοπλισμού (πχ modem/router/κινητό τηλέφωνο)._x000D_

  _x000D_

 1. 5. Ποιο ποσό είναι επιλέξιμο από λογαριασμούς κοινοχρήστων;
 2. _x000D_

_x000D_
Όλες πλην των δαπανών που αφορούν έξοδα ιδιοκτήτη._x000D_

  _x000D_

 1. 6. Είναι επιλέξιμη η μεταφορά εκθεμάτων και ποια τα παραδοτέα;
 2. _x000D_

_x000D_
Το κόστος για τη μεταφορά εκθεμάτων από και προς το χώρο της έκθεσης είναι επιλέξιμο, με την προϋπόθεση να προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα μεταφοράς και τιμολόγησης και να τεκμηριώνεται επαρκής διαδρομή ελέγχου για τη μεταφορά και την επιστροφή τους._x000D_

  _x000D_

 1. 7. Σε περίπτωση συστέγασης σε περίπτερο έκθεσης με άλλη επιχείρηση, η δαπάνη είναι επιλέξιμη;
 2. _x000D_

_x000D_
Εάν διαπιστωθεί συστέγαση στο χώρο του περιπτέρου με άλλη επιχείρηση, καμία δαπάνη που αφορά στην εν λόγω έκθεση δεν είναι αποδεκτή._x000D_

  _x000D_

 1. 8. Είναι επιλέξιμος στην κατηγορία των αποσβέσεων εξοπλισμός ο οποίος είναι άνω των 1.500,00 Euro ανά τεμάχιο;
 2. _x000D_

_x000D_
Ναι, αλλά επιλέξιμο είναι μόνο το ποσό που προκύπτει από το ποσοστό απόσβεσης που υπολογίζεται κατ’ έτος βάσει των λογιστικών κανόνων, απεικονίζεται στο Μητρώο Παγίων και θα αφορά στη διάρκεια υλοποίησης._x000D_

  _x000D_

 1. 9. Αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων τα οποία αποκτήθηκαν πριν από την ημερομηνία συμμόρφωσης του Δικαιούχου με τις τυπικές προϋποθέσεις της Δράσης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών);
 2. _x000D_

_x000D_
Η απόκτηση των παγίων στοιχείων των οποίων αιτείται την απόσβεση ο Δικαιούχος, δεν είναι απαραίτητο να έχει πραγματοποιηθεί εντός της περιόδου για την οποία οι δαπάνες του Ε.Σ. είναι επιλέξιμες. Σε κάθε περίπτωση όμως, η επιλεξιμότητα των αποσβέσεων θα ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών (ημερομηνία συμμόρφωσης με τις τυπικές προϋποθέσεις της Δράσης) ενώ θα πρέπει και να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης._x000D_

  _x000D_

 1. 10. Οριοθέτηση επιλεξιμότητας κτιριακών δαπανών (εξωτερικά/εσωτερικά κουφώματα) καθώς και των δαπανών που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή (π.χ. συναγερμός, δομημένη καλωδίωση κ.τ.λ.).
 2. _x000D_

_x000D_
Επιτρέπονται κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις του εσωτερικού χώρου. Επιπλέον, επιτρέπονται διαμορφώσεις των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου οι οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ. Επιλέξιμο είναι το σύνολο των ανωτέρω δαπανών που αφορούν εργασίες μικρής έκτασης, δε θίγουν το φέροντα οργανισμό του κτιρίου και για την υλοποίηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια δόμησης. Η δαπάνη για τη διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο το ποσό των 5.000,00 Euro, όπως αναφέρεται στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης._x000D_

  _x000D_

 1. 11. Θα επιδοτείται η δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών του δικαιούχου για το χρονικό διάστημα που αφορά στην υλοποίηση της επένδυσης στο σύνολό τους, αν εμπεριέχουν και ποσά προηγούμενων οφειλών;
 2. _x000D_

_x000D_
Ο δικαιούχος θα πρέπει να τεκμηριώνει ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που αιτείται για το επιλέξιμο χρονικό διάστημα δεν αφορούν σε προηγούμενες οφειλές (π.χ. με την προσκόμιση ρύθμισης). Σε κάθε περίπτωση, τα κόστη που αφορούν σε μη έγκαιρη εξόφληση των οφειλών (τόκοι υπερημερίας και αντίστοιχες προσαυξήσεις) δε θεωρούνται επιλέξιμα._x000D_

  _x000D_

 1. 12. Μπορεί μια επιχείρηση να επιχορηγηθεί για το μισθολογικό κόστος ενός εργαζομένου, ο οποίος, όμως, θα εργάζεται παράλληλα και σε άλλη επιχείρηση; Για παράδειγμα, μπορεί να επιχορηγηθεί ένας εργαζόμενος για μερική απασχόληση στη δικαιούχο επιχείρηση, εάν παράλληλα παρέχει τις υπηρεσίες του και στο πλαίσιο διαφορετικής σύμβασης μερικής απασχόλησης σε άλλη επιχείρηση;
 2. _x000D_

_x000D_
Ναι, μπορεί να επιχορηγηθεί, καθώς δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός από την πρόσκληση. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη του χρόνου απασχόλησης μεταξύ των δύο επιχειρήσεων, καθώς και ότι υφίσταται διακριτότητα των δαπανών μισθολογικού κόστους._x000D_

  _x000D_

 1. 13. Για να θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση του τίτλου;
 2. _x000D_

_x000D_
Ναι, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση τίτλου βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας το αργότερο έως την τελική επαλήθευση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης του τίτλου βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας σε ενδιάμεση αίτηση επαλήθευσης θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να προσκομισθεί αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης κατοχύρωσης ή ανανέωσης τίτλου βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας._x000D_

  _x000D_

 1. 14. Γίνεται αποδεκτή η συναλλαγή – πληρωμή δαπάνης σε περίπτωση κατάθεσης μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή από τρίτο πρόσωπο;
 2. _x000D_

_x000D_
Είναι αποδεκτή αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου/ νομίμου εκπροσώπου ότι το τρίτο πρόσωπο ενήργησε για λογαριασμό της επιχείρησης, αντλώντας τα χρήματα από τα ταμειακά της διαθέσιμα και ότι δεν σχετίζεται οικονομικά/εμπορικά με τον προμηθευτή της._x000D_

  _x000D_

 1. 15. Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες σε περίπτωση που στην αρχική έδρα/τόπο υλοποίησης δεν έχει καταστεί εφικτή η έκδοση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και ο δικαιούχος έχει μετεγκατασταθεί σε χώρο όπου τελικά εκδόθηκε άδεια λειτουργίας;
 2. _x000D_

_x000D_
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί στην αρχική έδρα πλην ενοικίων, ΔΕΚΟ, κοινοχρήστων και κτιριακών δαπανών. Θα πρέπει όμως να διερευνηθεί η βασιμότητα των ισχυρισμών του δικαιούχου περί μη δυνατότητας έκδοσης της άδειας λειτουργίας._x000D_

  _x000D_

 1. 16. Σε περίπτωση που η δικαιούχος επιχείρηση διαθέτει ιστοσελίδα συμβατή με τις προδιαγραφές που αφορούν σε προσβασιμότητα ΑμεΑ, θα απαιτείται και επιπροσθέτως φυσική προσβασιμότητα για ΑμεΑ;
 2. _x000D_

_x000D_
Σε περίπτωση που η Δικαιούχος επιχείρηση αιτείται δαπάνες μόνο για τη δημιουργία ιστοσελίδας, χωρίς να αιτείται παράλληλα στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και κτιριακές δαπάνες, τότε θα πρέπει η ιστοσελίδα να είναι συμβατή με τις προδιαγραφές που αφορούν σε προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ, χωρίς να εξετάζεται η φυσική προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ. Σε περίπτωση που η Δικαιούχος επιχείρηση αιτείται δαπάνες για τη δημιουργία ιστοσελίδας, αλλά και κτιριακές δαπάνες, τότε θα εξετάζεται τόσο η ηλεκτρονική, όσο και η φυσική προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ._x000D_

  _x000D_

 1. 17. Μπορεί μία δαπάνη να εξοφληθεί με δόσεις μέσω χρήσης πιστωτικής κάρτας στο όνομα του Δικαιούχου (Ατομικού Επιχειρηματία ή Εταιρείας);
 2. _x000D_

_x000D_
Μία δαπάνη δύναται να εξοφληθεί με δόσεις μέσω χρήσης πιστωτικής κάρτας. Ειδικότερα ως προς τους τρόπους εξόφλησης αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης_x000D_

  _x000D_

 1. 18. Ποια η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών στην περίπτωση που η επιχείρηση πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου ένταξης μεταφέρθηκε σε έναν αυτοτελή/αυτόνομο επαγγελματικό χώρο επειδή συστεγαζόταν ή επειδή η έδρα της επιχείρησης ήταν η κατοικία του επενδυτή (κύρια ή δευτερεύουσα);
 2. _x000D_

_x000D_
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών λαμβάνεται η ημερομηνία συμμόρφωσης με τους όρους της Πρόσκλησης, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία η επιχείρηση μεταφέρθηκε σε έναν αυτοτελή/αυτόνομο επαγγελματικό χώρο._x000D_

  _x000D_

 1. 19. Ποια η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών στην περίπτωση που υπάρχει εισόδημα από μισθωτή εργασία μετά την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης κατά το στάδιο εξέτασης φυσικού φακέλου;
 2. _x000D_

_x000D_
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών λαμβάνεται η ημερομηνία συμμόρφωσης με τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής της Πρόσκλησης, δηλαδή η ημερομηνία διακοπής της μισθωτής εργασίας._x000D_

  _x000D_

 1. 20. Αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η απόσβεση κτιριακών δαπανών;
 2. _x000D_

_x000D_
Οι αποσβέσεις των κτιριακών δαπανών μπορούν να επιδοτηθούν στο πλαίσιο της κατηγορίας δαπάνης αλλά μόνο για τις δαπάνες που χαρακτηρίζονται επιλέξιμες στην κατηγορία δαπάνης 5. Επίσης, σημειώνεται ότι εμπίπτουν στον ποσοτικό περιορισμό των 5.000Euro. Επισημαίνεται ότι ο ποσοτικός περιορισμός των 5.000Euro λειτουργεί αθροιστικά για τις κτιριακές δαπάνες των κατηγοριών 4 και 5._x000D_
_x000D_
Πηγή: Ναυτεμπορική[:]