Επτά προγράμματα για καινοτομία στις Περιφέρειες

ΕΣΠΑ: Ένεση ρευστότητας 400 εκατ. ευρώ στις τουριστικές επιχειρήσεις
17 Σεπτεμβρίου, 2018
Αναλυτικός οδηγός για την ίδρυση startups
21 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Επτά προγράμματα για καινοτομία στις Περιφέρειες

20/09/2018_x000D_
_x000D_
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για επτά περιφερειακά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 22 εκατ. ευρώ. Ποιες δράσεις είναι ενεργές και ποιες επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν επιδότησης. Οι τομείς προτεραιότητας._x000D_
_x000D_
Επτά δράσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 22 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων._x000D_
_x000D_
Οι δράσεις αυτές, που είναι σχεδιασμένες στη βάση της Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – RIS3) στοχεύουν, μέσω χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων, στην ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων, τόσο για παρεμβάσεις εξωστρέφειας, όσο και υιοθέτησης καινοτομιών και παραγωγής νέων προϊόντων._x000D_
_x000D_
Υπενθυμίζουμε ότι η Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση είναι διαφορετική για κάθε Περιφέρεια, καθώς έχει εκπονηθεί στη βάση των αναγκών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους._x000D_
_x000D_
Συνεπώς ανάλογα με την Περιφέρεια εφαρμογής, οι συγκεκριμένες δράσεις αφορούν διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων, ενώ διαφορές υπάρχουν και στα ποσοστά επιχορήγησης. Πάντως τα ύψη των επιδοτήσεων κινούνται γενικά σε υψηλά επίπεδα με το μέσο όρο να υπερβαίνει το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του κάθε επενδυτικού σχεδίου._x000D_
_x000D_
Οι ανοικτές δράσεις στο πλαίσιο της RIS3 είναι οι εξής:_x000D_

  _x000D_

 1. 1. Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 2. _x000D_

_x000D_
Η δράση αφορά στην ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανεξαρτήτως μεγέθους. Οι επιλέξιμοι τομείς είναι ο τομέας της αγροδιατροφής και ο τομέας του μετάλλου (εξαιρουμένων των επιχειρήσεων του κλάδου του χάλυβα), που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας._x000D_
_x000D_
Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τα έργα που θα επιλεγούν να υλοποιηθούν, προκύπτουν από τα άρθρα του Κανονισμού ΕΕ 651/2014. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 έως 1.500.000 ευρώ._x000D_
_x000D_
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: έως 17/10/2018_x000D_
_x000D_
Προϋπολογισμός δράσης: 5.000.000 ευρώ_x000D_
_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 2. Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 2. _x000D_

_x000D_
Η συγκεκριμένη δράση επιχορηγεί νέες (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια τους._x000D_
_x000D_
Οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα αφορούν στον τομέα της μεταποίησης (πλην αγροτικών προϊόντων), καθώς και στις κατασκευές, τη δημιουργική βιομηχανία, το περιβάλλον και την πληροφορική ως τομείς υποστηρικτικούς της μεταποιητικής δραστηριότητας._x000D_
_x000D_
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 έως 300.000 ευρώ._x000D_
_x000D_
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: έως 1/10/2018_x000D_
_x000D_
Προϋπολογισμός δράσης: 4.000.000 ευρώ_x000D_
_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 3. Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα των ενεργειακών εφαρμογών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 2. _x000D_

_x000D_
Η δράση αφορά στην ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών στον τομέα των ενεργειακών εφαρμογών σε επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας που θα υλοποιηθούν με τους εξής τρόπους:_x000D_
_x000D_
– μέσω της διαμόρφωσης σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας, ή_x000D_
_x000D_
– από επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις είτε μέσω σύμβασης με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα._x000D_
_x000D_
Στόχος της, είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών είτε για την αυτόνομη προώθησή τους στην ενεργειακή αγορά ή σαν υποστηρικτικές λύσεις σε άλλους τομείς ενδιαφέροντος της RIS3 όπως η αγροδιατροφή και ο τουρισμός._x000D_
_x000D_
Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν έργα με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 50.000 έως 250.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν 1 έως 2 επιχειρήσεις και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 75.000 έως 350.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν 3 επιχειρήσεις και πάνω (κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει ουσιαστική συμμετοχή στο έργο με τουλάχιστον 15% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης)._x000D_
_x000D_
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 24/9/2018_x000D_
_x000D_
Προϋπολογισμός δράσης: 2.000.000 ευρώ_x000D_
_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 4. Ενίσχυση σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον τομέα της αγροδιατροφής στην Δυτική Ελλάδα
 2. _x000D_

_x000D_
Στόχος της δράσης, είναι η παραγωγή νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καθώς και η μεταφορά και εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις της αγροδιατροφικής αλυσίδας._x000D_
_x000D_
Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν έργα με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 50.000 έως 200.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν 1 έως 2 επιχειρήσεις και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 75.000 έως 350.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν 3 επιχειρήσεις και πάνω (κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει ουσιαστική συμμετοχή στο έργο με τουλάχιστον 15% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης)._x000D_
_x000D_
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: έως 8/10/2018_x000D_
_x000D_
Προϋπολογισμός δράσης: 3.000.000 ευρώ_x000D_
_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 5. Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ στην Ήπειρο για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
 2. _x000D_

_x000D_
Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για αρχικές επενδύσεις ή αρχικές επενδύσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα, καθώς και στην ενίσχυση λειτουργικών δαπανών, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών προβολής και δικτύωσης, ώστε να υιοθετήσουν νέες ή ουσιωδώς βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και λειτουργίας, καθώς και να αναπτύξουν και εισάγουν στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες._x000D_
_x000D_
Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει δραστηριοποιούνται στους τομείς: Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενή τομέα, Βιομηχανία της εμπειρίας, ΤΠΕ και νεανική επιχειρηματικότητα, Υγεία-ευεξία._x000D_
_x000D_
Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που μπορεί να επιδοτηθεί στο πλαίσιο της δράσης αυτής, πρέπει να κυμαίνεται από 50.000 έως 400.000 ευρώ. _x000D_
_x000D_
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: έως 28/9/2018_x000D_
_x000D_
Προϋπολογισμός δράσης: 4.615.000 ευρώ_x000D_
_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 6. Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα της Περιφέρειας Ηπείρου
 2. _x000D_

_x000D_
Η δράση ενισχύει την ίδρυση ή την αναβάθμιση της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα._x000D_
_x000D_
Οι υπηρεσίες που θα παρέχουν οι συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας θα αναλύονται στην πρόταση και θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά:_x000D_
_x000D_
– Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών φορέων – οργανισμών και τοπικών επιχειρήσεων._x000D_
_x000D_
– Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για σχέδια ανάπτυξης νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή διεργασιών._x000D_
_x000D_
– Σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση σχεδίων πειραματικής ανάπτυξης για νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες._x000D_
_x000D_
– Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της καινοτομίας._x000D_
_x000D_
Ο προϋπολογισμός κάθε έργου εξαρτάται από το αναλυτικό σχέδιο δράσης της υποστηρικτικής δομής και πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 300.000 ευρώ._x000D_
_x000D_
Περίοδος υποβολής: έως 28/9/2018_x000D_
_x000D_
Προϋπολογισμός δράσης: 2.100.000 ευρώ_x000D_
_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 7. Συμπράξεις επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, στον τομέα των υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής (RIS3) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 2. _x000D_

_x000D_
Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν μέσα από τη συνεργασία και συνέργεια υφιστάμενων επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και της ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα των υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής._x000D_
_x000D_
Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν μπορούν να αφορούν σε καινοτομία, εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη._x000D_
_x000D_
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης συνεργατικού σχήματος δε μπορεί να είναι μικρότερος του ποσού των 50.000 ευρώ και δε μπορεί να υπερβεί το ποσό των 600.000 ευρώ εφόσον συμμετέχει μία επιχείρηση στη σύμπραξη και του ποσού των 1.200.00 ευρώ εφόσον συμμετέχουν δύο ή περισσότερες από δύο επιχειρήσεις στη σύμπραξη._x000D_
_x000D_
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: έως 12/11/2018_x000D_
_x000D_
Προϋπολογισμός δράσης: 1.200.000 ευρώ_x000D_
_x000D_
Πηγή: Euro2day.gr[:]