Αέρας ρευστότητας για τις επενδύσεις του αναπτυξιακού

Φλερτάρουν με το κόκκινο ρυθμισμένα δάνεια 15,3 δισ. ευρώ
8 Απριλίου, 2022
«Ελλάδα 2.0»: Το σχέδιο ταχείας απορρόφησης κονδυλίων
8 Απριλίου, 2022
Δείτε τα όλα

Αέρας ρευστότητας για τις επενδύσεις του αναπτυξιακού

08/04/2022

Άνοιξε ο «δρόμος» για εκταμίευση του 25% της επιδότησης, υλοποιώντας το 25% του σχεδίου

Τη φόρμα-βεβαίωσης ορθότητας των δικαιολογητικών για την υποβολή αίτησης λήψης επιχορήγησης στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, με την υλοποίηση του 25% της επένδυσης, καθόρισε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η κατάρτιση της «φόρμας» παρέχει ισχυρό εφόδιο για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και ουσιαστικά αποτελεί τον οδηγό με τα υποχρεωτικά στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλουν οι ορκωτοί λογιστές στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ώστε οι εντολείς τους, δηλαδή οι επιχειρηματίες, να λάβουν το 25% της προβλεπόμενης επιχορήγησης με την υλοποίηση μόλις του 25% του επενδυτικού σχεδίου.

Η εν λόγω πρόβλεψη εισήχθη με το άρθρο 39 του νόμου 4864/2021 (νόμος για τις στρατηγικές επενδύσεις) και ορίζει ότι ποσό που ανέρχεται μέχρι το 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο με την υλοποίηση έργου συνολικού ύψους ίσου τουλάχιστον με το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης, ύστερα από σχετικό αίτημα που υποβάλλεται μέσω του ΠΣΚΕ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δίνει σημαντικό αέρα ρευστότητας στους επενδυτές, καθώς η προβλεπόμενη επιχορήγηση θα αρχίσει να καταβάλλεται με την υλοποίηση του 25% της επένδυσης και όχι του τουλάχιστον 50% που απαιτείτο πριν.

Ωστόσο, για να ενεργοποιηθεί αυτή η διάταξη θα έπρεπε να διαμορφωθεί το «έντυπο» υποβολής του αιτήματος και να καθοριστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε οι ορκωτοί να αρχίσουν να υποβάλλουν αιτήσεις. Και αυτό έγινε την περασμένη εβδομάδα. Επισημαίνεται ότι η απόφαση της διοίκησης για την έγκριση της επιχορήγησης θα πρέπει να εκδοθεί εντός 20 ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, κάτι που σημαίνει ότι η εκταμίευση θα γίνεται σχετικά άμεσα.

Τα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, για την υποβολή αιτήματος λήψης επιχορήγησης 25% με την υλοποίηση του 25% της επένδυσης θα πρέπει να δηλώσει ότι κατόπιν ελέγχου που διενήργησε έχει στη διάθεσή του τα εξής στοιχεία:

*** Οικονομοτεχνική μελέτη του επενδυτικού σχεδίου που συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής με αριθμό πρωτοκόλλου του φορέα για την υπαγωγή στις διατάξεις του 4399/2016.

*** Απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του 4399/2016 με αριθμό πρωτοκόλλου.

*** Τα δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης και μετοχικής σύνθεσης του φορέα της επένδυσης που έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ ως στοιχεία του αιτήματος καταβολής του 25%.

*** Τα σχετικά παραστατικά δαπανών και εξόφλησης που αφορούν το εγκριθέν ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, τα οποία έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ.

*** Τα στοιχεία λογιστικής απεικόνισης που αφορούν το εγκριθέν ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου (ενδεικτικά οικονομικές καταστάσεις, ισοζύγια, ισολογισμοί, μητρώο παγίων, καρτέλες προμηθευτών, τραπεζικών λογαριασμών, κ.τ.λ.), τα οποία έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ.

*** Οι συμβάσεις προμηθευτών ή/και χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι οποίες έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ.

*** Οι κινήσεις των εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών (extrait) που χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση του εγκριθέντος ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ.

*** Βεβαίωση οριστικής υπαγωγής στα πλαίσια των νόμων και διατάξεων για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων ή βεβαίωση περί μη ύπαρξης αυθαιρέτων.

*** Τυχόν άλλο/α στοιχείο που επεδόθη.

Πέραν των παραπάνω, ο ορκωτός λογιστής θα πρέπει να βεβαιώσει ότι:

α) με βάση τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν και αναρτήθηκαν στο ΠΣΚΕ προέκυψε ότι, από κάθε ουσιώδη άποψη, έχει υλοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο, σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, του εγκριθέντος ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας «……………», σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.4399/2016 όπως ισχύει

β) το οικονομικό αντικείμενο καλύπτεται από τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά δαπάνης, διακίνησης και εξόφλησης που συνοδεύουν το αίτημα καταβολής 25% του φορέα της επένδυσης και

γ) είναι σύμφωνο με τους σκοπούς του εγκριθέντος επενδυτικού σχεδίου και τις διατάξεις του 4399/2016 όπως ισχύει.

Επίσης, θα πρέπει να βεβαιώσει ότι:

  1. Από τα στοιχεία που του τέθηκαν υπόψη, πιστοποιείται ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη δαπάνη, εργασία ή ενέργεια πραγματοποιηθείσα πριν από την ημερομηνία έναρξης που ορίζεται στην απόφαση υπαγωγής, η οποία να συνιστά έναρξη του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
  2. Οι εξοφλήσεις των παραστατικών πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  3. Οι συμπεριλαμβανόμενες, στο αίτημα καταβολής 25%, δαπάνες προς ενίσχυση δεν έχουν πραγματοποιηθεί επί κατασκευών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις είτε του ν.1337/1983 (Α’ 33), είτε του ν.4178/2013 (Α’ 174) είτε του ν.4495/2017 (Α’ 167), είτε λοιπές διατάξεις περί τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών. Σε αντίθετη περίπτωση, οι δαπάνες προς ενίσχυση έχουν πραγματοποιηθεί επί κατασκευών που είχαν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις είτε του ν.1337/1983 (Α’ 33), είτε του ν.4178/2013 (Α’ 174), είτε του ν.4495/2017 (Α’ 167), είτε λοιπές διατάξεις περί τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών προ της αίτησης υπαγωγής του υπαγόμενου επενδυτικού σχεδίου στον ν.4399/16 και πλέον έχει περαιωθεί η ως άνω διαδικασία νομιμοποίησης ή τακτοποίησής τους.

Απευθείας η καταβολή της πληρωμής

Η επιχορήγηση στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 καταβάλλεται απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση της απαίτησης του ποσού της επιχορήγησης σε τραπεζικά ιδρύματα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Στις περιπτώσεις αυτές η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης της απαίτησης, εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου.

Πηγή: Ναυτεμπορική