Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων
16 Οκτωβρίου, 2012
Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ
16 Οκτωβρίου, 2012
Δείτε τα όλα

Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 17227/32/22.8.2012 και οίκ. 25932/12.10.2012 τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έντυπα είναι:

Σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 17227/32/22.8.2012 και οίκ. 25932/12.10.2012 τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έντυπα είναι:

α) Ε3. Αναγγελία πρόσληψης

β) Ε4. Πίνακας προσωπικού

γ) Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού

δ) Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου

ε) Ε7. Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου

στ) Ε8. Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης και

ζ) Ε9. Αίτηση για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης.