22,5 εκατ. ευρώ για συνεργατικά σύμφωνα

Η Ελλάδα 12η στα κονδύλια του «Ορίζοντα 2020»
10 Ιανουαρίου, 2017
Η Ελλάδα 12η στα κονδύλια του «Ορίζοντα 2020»
10 Ιανουαρίου, 2017
Δείτε τα όλα

22,5 εκατ. ευρώ για συνεργατικά σύμφωνα

[:el]10/01/2017

Συγχρηματοδότηση από ελληνικό Δημόσιο και ΕΤΠΑ – Ποιες οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ενός σχηματισμού

Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να τεθεί υπό δημόσια διαβούλευση η νέα δράση του ΕΣΠΑ που αφορά την ενίσχυση των συνεργατικών σχηματισμών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές. Μέσω του προγράμματος, θα ενισχυθούν νέοι και υφιστάμενοι συνεργατικοί σχηματισμοί που δραστηριοποιούνται στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Logistics, υγεία, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες, τουρισμός) σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 22,5 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ελληνικό δημόσιο και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 50% και ο συνολικός προϋπολογισμός ενός σχεδίου δράσης δεν μπορεί να υπολείπεται των 100.000 ευρώ και να υπερβαίνει τα 2.500.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ενός Συνεργατικού Σχηματισμού (Σ.Σ.)

 1. 1. Μέλη του Σ.Σ. θα πρέπει να είναι:
 • μμε της ημεδαπής και της αλλοδαπής με ΚΑΔ μεταποίησης, εμπορίας και υπηρεσιών, μη αποκλειομένων των μεγάλων επιχειρήσεων
 • φορείς υποστήριξης καινοτομίας (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα)
 • φορείς υποστήριξης επιχειρήσεων (θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα, φορείς διαχείρισης επιχειρηματικών πάρκων κ.ά.)
 • χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • άλλοι οικονομικοί παράγοντες, εφόσον τεκμηριώνεται η προστιθέμενη αξία της συμμετοχής τους στο Σ.Σ.
 1. 2. Απαιτείται η δημιουργία από τα μέλη του Σ.Σ. διακριτής νομικής οντότητας που θα αναλάβει τη διαχείριση του Συνεργατικού Σχηματισμού και θα λειτουργεί ως «Φορέας Κινητοποίησης» (Φ.Κ.).
 2. 3. Ο Φ.Κ. είναι μμε οποιασδήποτε νομικής μορφής, στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο της οποίας δυνητικά μπορούν να συμμετέχουν όλα τα νομικά πρόσωπα-μέλη του Σ.Σ.
 3. 4. Όλοι οι εταίροι/μέτοχοι του Σ.Σ. είναι μεταξύ τους ανεξάρτητοι, συμμετέχουν στο εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο ισόποσα, με πο- σοστό μικρότερο ή ίσο του 20%.
 4. 5. Οι επιχειρήσεις-μέλη του Σ.Σ. συνδέονται μεταξύ τους μέσω συνεργασιών στο πλαίσιο αλυσίδων αξίας (σχέση πελάτη-προμηθευτή) /και κοινών δραστηριοτήτων.
 5. 6. Δεν είναι απαραίτητη η γεωγραφική συγκέντρωση των επιχειρήσεων του Σ.Σ.
 6. 7. Συμμετέχουν κατ’ ελάχιστο 5 μμε ως μέλη. Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • συμμετέχουν στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο του Σ.Σ.
 • συνδέονται με άλλα μέλη του Σ.Σ. με συμβάσεις υπεργολαβίας κά- θετα κατά μήκος της αλυσίδας αξίας.

 

Ποια έργα θα ενισχυθούν

Επιλέξιμα προς χρηματοδότηση είναι έργα τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις για: α. τη δημιουργία και την ανάπτυξη του Φορέα Κινητοποίησης του Συνεργατικού Σχηματισμού, όπως ενδεικτικά:

 1. α. η δημιουργία ή βελτίωση της υποδομής του Φ.Κ. (κτηριακών, εξοπλισμού, ΤΠΕ, κ.ά.)
 • η χρηματοδότηση ενεργειών (εκπόνηση μελετών, διοργάνωση ημερίδων και ενεργειών επιμόρφωσης, συμμετοχή σε εκθέ- σεις, υλοποίηση ιστοσελίδας Φ.Κ. και υλοποίηση λοιπών ενεργειών προώθησης του Σ.Σ. κ.ά.), με σκοπό
 • την οριοθέτηση του Σ.Σ., την κατανόηση και διαχείριση του εξωτερικού περιβάλλοντος του Σ.Σ. – πελατών, προμηθευτών, τη στοχοθέτηση, τη διαχείριση διαδικασιών και αξιολόγηση της δράσης του Σ.Σ.
 • την αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Σ.Σ.
 • την αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Σ.Σ.
 • τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών του Σ.Σ.
 • τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών του Σ.Σ.
 • την εδραίωση κοινής καινοτομικής και επιχειρηματικής κουλτούρας μεταξύ των μελών του Σ.Σ.
 • τη διαμόρφωση μόνιμων πεδίων αλληλεπίδρασης (τυπικών και άτυπων συνεργασιών)
 • την ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ των μελών του Σ.Σ. και με διεθνείς οργανισμούς, με σκοπό την ανάπτυξη νέων αγορών κ.ά.
 • την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Σ.Σ.

 

 1. β. την ανάπτυξη των μμε του Σ.Σ., όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά)
 • η δημιουργία κοινών υποδομών-κτηριακών και εξοπλισμού παραγωγής, τυποποίησης, ΕΤΑΚ, logistics, θερμοκοιτίδας από το Φ.Κ. κ.ά.
 • η ανάπτυξη και λειτουργία κοινών υπηρεσιών όπως προμηθειών, marketing, πωλήσεων, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το Φ.Κ. κ.ά.
 • η ενίσχυση δράσεων ενδυνάμωσης ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη του Σ.Σ. από το Φ.Κ. (δράσεις κατάρτισης, κ.ά.).
 • η ενίσχυση δράσεων ενδυνάμωσης ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη του Σ.Σ. από το Φ.Κ. (δράσεις κατάρτισης, κ.ά.).
 • η ενίσχυση δράσεων διεύρυνσης των αγορών και της εξωστρέφειας των μελών του Σ.Σ. από το Φ.Κ. (συμμετοχή σε εκθέσεις, κ.ά.).
 • η από κοινού ανάπτυξη νέων κοινών ή συμπληρωματικών προϊόντων, μεθόδων επεξεργασίας, καινοτομικών ή μη, κατά μήκος της αλυσίδας αξίας στο πλαίσιο συνεργατικών έργων μεταξύ των μελών του Σ.Σ. ή μελών του Σ.Σ. και του Φ.Κ.

 

Τα σχέδια δράσης που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά έργα τύπου ii και προαιρετικά έργα τύπου i.[:]