150 επενδυτικά σχέδια ένταξης στον αναπτυξιακό

Τι αναμένεται μέσα στο 2017
29 Δεκεμβρίου, 2016
Επενδύσεις 2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα από το σχέδιο Γιούνκερ
5 Ιανουαρίου, 2017
Δείτε τα όλα

150 επενδυτικά σχέδια ένταξης στον αναπτυξιακό

[:el]05/01/2017

Ειδικότερα, μετά την παράταση που έδωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τα καθεστώτα «Νέες Ανεξάρτητες μμε» και «Γενική Επιχειρηματικότητα» θα πρέπει να υποβληθούν εντός του Ιανουαρίου, ενώ «ανοικτά» έως το τέλος Απριλίου θα παραμείνουν τα καθεστώτα «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».

%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b1

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έχουν υποβληθεί προς υπαγωγή στον νέο νόμο 150 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού (ιδιωτικής και δημόσιας δαπάνης) λίγο πάνω από 500 εκατ. ευρώ.

Το 50% των προτάσεων αφορά τη βιομηχανία, το 40% τον τουρισμό και το 10% επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών. Από τις 150 αιτήσεις, οι 98 υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Γενική Επιχειρηματικότητα», οι 32 στον «Μηχανολογικό Εξοπλισμό» και οι 20 στις «Νέες Ανεξάρτητες μμε».

Στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αναφερόμενα στον αριθμό των αιτήσεων, επισημαίνουν ότι αυτός θα πολλαπλασιαστεί έως το τέλος Ιανουαρίου, αγγίζοντας τις 600 αιτήσεις. Όπως εξηγούν, στο πληροφοριακό σύστημα έχουν εγγραφεί 1.700 επενδυτές, γι’ αυτό και κρίνουν ότι ένας σημαντικός αριθμός εξ αυτών στο τέλος θα υποβάλει αίτηση.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στον αναπτυξιακό νόμο θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα το πολύ τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής στον νόμο, ενώ το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο διενεργείται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του N. 4314/2014.

Τα ενεργά καθεστώτα

Γενική Επιχειρηματικότητα

Σκοπός του καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τον πρώτο κύκλο ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 70.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 80.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων, καθώς είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενες ή υπό σύσταση.

Νέες Ανεξάρτητες μμε

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες μμε που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τον πρώτο κύκλο ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 100.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 50.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Το καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες μμε» παρέχει στις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής αυξημένα κίνητρα σε σχέση με τα υπόλοιπα καθεστώτα Γενικών Ενισχύσεων, όπως επιχορήγηση των επενδυτικών δαπανών από 70% έως 100%, αλλά και ενισχύσεις έως 100.000 ευρώ για τις δαπάνες εκκίνησης.

Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Στόχος του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες.

Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν αρχική επένδυση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τον πρώτο κύκλο του ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]