150 εκατ. ευρώ για νέες επιχειρήσεις

Πώς οι τράπεζες θα «ψαλιδίσουν» τα «Κόκκινα» δάνεια κατά 41 δισ. Ευρώ
18 Νοεμβρίου, 2016
Εκατομμύρια μικροεισοδηματίες αντιμέτωποι με φοροκλίμακα 44%
18 Νοεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

150 εκατ. ευρώ για νέες επιχειρήσεις

[:el]18/11/2016

Για έναν ακόμη μήνα θα παραμείνει ανοικτή  n διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, προκειμένου να υπαχθούν στο πρόγραμμα-καθεστώς «Νέες ανεξάρτητες μμε» του αναπτυξιακού νόμου. Στόχος του καθεστώτος «Νέες ανεξάρτητες μμε» είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό · στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων ή τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Γενικά το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες μμε που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου, ενώ παρέχει στις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής αυξημένα κίνητρα σε σχέση με τα υπόλοιπα καθεστώτα γενικών ενισχύσεων, όπως επιχορήγηση των επενδυτικών δαπανών από 70% έως 100%, αλλά και ενισχύσεις έως 100.000 ευρώ yια τις δαπάνες εκκίνησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός yια το έτος 2016 αvέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 100.000.000 ευρώ-που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης- προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ τα 50.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

  • Ατομικές επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αγροτικοί συvεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις.
  • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
  • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές που α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτές η προσφορά υπηρεσιών, y) δε.vεπιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους yια το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Ειδικότερα, δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια: α) Είναι νέες. Ως «Νέες μμε» λογίζονται οι υπό σύσταση ή νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολήςmς αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης που αναφέρεται στην καταχώρησή τους στο ΓΕΜΗ ή στο οικείο μητρώο και δεv έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης, εκτός εάv η καθεμία από τις συγχωνευθείσες εμπίπτει στον περιορισμό της επταετίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως «Νέες μμε» οι επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές, ή δεν είναι συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις και επιπλέον δεν συνδέονται μέσω φυσικών προσώπων με μεγάλη επιχείρηση, ανεξαρτήτως αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται. Στις ομάδες φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού προσμετρούνται επίσης και οι συγγενείς α’, β’ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών. Δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς είναι, επιπλέον, οι vέες μμε στην εταιρική σύνθεση των οποίων μετέχουν και φυσικά πρόσωπα που διατηρούν μικρή ατομική επιχείρηση, εφόσον η τελευταία δεν είναι συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη με άλλες επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες:

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται οι δαπάνες yια: κτιριακές εγκαταστάσεις, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μηχανολογικό εξοπλισμό – τεχνικές εγκαταστάσεις, λοιπό εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα, αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της, άυλα στοιχεία ενεργητικού, μισθολογικό κόστος vέων θέσεων εργασίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο yια νέες μμε), δαπάνες εκκίνησης (μόνο  yια υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

Σημειώνεται όn τα μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα, ενώ yια τις μεγάλες επιχειρήσεις οι δαπάνες yια άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις μμε το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

Δεν είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες: Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι θέσεων, η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων (σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά την αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί, καθώς και η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων).

Είδος ενίσχυσης

Στα είδη ενίσχυσης του εν λόγω καθεστώτος περιλαμβάνονται:

  • Φορολογική απαλλαγή.
  • Επιχορήγηση.
  • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης yια την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις.

Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά έτη.

  • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδότησης μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό που ορίζεται στο 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης του παρόντος άρθρου, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις των Ειδικών Κατηγοριών Ενισχύσεων, yια τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]