10 συχνές ερωτήσεις για το ΕΣΠΑ.

Οι 12 αλλαγές στην φορολογία, τους μισθούς, τις συντάξεις, τα χρέη.
13 Φεβρουαρίου, 2015
ΕΣΠΑ, Επενδυτικός Νόμος και ΕΤΕΑΝ επιβεβαιώνονται ως εργαλεία ανάπτυξης από τη νέα κυβέρνηση, που μελετά επίσης τόνωση της χρηματοδότησης των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ).
17 Φεβρουαρίου, 2015
Δείτε τα όλα

10 συχνές ερωτήσεις για το ΕΣΠΑ.

Ερώτηση 1: Μικτή επιχείρηση με περισσότερους του ενός επιλέξιμους ΚΑΔ μπορεί να υποβάλλει μελέτη για κάθε ΚΑΔ ξεχωριστά; Αν υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο για κάθε ΚΑΔ, τότε αυξάνεται το ύψος του προϋπολογισμού ή παραμένει το όριο των 300.000,00 €;

Απάντηση: Η προτεινόμενη επένδυση και οι ισχύοντες περιορισμοί αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και σε καμία περίπτωση δεν υπολογίζονται ανά κωδικό δραστηριότητας.

Ερώτηση 2: Υπάρχει ανώτατο όριο ανά κατηγορία δαπανών; Μπορεί να υπάρξει επενδυτικό σχέδιο που θα προβλέπει μόνο ένα είδος δαπανών (π.χ. κτιριακές κατασκευαστικές εργασίες);

Απάντηση: Σύμφωνα με όσα ίσχυαν στα προηγούμενα προγράμματα, υπάρχει περιορισμός στο ύψος των κατηγοριών δαπανών, ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού. Π.χ., η κατηγορία δαπάνης «Κτίρια και εγκαταστάσεις» δεν μπορεί να ξεπερνά το 60% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης. Ή (τυχαίο παράδειγμα) αναλυτικά:

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 60%.
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός 100%.
3. Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης) 15.000 €
4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας 100%
5. Δικαιώματα τεχνογνωσίας 20%
6. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 6.000 €
7. Λογισμικό 30.000 €
8. Προβολή – Προώθηση 20.000 €
9. Συμβουλευτικές υπηρεσίες 10.000 €

Παράλληλα, συνήθως υπάρχει και μια σχέση που ορίζει τη συνολική κατανομή των δαπανών, όπως π.χ.: {(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥(50%*Π/Υ)}

Ερώτηση 3: Επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια με τεκμαρτό εισόδημα και παράλληλη δραστηριότητα στη μεταποίηση: α) μπορεί να υποβάλει πρόταση στον Τουρισμό λαμβάνοντας υπόψη μόνο το έντυπο Ε1, ή θα πρέπει να προστεθούν και τα εισοδήματα από τα έντυπα Ε3 από την άλλη δραστηριότητα; β) αν θέλει να κάνει επένδυση και στις δύο δραστηριότητες, τα εισοδήματα ποιας δραστηριότητας θα ληφθούν υπόψη;

Απάντηση: Σε κάθε περίπτωση ως κύκλος εργασιών για επιχείρηση που υποβάλλει στην θεματική ενότητα Τουρισμός λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του κύκλου εργασιών της επιχείρησης από όλες τις δραστηριότητες της. Για επένδυση και στις δύο δραστηριότητες πρέπει να τηρούνται οι όροι που προβλέπονται από την ΚΥΑ για τις μεικτές προτάσεις.

Ερώτηση 4: Σε υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση συμμετέχει με 40% OFF-SHORE εταιρεία η οποία δεν διαθέτει οικονομικά στοιχεία ή προσωπικό. Αρκεί για την απόδειξη των ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση ή τι άλλο απαιτείται;

Απάντηση: Στην περίπτωση που η επιχείρηση- φορέας της επένδυσης δεν είναι ανεξάρτητη αλλά συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη, οφείλει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, να υποβάλλει δήλωση σχετικά με την ιδιότητα Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ). Η δήλωση αυτή, συνήθως, ενέχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης.

Ερώτηση 5: Σε περίπτωση που μια επιχείρηση καταθέσει αίτηση, εγκριθεί υπογράψει σύμβαση αλλά τελικά δεν υλοποιήσει το επιχειρηματικό της σχέδιο θα υποστεί κάποιες κυρώσεις; Και αν ναι ποιες είναι αυτές;

Απάντηση: Δεν υφίστανται κυρώσεις, αλλά αν έχει λάβει μέρος της επιδότησης θα πρέπει να το επιστρέψει, μερικώς ή ολικώς, ανάλογα με την περίπτωση.

Ερώτηση 6: Αλλοδαπός επενδυτής μπορεί να υποβάλλει πρόταση επιδότησης;

Απάντηση: Ναι μπορεί, αρκεί η πρόταση να υποβληθεί από εταιρία που έχει συσταθεί νόμιμα στον ελληνικό χώρο και να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν.

Ερώτηση 7: Επιχείρηση που έχει υπαχθεί στο σύστημα του Τειρεσία μπορεί να υποβάλλει πρόταση επιδότησης του ΕΣΠΑ;

Απάντηση: Η ένταξη φυσικού ή νομικού προσώπου στον Τειρεσία δεν αποτελεί εμπόδιο για την υποβολή πρότασης επιδότησης.

Ερώτηση 8: Είναι επιλέξιμη η αγορά εξοπλισμού; Υπάρχει κάποιος περιορισμός για επιχειρήσεις που ενοικιάζουν εξοπλισμό σε άλλες επιχειρήσεις;

Απάντηση: Επιλέξιμη είναι η αγορά εξοπλισμού, ο οποίος θεωρείται πάγιο στοιχείο της επιχείρησης, δεν εκμισθώνεται σε τρίτους και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την επιχείρηση. Επίσης θα πρέπει η διάρκεια λειτουργίας της αιτούσας επιχείρησης στον συγκεκριμένο τόπο υλοποίησης να καλύπτει την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Ερώτηση 9: Τουριστικά καταλύματα με παράλληλη δράση εκμετάλλευση εστιατορίου στον ίδιο χώρο με ίδιο ΑΦΜ που εξυπηρετεί και άλλους πελάτες της επιχείρησης, μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες ορισμένες δαπάνες εκσυγχρονισμού του χώρου του εστιατορίου;

Απάντηση: Μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες μόνο εάν το τουριστικό κατάλυμα φέρει σήμα ΕΟΤ που να προβλέπει και λειτουργία εστιατορίου, ή δηλώσει κατά την υποβολή με Υπεύθυνη δήλωση την πρόθεσή του να προχωρήσει σε τροποποίηση σήματος, και προσκομίσει κατά τον έλεγχο υλοποίησης της επένδυσης το σχετικό σήμα.

Ερώτηση 10: Επιχείρηση που έχει λάβει επιχορήγηση για ένα τμήμα μιας επένδυσης δύναται να επιχορηγηθεί ξανά για την ολοκλήρωση του υπολοίπου τμήματος?

Απάντηση: Ο επενδυτής δεν μπορεί να λάβει επιχορήγηση για το ίδιο τμήμα (το οποίο έχει ήδη επιχορηγηθεί) της επενδυτικής του πρότασης. Μπορεί όμως να λάβει επιχορήγηση για διαφορετικό τμήμα πρότασης, που αφορά την ενίσχυση της ίδιας επιχείρησης.