Χρηματοδοτική υποστήριξη σε εξαγωγικές επιχειρήσεις

Το σχέδιο αναχρηματοδότησης των «βιώσιμων» κόκκινων δανείων
1 Ιουλίου, 2022
Το νέο ΕΣΠΑ ξεκινάει με ώριμα έργα 5 δισ. ευρώ
1 Ιουλίου, 2022
Δείτε τα όλα

Χρηματοδοτική υποστήριξη σε εξαγωγικές επιχειρήσεις

01/07/2022

Τη δημιουργία τουλάχιστον δέκα νέων προϊόντων που θα περιλαμβάνουν τον τομέα εγγύησης και χρηματοδότησης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων προαναγγέλλει με συνέντευξή του στη «Ν» ο Γρηγόρης Σταματόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Export Credit Greece S.A.

Ο επικεφαλής του νεοσύστατου Οργανισμού εξηγεί ότι σκοπός της νέας Ανώνυμης Εταιρείας είναι ο εκσυγχρονισμός του κρατικού Export Credit Agency στα βέλτιστα Ευρωπαϊκά πρότυπα και η παροχή προϊόντων στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και αναλύει με αριθμούς το σχέδιο των επόμενων ετών για τη στήριξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις και την οικονομία η δημιουργία της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων;

«Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. ή Export Credit Greece S.A. είναι ο καθολικός διάδοχος του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 31 Μαρτίου 2022. Πρόκειται ουσιαστικά για τον εκσυγχρονισμό του πρώην ΟΑΕΠ, ο οποίος δεν είχε μεταρρυθμιστεί τα τελευταία 33 χρόνια. Σκοπός της νέας Ανώνυμης Εταιρείας με την παρούσα μεταρρύθμιση είναι ο εκσυγχρονισμός του κρατικού Export Credit Agency (ECA) στα βέλτιστα Ευρωπαϊκά πρότυπα και η παροχή προϊόντων στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Ο Οργανισμός Εξαγωγικών Πιστώσεων δεν ακολούθησε τις εξελίξεις των ομολόγων ευρωπαϊκών Οργανισμών, που κατά τη διάρκεια της τελευταίας 20ετίας τροποποίησαν το μοντέλο λειτουργίας τους και το αντικείμενο δραστηριότητάς τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες του διεθνούς εμπορίου, με συνέπεια να παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα στις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους Έλληνες εξαγωγείς.

Το νέο επιχειρησιακό μοντέλο, που βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές των ομολόγων Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι λειτουργούν με βάση κριτήρια της ιδιωτικής οικονομίας, θα δημιουργήσει έναν ανταγωνιστικό και ευέλικτο φορέα που θα υποστηρίζει τις πολύπλευρες ανάγκες των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Στη διαμόρφωση του νέου επιχειρησιακού μοντέλου είχαμε ως σύμβουλο μεταρρύθμισης τον SACE (αντίστοιχος Οργανισμός της Ιταλίας), έναν από τους πιο σύγχρονους και μεγαλύτερους Export Credit Agencies παγκοσμίως. Στο έργο μας συνέβαλαν επίσης και οι Σύνδεσμοι Εξαγωγέων (ΠΣΕ, ΣΕΒΕ, ΣΕΚ) μέσω πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα μέλη τους και κατέδειξε την ανάγκη για χρηματοδοτικά προϊόντα, καθώς το σημαντικότερο εμπόδιο εντοπίζεται στη δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης και στην έλλειψη ρευστότητας, ενώ αναφέρονται επίσης η μη παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η νέα εταιρεία θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό βραχίονα για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης και εξωτερικού εμπορίου, συμβάλλοντας στην κάλυψη του κενού χρηματοδότησης που παρουσιάστηκε στην εκτέλεση έργων και εξαγωγών, αλληλεπιδρώντας ταυτόχρονα με τους λοιπούς φορείς εξωστρέφειας. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει ουσιαστικός επιταχυντής στην προσπάθεια αύξησης των εξαγωγών και κατ’ επέκταση της εξωστρέφειας της εθνικής οικονομίας».

Ποιους στόχους θέτετε ως επικεφαλής του νέου αυτού Οργανισμού;

«Σήμερα, ασφαλίζουμε περίπου 0,5 δισ. ευρώ εξαγωγικό κύκλο εργασιών, ποσοστό 1,45% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Μέσα από τις διευρυμένες δραστηριότητες σε βάθος πενταετίας προσδοκάται ότι θα έχουμε σχεδόν πενταπλασιάσει την κάλυψη των ελληνικών εξαγωγών, θέτοντας ως στόχο την κάλυψη συνόλου εξαγωγών αξίας 2,5 δισ. ευρώ, τα οποία αναλογούν σε ποσοστό σχεδόν 6% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.

Η Export Credit Greece μέσω της λειτουργίας του νέου μοντέλου εκτιμάται ότι αθροιστικά σε βάθος πενταετίας θα έχει υποστηρίξει εξαγωγές ύψους 8,7 δισ. ευρώ. Οι εξαγωγές αυτές εκτιμάται ότι μέσα στην πενταετία αυτή θα δημιουργήσουν παραγόμενο προϊόν ύψους 21,6 δισ. ευρώ και προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ ύψους 8,1 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις από την απαιτούμενη απασχόληση για την πραγματοποίηση των εν λόγω εξαγωγών.

Επιπλέον των άμεσων θέσεων απασχόλησης που θα δημιουργηθούν στον νέο φορέα, οι πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στον τομέα της απασχόλησης ανέρχονται σε 50.000 έμμεσες θέσεις εργασίας κατά μέσο όρο ανά έτος».

Θα υπάρξουν ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την κάλυψη των εξαγωγικών επιχειρήσεων;

«Ο νέος φορέας θα προσφέρει νέα προϊόντα trade finance και χρηματοδοτικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, προς τις εξαγωγικές, ή εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις, ώστε να συμβάλει στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη, λειτουργώντας ως ένα one-stop shop για τη δραστηριοποίησή τους στις διεθνείς αγορές.

Επιπροσθέτως, θα επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας σε έργα που έχουν στρατηγική σημασία για την εθνική οικονομία και συνδέονται με την εξωστρέφεια, την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας και την απασχόληση.

Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης, θα διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της νέας εταιρείας, από ένα μεμονωμένο προϊόν ασφάλισης που παρέχουμε σήμερα σε τουλάχιστον δέκα νέα προϊόντα που θα περιλαμβάνουν τον τομέα εγγύησης και χρηματοδότησης, καλύπτοντας τις ανάγκες των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, αλλά και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εμπλέκονται στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

Θα έχουμε την ευκαιρία, την Τρίτη, 5 Ιουλίου, στο Αμφιθέατρο Γιάννος Κρανιδιώτης του υπουργείου Εξωτερικών, να παρουσιάσουμε τη νέα εταιρική ταυτότητα της εταιρείας και τα νέα προϊόντα που θα εισαγάγουμε στην αγορά και να συζητήσουμε πιο αναλυτικά για τα επόμενα βήματα που έχουμε σχεδιάσει».

Κάλυψη όλων, ανεξαρτήτως μεγέθους

Πόσες επιχειρήσεις μπορεί να καλύψει η εταιρεία και με τι κεφάλαια;

«Ο εξαγωγικός τομέας της χώρας αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό, κατά προσέγγιση 95%, από μικρομεσαίες ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η οποία συνδυάζεται ενίοτε από έλλειψη πληροφόρησης και τεχνογνωσίας, με συνέπεια τη μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Το νέο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο θα προσφέρει ασφαλιστικές και χρηματοδοτικές λύσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους εταιρείας, που συχνά αποτελεί παράγοντα αποκλεισμού από τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Ήδη, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ακολουθήθηκε από την πανδημία του Covid-19, το ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον λόγω των πρόσφατων γεγονότων με Ρωσία και Ουκρανία, το τραπεζικό σύστημα και οι ιδιώτες ασφαλιστές πιστώσεων μείωσαν τις προσφερόμενες χορηγήσεις και καλύψεις, παρά την αυξανόμενη ζήτηση, με συνέπεια να καθίσταται επιτακτικότερη η ανάγκη εναλλακτικών λύσεων που δύναται να προσφέρει ο νέος φορέας εξαγωγικών πιστώσεων.

Άλλωστε, η δραστηριοποίηση του νέου μετασχηματισμένου φορέα θα συμβάλει στη διαμόρφωση συνθηκών αγοράς προς όφελος των Ελλήνων εξαγωγέων».

Πηγή: Ναυτεμπορική