Τροχάδην στα υπουργεία για το νέο ΕΣΠΑ

Έτοιμα τα τέσσερα πρώτα προγράμματα του αναπτυξιακού
9 Σεπτεμβρίου, 2016
Συνέντευξη Χαρίτση για τα επερχόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ
9 Σεπτεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Τροχάδην στα υπουργεία για το νέο ΕΣΠΑ

[:el]9/9/2016

Στη σύσταση των Επιτελικών Δομών τους, οι οποίες θα κληθούν να υποστηρίξουν ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας υλοποίησης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, προχωρούν σταδιακά τα υπουργεία. Ήδη χθες ανακοινώθηκε η σύσταση των Επιτελικών Δομών στα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλnλεγγύης και Ναυτιλίας.

Η κάθε Επιτελική Δομή έχει ως αποστολή την υποστήριξη του υπουργείου και των φορέων που εποπτεύοvται απ’ αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των avαγκών στους τομείς πολιτικής του και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητάς του και των εποπτευόμενων φορέων, όσον αφορά τον σχεδιασμό των πολιτικών, τον προγραμματισμό, την εξειδίκευση, την προετοιμασία και την υλοποίηση έργων ή δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων.

Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται ότι η σύσταση των Επιτελικών Δομών μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στον επιμέρους σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ γι’ αυτό και η ενεργοποίησή τους θεωρείται απαραίτητη.

Συνοπτικά, η κάθε Επιτελική Δομή συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση και υλοποίηση εν δυνάμει επιλέξιμων πράξεων στους επιμέρους τομείς, ενώ παρέχει προς τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και μεριμνά για την υποβολή των εvτύπων και εγγράφων που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση και ένταξη των Πράξεων-Δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, για τις οποίες η Ε.Δ. θα είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου.

Επίσης, μπορεί να συνδράμει τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου για τους οποίους θα προωθηθεί η υλοποίηση Πράξεων-Δράσεων στον κάθε τομέα ως προς την προετοιμασία των στοιχείων, εvτύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές για την ένταξη των Πράξεων-Δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πέραν των παραπάνω, παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής όλων των ενεργειών που απαιτούνrαι για την προετοιμασία, την ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων – δράσεων που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εποπτευόμενοι από τα υπουργεία φορείς στους τομείς αρμοδιότητάς τους. Παράλληλα, η κάθε Επιτελική Δομή:

  • Μεριμνά για την καταβολή στους δικαιούχους της δημόσιας ενίσχυσης που ορίζεται στηv απόφαση καταβολής της δημόσιας ενίσχυσης με την προσκόμιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  • Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι εισπράττουν το συντομότερο δυνατόν και πλήρως το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς.
  • Τηρεί αρχεία για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Εάν οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που τεκμηριώνοuν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.
  • Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, μπορεί να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πpάξης από τα επιχειρησιακά προγράμματα, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και ενημερώνοντας σχετικά την Αρχή Πιστοποίησης.
  • Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την υποβολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των τεκμηριωμένων απαντήσεών της στα σχετικά πορίσματα ελέγχου.
  • Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων παρακολούθησης εκτέλεσης των πράξεων που συλλέγονται και καταχωρούνται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
  • Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει οι δικαιούχοι, την πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για m δημοσιόmτα, mν τήρηση χωριστής λογι- · στικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]