Το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο προστασίας των καταθέσεων

12 Νέα προγράμματα εργασίας προωθούνται το 2016 με 104.000 θέσεις
29 Ιανουαρίου, 2016
Τα δικαιώματα των κατόχων πιστωτικών και χρεωστικών καρτών
29 Ιανουαρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο προστασίας των καταθέσεων

[:el]29/01/2016

Με την ψήφισή του σχεδίου νόμου, το οποίο δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση από 1/1/2016, θα ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για το bail in και θα οριστικοποιηθούν οι όροι διάθεσης των τραπεζών από εδώ και στο εξής.

Βασικός κανόνας

Ο βασικός κανόνας είναι ότι προστατεύονται οι πρώτες 100.000 ευρώ ανά καταθέτη ανά τράπεζα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών που διατηρεί.

Στο πλαίσιο αυτό, σε ένα λογαριασμό με δύο ή παραπάνω δικαιούχους ισχύει το όριο των 100.000 ευρώ για κάθε έναν από αυτούς.

Η αποζημίωση θα δίνεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) εντός επτά ημερών από την εκκαθάριση της τράπεζας.

Ένα απλό παράδειγμα

O καταθέτης Α έχει με τον καταθέτη Β σε κοινό λογαριασμό 150.000 ευρώ. Ο ίδιος καταθέτης Α έχει με τον Γ, σε άλλο κοινό λογαριασμό που τηρείται στην ίδια τράπεζα, 100.000 ευρώ.

Ο καταθέτης Α δικαιούται αποζημίωση 100.000 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

Από το κοινό λογαριασμό με τον καταθέτη Β: 150.000/2 = 75.000 ευρώ
Από το κοινό λογαριασμό με τον καταθέτη Γ: 100.000/2 = 50.000 ευρώ
Σύνολο: 75.000 + 50.000 = 125.000 ευρώ, άρα λαμβάνει το ανώτερο όριο των 100.000 ευρώ.

Ο καταθέτης Β δικαιούται αποζημίωση 75.000 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

Από το κοινό λογαριασμό με τον καταθέτη Α: 150.000/2 = 75.000 ευρώ

Ο καταθέτης Γ δικαιούται αποζημίωση 50.000 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

Από το κοινό λογαριασμό με τον καταθέτη Α: 100.000/2 = 50.000 ευρώ

Εξαιρέσεις

Δε θεωρούνται κατάθεση και άρα δεν προστατεύονται από το ΤΕΚΕ χρήματα που έχουν φορτωθεί σε προπληρωμένες κάρτες και που βρίσκονται σε θυρίδες.

Επίσης από την παραπάνω προστασία εξαιρούνται οι ακόλουθες καταθέσεις:

– Η κατάθεση που έχει δεσμευτεί από δικαστική διαταγή ή απόφαση έως τη χρονική στιγμή κατά την οποία το ΤΕΚΕ λαμβάνει γνώση της άρσης της δέσμευσης.

– Η κατάθεση υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί από εθνικές κυβερνήσεις ή διεθνή όργανα έως τη χρονική στιγμή κατά την οποία το ΤΕΚΕ λαμβάνει γνώση για την άρση των περιοριστικών μέτρων.

– Οι καταθέσεις της Κεντρικής Διοίκησης (υπουργεία, κ.ά), δήμων, ΟΤΑ, αλλά και οι καταθέσεις ασφαλιστικών ταμείων.

– Επίσης, οι καταθέσεις συνδεδεμένων νομικών προσώπων με το πιστωτικό ίδρυμα σε αδυναμία, των απαιτήσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω τράπεζας και ανώτερων διοικητικών στελεχών της, των απαιτήσεων μετόχων πιστωτικού ιδρύματος με συμμετοχή άνω του 5% και των προσώπων που ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις, των απαιτήσεων προσώπων που κατέχουν τις ανωτέρω θέσεις ή ιδιότητες σε εταιρείες συνδεδεμένες με το πιστωτικό ίδρυμα και των απαιτήσεων συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού και συζύγων των προσώπων των ανωτέρω περιπτώσεων και τρίτων που ενεργούν για λογαριασμό αυτών.

– Περαιτέρω, ορισμένοι καταθέτες, όπως δημόσιες αρχές ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δεν είναι επιλέξιμοι για προστασία των καταθέσεών τους, διότι διαθέτουν πολύ ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφόρηση και πιστώσεις από ό,τι οι πολίτες.

Κατ’ εξαίρεση προστασία έως 300.000 ευρώ

Κατ’ εξαίρεση προστατεύονται με πρόσθετο όριο 300.000 ευρώ καταθέσεις στις οποίες πιστώνονται ποσά εντός μηνός από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η αντίστοιχη δραστηριότητα και που προέρχονται αποδεδειγμένα από μία η περισσότερες από τις κατωτέρω δραστηριότητες και για χρόνο μέχρι 6 μηνών από την ημέρα πίστωσης κάθε σχετικού ποσού:

α) από πώληση ή απαλλοτρίωση ιδιωτικής κατοικίας ή οικοπέδου, για το τίμημα ή την αποζημίωση που καταβάλλεται στον πωλητή που δεν ασχολείται κατ’ επάγγελμα με αγοραπωλησίες ακινήτων ιδιοκτήτη,

β) από καταβολή οφειλής μεταξύ συζύγων, εφόσον το σχετικό ποσό έχει επιδικασθεί με δικαστική απόφαση,

γ) από καταβολή εφάπαξ ή και περιοδικών παροχών λόγω συνταξιοδότησης,

δ) από καταβολή αποζημίωσης λόγω λύσης υπαλληλικής ή εργασιακής σχέσεως απασχόλησης,

ε) από καταβολή αποζημίωσης στους προσωρινά κρατηθέντες, κρατηθέντες ή καταδικασθέντες, οι οποίοι εν συνεχεία αθωώθηκαν σύμφωνα με τη διάταξη 533 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,

στ) από καταβολή αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ή λόγω σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από αδικοπραξία,

ζ) από καταβολή ασφαλιστικών παροχών είτε από κοινωνική είτε από ιδιωτική ασφάλιση,

η) από καταβολή αποζημίωσης σε κληρονόμους λόγω θανάτου του κληρονομουμένου ή από καταβολή ποσών που προκύπτουν λόγω κληρονομικής διαδοχής.

Ποσά που πιστώνονται μετά την παρέλευση ενός μηνός από την αντίστοιχη δραστηριότητα θα λαμβάνονται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως ότι προέρχονται από τη δραστηριότητα αυτή.

Να σημειωθεί πάντως ότι η ΕΚΤ στην εκτίμηση που δημοσιοποίησε αναφορικά με την ρύθμιση για περιπτώσεις καταθέσεων άνω των 300.000 ευρώ «τονίζει τη σημασία της διασφάλισης ότι η χρηματοδοτική ικανότητα του ΤΕΚΕ είναι, ανά πάσα στιγμή, ανάλογη με τις υποχρεώσεις του και αναμένει ότι ο καθορισμός του πρόσθετου περιθωρίου 300.000 ευρώ είναι προϊόν προηγούμενης εκτίμησης των επιπτώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αξιώσεις σε περίπτωση αφερεγγυότητας ενός πιστωτικού ιδρύματος».

Τι γίνεται με τόκους – επενδύσεις

Δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων, οι οποίοι δεν έχουν πιστωθεί κατά την ημερομηνία αδυναμίας της τράπεζας καθίστανται απαιτητοί κατά την ανωτέρω ημερομηνία και αποτελούν περιεχόμενο της αποζημίωσης εντός του ορίου κάλυψης.

Οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις σε καταθέτες απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους ή εισφοράς.

Τέλος, το ανώτατο όριο κάλυψης από το ΤΕΚΕ του συνόλου των απαιτήσεων κάθε επενδυτή-πελάτη, οι οποίες προκύπτουν από τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, έναντι συμμετέχοντος στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων πιστωτικού ιδρύματος ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες 30.000 ευρώ.

Ποιες τράπεζες αφορά

Στο ΤΕΚΕ συμμετέχουν όλες οι ελληνικές τράπεζες (εμπορικές και συνεταιριστικές), τα υποκαταστήματα των ελληνικών τραπεζών σε άλλες χώρες και τα εν Ελλάδι υποκαταστήματα τραπεζών με έδρα εκτός ΕΕ.

Σημειώνεται ότι στο ΤΕΚΕ δεν συμμετέχουν υποκαταστήματα τραπεζών με έδρα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (πχ Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς τα υποκαταστήματα αυτά καλύπτονται από το αντίστοιχο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων της χώρας στην οποία βρίσκεται η καταστατική τους έδρα.

Ελληνικές τράπεζες

 •     Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
 •     Άλφα Τράπεζα Α.Ε.
 •     Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.
 •     Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
 •     Attica Bank Α.Τ.Ε.
 •     Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.
 •     Aegean Baltic Bank Α.T.Ε.
 •     Credicom Consumer Finance Τράπεζα Α.Ε.
 •     Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε.
 •     Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου Συν..Π.Ε.
 •     Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Συν.Π.Ε.
 •     Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Έβρου Συν.Π.Ε.
 •     Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Συν.Π.Ε.
 •     Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Συν.Π.Ε.
 •     Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας-Ολυμπιακή Πίστη Συν.Π.Ε.
 •     Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας Συν.Π.Ε.
 •     Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών Συν.Π.Ε.

Υποκαταστήματα τραπεζών με έδρα εκτός ΕΕ

 •     Kedr Open Joint Stock Company Commercial Bank
 •     T. C. Ziraat Bankasi A.S.
 •     Bank of America Ν.Α.
 •     Bank Saderat Iran

[:]