Τα «ψιλά γράμματα» και οι «παγίδες» των 4 νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020

Τι κάνουμε με τη φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων
19 Φεβρουαρίου, 2016
Παγίδες του νόμου Κατσέλη για καταναλωτικά
23 Φεβρουαρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Τα «ψιλά γράμματα» και οι «παγίδες» των 4 νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020

[:el]19/2/2016

Στις 11 Φεβρουαρίου 2016 προκηρύχθηκαν τελικά οι 4 νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, με διαδοχικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και αρκετά «ψιλά γράμματα», τόσο το καθένα ξεχωριστά όσο και στο σύνολο της προκήρυξης.

Αναλυτικότερα, ανά δράση:

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Το πρώτο πρόγραμμα και χρονικά που ξεκινάει στις 8 Μαρτίου 2016 (και λήγει στις 15 Απριλίου 2016) αφορά του πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ασκούν ή θέλουν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα συναφές με το πτυχίο τους.

Αυτό που παραμένει σε θολό τοπίο είναι τι γίνεται με τους κατόχους μεταπτυχιακού, σε αντικείμενο διαφορετικό του πτυχίου τους. Θα μπορέσουν να επιδοτηθούν για το αντικείμενο του μεταπτυχιακού τους;

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δώσουμε στη δυνατότητα που δίνεται στους δικαιούχους να δημιουργήσουν συνεργασίες με συνέργια ή συμπληρωματικότητα των ειδικοτήτων τους μέσω σύστασης εταιρικών σχημάτων με ίσα μερίδια και ακόλουθη διακοπή της ατομικής τους επιχείρησης.

Εξαιρούνται από το πρόγραμμα όσα φυσικά πρόσωπα έχουν ενταχθεί σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από 1/1/2012 και μέχρι την ένταξή τους είτε για την ατομική τους επιχείρηση είτε ως εταίροι σε χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις.

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Ακολουθεί χρονολογικά του πρώτου με την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων να ξεκινάει στις 17 Μαρτίου 2016 (και να λήγει στις 27 Απριλίου 2016). Αφορά στην ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα που είτε είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ είτε είναι ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών.

Εξαιρούνται επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν ακαθάριστα έσοδα από εμπορική δραστηριότητα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% των συνολικών ακαθάριστων εσόδων!

Επίσης δημιουργείται ένα κενό για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν από 1/1/2016 έως 17/3/2016. Ουσιαστικά αυτές δεν μπορούν να ενταχθούν σε κανένα από τα 3 προγράμματα (εκτός της αυτοαπασχόλησης)!

Το νέο και παράλληλα μία ευχάριστη έκπληξη για τα δύο παραπάνω προγράμματα αποτελούν κάποιες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών όπως τα «Αναλώσιμα» και οι «Ασφαλιστικές εισφορές».

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Το τρίτο, κατά χρονολογική σειρά, πρόγραμμα είναι αυτό των τουριστικών επιχειρήσεων, του οποίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 29 Μαρτίου 2016 έως 17 Μαΐου 2016 και αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί έως 31/12/2015.

Προϋπόθεση για την ένταξη συτή είναι η απασχόληση κατά μέσο όρο τουλάχιστον 0,5 ΕΜΕ (εργαζόμενου) από την έναρξή τους.

Πολύ σημαντικός περιορισμός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ότι ο ΚΑΔ στον οποίο θα γίνει η επένδυση πρέπει να είναι συμπληρωματικός του κύριου ΚΑΔ της επιχείρησης και να τον διαθέτουν το αργότερο κατά την πρώτη εκταμίευση.

Πιο σημαντικός περιορισμός: ο αιτούμενος επιχορηγούμενος προϋπολογισμούς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον κύκλο εργασιών του 2015 της επιχείρησης (και σε καμία περίπτωση μεγαλύτερος από 150.000€).

Άλλος περιορισμός είναι ότι η επένδυση θα πρέπει να αφορά μόνο την αναβάθμιση του υφιστάμενου καταλύματος ή την αύξηση της δυναμικότητάς του (όχι τη δημιουργία νέου καταλύματος της υφιστάμενης επιχείρησης!)

Στα θετικά πρέπει να συγκαταλέξουμε το μισθολογικό κόστος εργαζομένων, τόσο για νέες προσλήψεις όσο και για υφιστάμενο προσωπικό.

Τέλος το 30% των δαπανών θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί και επαληθευτεί το πρώτο έτος μετά την ένταξη στο πρόγραμμα.

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

Τελευταίο, το πρόγραμμα της αναβάθμισης υφιστάμενων επιχειρήσεων (εκτός τουριστικών) με ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής από τις  7 Απριλίου 2016 έως τις 20 Μαΐου 2016.

Και σε αυτό το πρόγραμμα υπάρχει ο περιορισμός ότι ο αιτούμενος επιχορηγούμενος προϋπολογισμούς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον κύκλο εργασιών του 2015 της επιχείρησης (και σε καμία περίπτωση μεγαλύτερος από 200.000€).

Προϋπόθεση αποτελεί η επιχείρηση να είχε δραστηριότητα έως 31/12/2015 σε τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ και να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης έως την έγκριση του επενδυτικού της σχεδίου.

Και σε αυτό το πρόγραμμα επιδοτείται το μισθολογικό κόστος εργαζομένων τόσο για νέες προσλήψεις όσο και για υφιστάμενο προσωπικό.

Τέλος και για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις το 30% των δαπανών θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί και επαληθευτεί το πρώτο έτος μετά την ένταξη στο πρόγραμμα.

 

Στο σύνολο των προκηρύξεων αξιοσημείωτα είναι τα εξής:

  • Σε αντίθεση με δηλώσεις αρμοδίων φορέων οι επιχειρήσεις franchise δεν είναι επιλέξιμες και προκαταβολή δύναται να δοθεί μόνο μέσω εγγυητικής επιστολής.
  • Ως ημερομηνία επιλέξιμων δαπανών έχει οριστεί η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για τα πρώτα δύο προγράμματα (αυτοαπασχόληση και νεοφυής) ενώ για τα προγράμματα των υφιστάμενων επιχειρήσεων (τουριστικές και μη) η ημερομηνία προκήρυξης των προγραμμάτων 11/2/2016.
  • Εξαιρούνται οι προσλήψεις προσωπικού ή η μίσθωση επαγγελματικού χώρου από συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού
  • Περιλαμβάνονται πλέον στις επιλέξιμες, δαπάνες όπως SEO (search engine optimization) και clouding, αφού επιδοτείται και η αναβάθμιση υφιστάμενων ιστοσελίδων.

 [:]