ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Στη………, σήμερα, την..του μήνα…..του έτους 20….

ΜΕΤΑΞΥ:

Αφενός της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “…………..”, μιας εταιρείας εγγεγραμμένης σύμφωνα με το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας, που εδρεύει στο …………., επί της οδού ……. αρ….., με Α.Φ.Μ. ……. και ΔΟΥ ……, (εφεξής καλούμενη “ΠΩΛΗΣΗΣ”), η οποία νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον διαχειριστή της κ.

ΚΑΙ

Αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία “…………..”, μιας εταιρείας εγγεγραμμένης σύμφωνα με το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας που εδρεύει στην….. Κύπρου, επί της οδού …… αρ…., με αριθμό εγγραφής…… η οποία νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον …………………. (εφεξής καλούμενη “ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ”).

Λέξεις και εκφράσεις που προσδιορίζονται με κεφαλαία σε αυτή τη Σύμβαση θα έχουν την ίδια ερμηνεία που τους αποδίδεται σε αυτή τη Σύμβαση Πώλησης και Επαναμίσθωσης, η οποία τίθεται σε ισχύ την ……, μεταξύ του ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

Κατ’ αρχάς, αμφότερα τα μέρη συμφωνούν στο ότι η παρούσα σύμβαση πώλησης αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο με την σύμβαση μίσθωσης που καταρτίσθηκε μεταξύ τους, με ημερομηνία υπογραφής την ………., με Εκμισθωτή τον Αγοραστή και Μισθωτή τον Πωλητή.

 1. ΠΩΛΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ συμφωνεί να πωλήσει και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ συμφωνεί να αγοράσει από τον ΠΩΛΗΤΗ τον εξοπλισμό που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α στην παρούσα μαζί με όλα τα πρόσθετα αντικείμενα, εξαρτήματα που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Α στην παρούσα, (εφεξής καλούμενα ως “Εξοπλισμός”) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται κατωτέρω.

 1. ΤΙΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αγοράζει τον Εξοπλισμό έναντι ποσού ……… Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.(.€).

 1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα παραδώσει τον Εξοπλισμό και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα αποδεχτεί την παράδοση του τη Δήλη Ημέρα Καταβολής σε τόπο που θα ορίσει ο τελευταίος πριν ή κατά τη Δήλη Ημέρα Καταβολής. Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας, ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα φέρει τον κίνδυνο μέχρι και την πλήρη εξόφληση, για την καταστροφή του εξοπλισμού, σε περίπτωση ζημίας από λόγους ανωτέρας βίας όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) φωτιάς, σεισμού κλπ.

 1. ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Δήλη Ημέρα Καταβολής, ορίζεται με την παρούσα η …/…/2010.

 1. ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ

Όπως τονίσθηκε και στην αρχή της παρούσας, αυτή η Σύμβαση τελεί υπό την αίρεση και τη συμφωνία, που έγινε αμοιβαίως αποδεκτή, ότι ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα μισθώσει τον Εξοπλισμό από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ σύμφωνα με τη Σύμβαση Μίσθωσης μεταξύ του Πωλητή ως Μισθωτή και του ΑΓΟΡΑΣΤΗ ως Εκμισθωτή, με ημερομηνία σύναψης ίδια με αυτήν της παρούσας σύμβαση (αναφερομένη ως η” Σύμβαση Μίσθωσης”). Ο ΠΩΛΗΣΗΣ δηλώνει σαφώς και εγγυάται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ότι ο Εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί, ελεγχθεί, επιθεωρηθεί και εγκριθεί από τον ίδιο. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αντίστοιχα, δηλώνει ότι ο Εξοπλισμός είναι της αρεσκείας του, σε καλή λειτουργική κατάσταση και δεν παρουσιάζει πραγματικά και νομικά ελαττώματα.

 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

(α) Ο ΠΩΛΗΣΗΣ εγγυάται ότι ο Εξοπλισμός είναι άρτιος και ελεύθερος οποιουδήποτε πραγματικού και νομικού ελαττώματος, έχει δε υποστεί όλους τους κατάλληλους ελέγχους και πληροί όλες τις συμφωνημένες ιδιότητες.
(β) Ο ΠΩΛΗΣΗΣ δια της παρούσης εκχωρεί στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ όλα τα δικαιώματά του που απορρέουν από τον Εξοπλισμό σε σχέση με τις εγγυήσεις, τη συντήρηση, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα συναφή δικαιώματα περιλαμβανομένου του δικαιώματος χρήσης και κατοχής προϊόντων που τους έχει χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης και τα οποία συνδέονται με τον Εξοπλισμό.

 1. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗ

(α) Ο ΠΩΛΗΣΗΣ είναι μία εταιρεία που έχει συσταθεί και υφίσταται νόμιμα σύμφωνα με το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας και είναι ικανός να διενεργεί εργασίες.
(β) Ο ΠΩΛΗΣΗΣ είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να εκτελεί και να ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με αυτή τη Σύμβαση και να διενεργεί όλες τις εταιρικές πράξεις που απαιτούνται εκ μέρους του για τη νόμιμη εκτέλεση, παράδοση και ολοκλήρωση της σύμβασης όπως περιγράφεται στην παρούσα .
(γ) Η εκτέλεση, παράδοση και ολοκλήρωση από τον ΠΩΛΗΣΗ των στην παρούσα προβλεπομένων υποχρεώσεών του δεν συγκρούεται ούτε παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη προβλέπεται στο Εταιρικό Καταστατικό του Πωλητή ούτε συνιστά γεγονός που συνεπάγεται την αθέτηση των ενοχικών υποχρεώσεων οποιασδήποτε συμφωνίας με την οποία ο ΠΩΛΗΣΗΣ είναι συμβαλλόμενο μέρος ή δια της οποίας ο ΑΓΟΡΑΣΣΗΣ δεσμεύεται.
(δ) Κάθε αντικείμενο του Εξοπλισμού ανήκει στον ΠΩΛΗΣΗ χωρίς να επιβαρύνεται από οποιεσδήποτε εμπράγματες ασφάλειες οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής. Κατά την αγορά του Εξοπλισμού δια της παρούσης, ο ΑΓΟΡΑΣΣΗΣ θα αποκτήσει νόμιμο και απαλλαγμένο εμπράγματων ασφαλειών τίτλο σε σχέση με τον Εξοπλισμό. Κάθε αντικείμενο του Εξοπλισμού (ΐ) είναι εγκατεστημένο την παρούσα χρονική στιγμή στην…………. και (Μ) έχει εγκατασταθεί όλες τις στιγμές στο Κράτος …………. στο οποίο υφίσταται η κυριότητα του Εξοπλισμού του ΠΩΛΗΣΗ. Όλες οι εγγυήσεις της παρούσης υφίστανται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης αυτής της Σύμβασης και της αγοράς του Εξοπλισμού.

 1. ΤΙΤΛΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Σίτλος Κυριότητας θα μεταβιβασθεί από τον ΠΩΛΗΣΗ στον ΑΓΟΡΑΣΣΗ την ημερομηνία κατά την οποία ο ΑΓΟΡΑΣΣΗΣ θα καταβάλλει το τίμημα όπως ορίζεται ανωτέρω.

 1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε ειδοποίηση που παρέχεται δια της παρούσης θα είναι έγγραφη και θα αποστέλλεται με κανονικό ή συστημένο ταχυδρομείο και θα απευθύνεται σε οποιοδήποτε μέρος για το οποίο προορίζεται στη διεύθυνση που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο αυτής της Σύμβασης ή σε τέτοια άλλη διεύθυνση την οποία οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει εγγράφως και τέτοια ειδοποίηση θα τίθεται σε ισχύ όταν λαμβάνεται ή εντός τριών ημερών από την ημερομηνία της αποστολής, οποιοδήποτε εκ των δύο λάβει πρώτα χώρα. Οποιοδήποτε άλλο μέσον ειδοποίησης αποκλείεται, ακόμα και αυτός ο όρκος.

 1. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

(α) Μετά από απαίτηση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω έξοδα, σε ό,τι αφορά την απόκτηση όλων των αδειών που είναι αναγκαίες ή χρήσιμες για την ορθή λειτουργία του Εξοπλισμού (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε συναινέσεων και/ή εκχωρήσεων μεταβίβασης και/ή ενεργοποίησης τέτοιων αδειών).
(β) Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει οποιουδήποτε είδους φόρους που προκύπτουν από την πώληση του εξοπλισμού στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ σύμφωνα με αυτή τη Σύμβαση και σύμφωνα με τα κοινά συναλλακτικά ήθη.

 1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

(α) Η παρούσα συνιστά ολόκληρο το Σώμα του κειμένου της Σύμβασης ανάμεσα στον ΠΩΛΗΤΗ και ΑΓΟΡΑΣΤΗ σε ότι αφορά την πώληση του Εξοπλισμού και καμία δέσμευση ή δήλωση που προέρχεται δια της παρούσης δε θα δεσμεύει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή ΠΩΛΗΤΗ ως εγγύηση ή δήλωση, εκτός εάν είναι έγγραφη και έχει εκτελεστεί από το μέρος που έχει δεσμευθεί από αυτή.
(β) Αυτή η Σύμβαση είναι δεσμευτική τόσο για τα μέρη όσο και για τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους τους.
(γ) Αυτή η Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ισχύον δίκαιο δε είναι το Δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατόπιν ρητής συμφωνίας και επιλογής των μερών, περιλαμβανομένων όλων των θεμάτων της ερμηνείας, εγκυρότητας και εκτέλεσης. Για οποιεσδήποτε διαφορές που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση αρμόδιο είναι το επαρχιακό δικαστήριο…..
(δ) Αυτή η Συμφωνία συντάχθηκε σε δύο (2) αντίγραφα εκ των οποίων έλαβε ένα, κάθε ένα των συμβαλλομένων μερών.
(ε) Ο ΠΩΛΗΣΗΣ συμφωνεί να αποζημιώνει και να απαλλάσσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ από οποιεσδήποτε απαιτήσεις, επισχέσεις, έξοδα ή ζημίες που προέρχονται από την παραβίαση των υποχρεώσεών του ΠΩΛΗΣΗ ή από οποιαδήποτε παράλειψή του δια της παρούσης.

ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, τα μέρη εκτελούν αυτή τη Σύμβαση και δια της παρούσης εγγυώνται ότι οι εκπρόσωποί τους, η υπογραφή των οποίων τίθεται κατωτέρω, είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι όπως απαιτείται για να εκτελέσουν αυτή τη Σύμβαση.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ένα ενιαίο σύνολο με
την από …… Σύμβαση Πώλησης μεταξύ της “……..” ως Πωλητή και της
“………” ως αγοραστή. Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή του εξοπλισμού