ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ λαμβάνει χώρα την ….η 20…. στη ………Κύπρου, μεταξύ:

Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία “……………”, μιας εταιρείας εγγεγραμμένης σύμφωνα με το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας που εδρεύει στην …..Κύπρου, επί της οδού ………. αρ….., με αριθμό εγγραφής ……. η οποία νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον………………….. (εφεξής καλούμενη “ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ”).

ΚΑΙ

Αφετέρου της ….. εταιρείας με την επωνυμία “………”, μιας εταιρείας εγγεγραμμένης σύμφωνα με το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας, που εδρεύει στο ……, επί της οδού ….. αρ….., με Α.Φ.Μ……. και ΔΟΥ ……, (εφεξής καλούμενη “ΜΙΣΘΩΤΗΣ”), η οποία νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον διαχειριστή της κ………………

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

Κατ’ αρχάς, αμφότερα τα μέρη συμφωνούν στο ότι η παρούσα σύμβαση μίσθωσης αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο με την σύμβαση πώλησης που
καταρτίσθηκε μεταξύ τους, με ημερομηνία υπογραφής την …., με
Αγοραστή τον Εκμισθωτή και Πωλητή το Μισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

1.1. Ο Εκμισθωτής δια της παρούσης εκμισθώνει τον Εξοπλισμό στο Μισθωτή υπό την επιφύλαξη των όρων, δεσμεύσεων και προϋποθέσεων που
περιγραφονται κατωτέρω.
1.2. Ο Μισθωτής έχει επιθεωρήσει αυτοπροσώπως τον Εξοπλισμό και δηλώνει ότι τον βρίσκει της απολύτου αρεσκείας του και σύμφωνο με τις ορισθείσες και συμπεφωνημένες προδιαγραφές. Ο Μισθωτής αποδέχεται τον Εξοπλισμό όπως είναι χωρίς να έχει γίνει οποιαδήποτε δήλωση ή δέσμευση ρητή ή σιωπηρή του Εκμισθωτή ή οποιουδήποτε προσώπου εκ μέρους του.
1.3. Ο Εκμισθωτής, δηλώνει δια του παρόντος ότι ο Εξοπλισμός είναι σε αριστη κατασταση, ελεύθερος πραγματικών και νομικών ελαττωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται …., αρχόμενη την …. και λήγουσα την
…., Ημερομηνία Τερματισμού της Σύμβασης όπως αυτή ορίζεται στην
παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΙΣΘΩΜΑ

3.1. Ο Μισθωτής συμφωνεί να καταβάλλει στον Εκμισθωτή κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μίσθωση, χωρίς να έχει οποιαδήποτε απαίτηση και χωρίς οποιαδήποτε αφαίρεση, συμψηφισμό ή ανταπαίτηση, στην διεύθυνση που περιγράφεται ανωτέρω ή σε τέτοιο άλλο τόπο όπως μπορεί ο Εκμισθωτής να του υποδείξει εγγράφως από καιρού εις καιρόν το εξής μίσθωμα:
3.2. Μίσθωμα το οποίο ορίζεται στο ποσό των……… Ευρώ (…. €) μηνιαίως και το οποίο προκαταβάλλεται εντός των τριών (3) πρώτων ημερών κάθε ημερολογιακού μήνα.
3.3. Το Μίσθωμα που καταβάλλεται δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε έξοδα. Όλα τα έξοδα, οφειλές, αποζημιώσεις, τόκοι και υποχρεώσεις οποιουδήποτε είδους και οποιασδήποτε φύσης που σχετίζονται με τον Εξοπλισμό (εκτός από αυτά που ρητά αναφέρονται ως υποχρεώσεις του Εκμισθωτή, εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε), και τα οποία μπορεί να προκύψουν ή να καταστούν απαιτητά κατά τη Διάρκεια της Μίσθωσης, θα καταβάλλονται πλέον του Μισθώματος ή θα εξοφλούνται από τον Μισθωτή, είτε έχουν οριστεί ειδικά έτσι είτε όχι, και ο Μισθωτής συμφωνεί να αποζημιώνει και να απαλλάσσει τον Εκμισθωτή από τέτοια έξοδα, τόκους, χρεώσεις, οφειλές, αποζημιώσεις και υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 4
ΧΡΗΣΗ

Ο Εξοπλισμός που αποτελεί αντικείμενο της Μίσθωσης θα χρησιμοποιηθεί από το Μισθωτή για σκοπούς ……….., δεδομένου ότι ο Εκμισθωτής συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι οι σκοποί όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο είναι συμβατοί και δεν παραβιάζουν τις κείμενες διατάξεις που σχετίζονται με την επιτρεπόμενη χρήση του Εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟ 5
Παράδοση

5.1 Κατά τον τερματισμό αυτής της Σύμβασης, είτε λόγω λήξης της διάρκειάς της, είτε λόγω κατάσχεσης είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ο Μισθωτής θα παραδώσει αμέσως την κατοχή του Εξοπλισμού στον Εκμισθωτή σε καλή κατάσταση καθώς και όλα τα συστατικά και παραρτήματα επί του Εξοπλισμού, θα αποτελέσουν αντικείμενο ιδιοκτησίας του Εκμισθωτή χωρίς την υποχρέωση του τελευταίου να αποζημιώσει το Μισθωτή. Σε περίπτωση που ο Μισθωτής δεν παραδώσει άμεσα την κατοχή του Εξοπλισμού, ο Εκμισθωτής δύναται άμεσα να ανακτήσει την κατοχή με τη θέλησή του από το Μισθωτή χωρίς να αποκλείονται
οποιεσδήποτε νομικές ενέργειες εκ μέρους του.
5.2. Ανεξαρτήτως της προηγούμενης διάταξης και εάν η παρούσα Σύμβαση τερματιστεί λόγω λήξης της διάρκειας μίσθωσης, εφόσον ο Μισθωτής δεν έχει για οποιοδήποτε λόγο αθετήσει τις ενοχικές του υποχρεώσεις, δύναται να αφαιρέσει τα παραρτήματα επί του Εξοπλισμού δεδομένου ότι τέτοια αφαίρεση θα λάβει χώρα πριν τη λήξη της διάρκειας μίσθωσης. Οποιαδήποτε ζημία προκύψει από αυτή την αφαίρεση θα αποκατασταθεί με έξοδα του Μισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

6.1. Ο Μισθωτής θα αποζημιώσει τον Εκμισθωτή και τον απαλλάσσει εκ των προτέρων από οποιεσδήποτε ευθύνες, υποχρεώσεις, ζημίες, πρόστιμα, απαιτήσεις, έξοδα, χρεώσεις περιλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών που μπορεί να προκύψουν λόγω ζημίας που μπορεί να επέλθει επί του Εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της Μίσθωσης.
6.2. Ο Μισθωτής δια της παρούσης απαλλάσσει εκ των προτέρων τον Εκμισθωτή, τους εκπροσώπους του και τους εργαζομένους του από οποιαδήποτε απαίτηση ή αγώγιμη αιτία για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται επί του Εξοπλισμού και που προέρχονται από αμέλεια ή εικαζόμενη αμέλεια (εκτός από βαριά αμέλεια ή παράβαση καθήκοντος με δόλο) του Εκμισθωτή, των αντιπροσώπων του ή των εργαζομένων του.

ΑΡΘΡΟ 7
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

7.1. Κατά τη Διάρκεια της Μίσθωσης, ο Μισθωτής θα συντηρεί τον Εξοπλισμό με δικό του κόστος και έξοδα και θα τον επισκευάζει με τρόπο που καθίσταται αναγκαίος έτσι ώστε να διατηρηθούν σε καλή και λειτουργική κατάσταση τόσο
ο Εξοπλισμός όσο και τα συστατικά και παραρτήματά του. Δεδομένου ότι εάν ο Μισθωτής εξασκήσει το δικαίωμά του να εγκαταλείψει τον Εξοπλισμό και να καταγγείλει τη Σύμβαση Μίσθωσης χωρίς να τον έχει χρησιμοποιήσει, δε θα φέρει καμία υποχρέωση να επιδιορθώσει ή να επισκευάσει οιοιδήποτε ελάττωμα υπάρχει κατά τη Διάρκεια αυτής της Σύμβασης Μίσθωσης.
7.2. Ο Εκμισθωτής δεν υποχρεούται να επισκευάσει, να τροποποιήσει ή να κάνει οποιεσδήποτε επιδιορθώσεις επί του Εξοπλισμού, ο Μισθωτής δε αναλαμβάνει δια της παρούσης την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη λειτουργία, επιδιόρθωση, αντικατάσταση, συντήρηση και διαχείριση του Εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Μίσθωσης. Ο Εκμισθωτής θα έχει, ανεξαρτήτως των ανωτέρω περιγραφόμενων, το δικαίωμα να επιθεωρεί τον Εξοπλισμό σε εύλογο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια εργάσιμων ωρών (εκτός εάν υπάρχει έκτακτη ανάγκη) δίδοντας εύλογη ειδοποίηση στο Μισθωτή με σκοπό την επιθεώρηση όλου ή μέρους του Εξοπλισμού. Στην περίπτωση που ο Εκμισθωτής αποτύχει να εκτελέσει οποιεσδήποτε επιδιορθώσεις ή οποιαδήποτε άλλη εργασία την οποία ο Μισθωτής υποχρεούται να εκτελέσει σύμφωνα με αυτή τη Σύμβαση Μίσθωσης, και εάν τέτοια επιδιόρθωση δεν έχει λάβει χώρα εντός ενός χρονικού διαστήματος που ο Εκμισθωτής θα τάξει, τότε ο Εκμισθωτής δικαιούται (χωρίς να υποχρεούται) να επισκευάσει ο ίδιος τον Εξοπλισμό.
7.3. Ο Μισθωτής δύναται με δικά του έξοδα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή βελτιώσεις σε σχέση με τον Εξοπλισμό και υπό την επιφύλαξη και σύμφωνα με τα κατωτέρω:
7.3.1 Ο Μισθωτής, εκτός εάν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, υποχρεούται να δώσει προγενέστερη έγγραφη ειδοποίηση στον Εκμισθωτή τουλάχιστον …….. (….) ημερών προ της τροποποίησης.
7.3.2. Καμία τροποποίηση δε θα λαμβάνει χώρα μέχρι ο Μισθωτής να φροντίζει και να καταβάλλει τα έξοδα που απαιτούνται για τη λήψη αδειών και εγκρίσεων από οποιονδήποτε κυβερνητικό ή τοπικό οργανισμό ο οποίος έχει δικαιοδοσία επί του Εξοπλισμού. Ο Εκμισθωτής οφείλει να συμμετέχει στην αίτηση που απαιτείται να υποβληθεί για τη λήψη τέτοιων αδειών στην έκταση που απαιτείται, με έξοδα του Μισθωτή.
7.3.3 Καμία τροποποίηση επί του Εξοπλισμού δε θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας ή της χρηστικής αξίας του Εξοπλισμού όπως αυτός υφίσταται προ της έναρξης της τροποποίησης.
7.3.4. Οποιαδήποτε έξοδα που προκύπτουν από οποιαδήποτε τροποποίηση θα καταβάλλονται όταν καθίστανται απαιτητά έτσι ώστε ο Εξοπλισμός να είναι πάντα απαλλαγμένος από εμπράγματες ασφάλειες, επισχέσεις, εμπράγματα βάρη.
7.3.5. Μετά από απαίτηση του Εκμισθωτή, ο Μισθωτής μετά από επιλογή του είτε (α) θα αφαιρεί οποιεσδήποτε τροποποιήσεις πέρα των εγκεκριμένων τροποποιήσεων, είτε (β) δε θα απαιτεί την επιστροφή της Εγγύησης που κατέθεσε στον Εκμισθωτή και την οποία ο Εκμισθωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να αφαιρέσει ή να απομακρύνει οποιαδήποτε τροποποίηση.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε διατάξεων αυτής της Σύμβασης Μίσθωσης που προβλέπουν το αντίθετο, στην περίπτωση που ο Εξοπλισμός καταστραφεί από φωτιά ή από οποιοδήποτε άλλο ατύχημα, είτε καλύπτεται από ασφάλεια είτε όχι, ο Μισθωτής οφείλει να δώσει έγκυρη έγγραφη ειδοποίηση στον Εκμισθωτή και εκτός εάν ο Μισθωτής ασκήσει το δικαίωμά του να καταγγείλει τη Σύμβαση Μίσθωσης, ο Μισθωτής οφείλει αμελλητί να επισκευάσει, αποκαταστήσει, αντικαταστήσει τον Εξοπλισμό με τέτοιο τρόπο που να τον καθιστά στην κατάσταση που βρισκόταν προ τέτοιας καταστροφής ή απώλειας. Τέτοιες επισκευές, επιδιορθώσεις, αντικαταστάσεις θα λαμβάνουν χώρα αμέσως με
εύλογη επιμέλεια υπό την επιφύλαξη μόνο αναπόφευκτων καθυστερήσεων.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Ο Μισθωτής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή δε θα εκχωρήσει, μεταφέρει, υποθηκεύσει ή αλλιώς μεταβιβάσει αυτή τη Σύμβαση Μίσθωσης ή οποιαδήποτε δικαιώματα επ’ αυτής και δε θα υπομισθώσει τον Εξοπλισμό ή οποιοδήποτε μέρος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

10.1. Ο Μισθωτής θεωρείται ότι έχει αθετήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ο Εκμισθωτής δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση Μίσθωσης αφού δώσει μία προγενέστερη ειδοποίηση.(…) ημερών στον Μισθωτή για τους κατωτέρω λόγους:
10.1.1. Εάν ο Μισθωτής δεν καταβάλλει το οφειλόμενο μίσθωμα και δε συμμορφώνεται με την καταβολή του εντός 15 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του Εκμισθωτή, ή
10.1.2. Εάν ο Μισθωτής δε συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε όρους, προϋποθέσεις, δεσμεύσεις, διατάξεις της παρούσας Σύμβασης Μίσθωσης (πέραν της δέσμευσής του να καταβάλλει το συμφωνημένο μίσθωμα) και δε συμμορφώνεται εντός …… ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του Εκμισθωτή,
10.1.3. Εάν αυτή η Σύμβαση Μίσθωσης εκχωρηθεί, μεταβιβασθεί ή εάν ο Εξοπλισμός ή μέρος του υπομισθωθεί αντίθετα από τις παρούσες διατάξεις, εάν ο Εκμισθωτής αποδώσει την ειδοποίηση εντός ….. ημερών σύμφωνα με το
άρθρο 10.1. ανωτέρω, τότε μετά τη λήξη της περιόδου των..ημερών αυτή η Σύμβαση θα καταγγελθεί και ο Μισθωτής θα εγκαταλείψει και θα παραδώσει τον Εξοπλισμό στον Εκμισθωτή. Εάν αυτή η Σύμβαση Μίσθωσης καταγγελθεί, ο Εκμισθωτής νομιμοποιείται χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση οποιουδήποτε είδους να ανακτήσει τον Εξοπλισμό με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο και να απομακρύνει το Μισθωτή χωρίς να ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες που θα προκύψουν εξ’ αυτών.
10.2. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Μίσθωσης και ανάκτησης του Εξοπλισμού από τον Εκμισθωτή όπως προβλέπεται στο άρθρο 10.1. ο Εκμισθωτής μπορεί να επαναμισθώσει τον Εξοπλισμό ή οποιοδήποτε μέρος ή μέρη του με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως ο Εκμισθωτής θεωρεί εύλογες οι οποίες μπορούν να είναι μικρότερες ή μεγαλύτερες από την εναπομείνασα διάρκεια της μίσθωσης και με μίσθωμα μικρότερο ή μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπεται από τη Σύμβαση Μίσθωσης.
10.3. Οι συμβατικές υποχρεώσεις και τα αντίστοιχα δικαιώματα του Εκμισθωτή και του Μισθωτή όπως προβλέπονται σε αυτή τη Σύμβαση Μίσθωσης είναι ενδεικτικά απαριθμούμενα και αναφερόμενα και όχι περιοριστικά, άρα δεν αποκλείουν οποιεσδήποτε άλλες θεραπείες που μπορεί νόμιμα να δικαιούται. Καμία παραίτηση ή αλλαγή ή οποιαδήποτε διάταξη αυτής της Σύμβασης Μίσθωσης δεν θα τίθεται σε ισχύ, εκτός εάν περιέχεται σε οποιοδήποτε έγγραφο που υπογράφεται από αμφότερους τον Εκμισθωτή και το Μισθωτή, ή αν προνοείται από τις διατάξεις της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΓΓΥΗΣΗ

11.1.Ο Μισθωτής θα καταθέσει στον Εκμισθωτή ως εγγύηση το ποσό των …… Ευρώ (…..€) σε………, την ημέρα υπογραφής της παρούσας για την ορθή και πλήρη εκτέλεση και εκπλήρωση από τον Ενοικιαστή όλων των όρων, προϋποθέσεων, περιορισμών και συμφωνιών αυτής της Σύμβασης Μίσθωσης. Το ποσό αυτό, ο Μισθωτής θα δικαιούται μετά τη λήξη της Σύμβασης Μίσθωσης και σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες του Ενοχικού Δικαίου, να το αναλάβει, χωρίς τόκο και σε χρονική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας, σε περίπτωση που δεν έχει αθετήσει καμία εκ των συμβατικών υποχρεώσεών του, που είτε αναφέρονται στην παρούσα, είτε προβλέπονται από το Νόμο.
11.2. Στην περίπτωση οποιασδήποτε αθέτησης της ενοχικής υποχρέωσης εκ μέρους του Μισθωτή ή εάν λάβει χώρα κάποιο γεγονός που συνεπάγεται την αθέτηση των ενοχικών υποχρεώσεων, περιλαμβανομένων της μη καταβολής του Μισθώματος ή άλλων οφειλών ή της μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Μισθωτή, ο Εκμισθωτής δύναται να χρησιμοποιήσει, να εφαρμόσει, ή να κρατήσει ολόκληρη την εγγύηση ή μέρος της, στο βαθμό που απαιτείται για την πληρωμή οποιουδήποτε τέτοιου Μισθώματος ή άλλων οφειλών ή υποχρεώσεων τις οποίες δεν έχει διευθετήσει ο Μισθωτής ή να αποζημιώσει τον Εκμισθωτή για οποιοδήποτε ποσό το οποίο εύλογα κατέβαλε λόγω τέτοιας αθέτησης των υποχρεώσεων του Μισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 12
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

12.1. Ο Μισθωτής θα επιτρέπει στον Εκμισθωτή ή στους εκπροσώπους του να εισέρχεται στο χώρο που βρίσκεται ο Εξοπλισμός κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών αλλά και οποιαδήποτε στιγμή στην περίπτωση που αυτό κρίνεται επείγον με σκοπό (ί) την επιθεώρηση του Εξοπλισμού, (Π) την επίδειξή του σε πρόσωπα που επιθυμούν να αγοράσουν τον ίδιο, και (Μι) σε οποιαδήποτε στιγμή εντός 12 μηνών προ της λήξης της Διάρκειας Μίσθωσης με σκοπό την επίδειξη του Εξοπλισμού σε πρόσωπα που επιθυμούν να τον μισθώσουν.
12.2. Εάν ο Μισθωτής αθετήσει τις υποχρεώσεις του όπως αυτές τίθενται στο άρθρο 12.1., ο Εκμισθωτής δύναται να παράσχει ειδοποίηση ……. (….) ημερών στο Μισθωτή, ή ακόμη και να μην παράσχει, σε περίπτωση ανάγκης, και δύναται να εισέλθει στον τόπο που ο Εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος και μετά από απαίτησή του να ζητήσει από το Μισθωτή να τον αποζημιώσει για οποιαδήποτε εύλογα και αναγκαία έξοδα που κατέβαλε για να θεραπεύσει τις υποχρεώσεις (εκτός εάν ο Μισθωτής καταγγείλει τη Σύμβαση Μίσθωσης).

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οποιαδήποτε ειδοποίηση που άπτεται της παρούσης θα είναι έγγραφη και θα αποστέλλεται με κανονικό ή συστημένο ταχυδρομείο και θα απευθύνεται σε οποιοδήποτε μέρος για το οποίο προορίζεται στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παρούσα, ή σε τέτοια άλλη διεύθυνση την οποία οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει εγγράφως. Τέτοια ειδοποίηση περί αλλαγής διεύθυνσης θα τίθεται σε ισχύ εντός τριών ημερών από την ημερομηνία της αποστολής της.

ΑΡΘΡΟ 14
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

14.1. Η κατοχή εκ μέρους του Μισθωτή του Εξοπλισμού μετά τη λήξη της διάρκειας της μίσθωσης και για οποιοδήποτε λόγο ρητά συμφωνείται ότι δεν θα συνεπάγεται σιωπηρή αναμίσθωση. Στην περίπτωση που ο Μισθωτής κατέχει τον Εξοπλισμό χωρίς την έγκριση του Εκμισθωτή τότε θα τον αποζημιώνει έναντι των απαιτήσεών του που απορρέουν από τη ζημία αυτή.
14.2. Οι όροι, προϋποθέσεις και συμφωνίες που προβλέπονται στην παρούσα δεσμεύουν τα μέρη και τους αντιπροσώπους τους, τους διαδόχους τους και τους εκχωρητές τους.
14.3. Εάν οποιεσδήποτε διατάξεις αυτής της Σύμβασης Μίσθωσης καταστούν στο μέλλον άκυρες ή εν γένει αντίθετες με την κείμενη νομοθεσία, αυτομάτως παύουν να τίθενται σε ισχύ, χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες.
14.4. Αυτή η Σύμβαση Μίσθωσης αποτελεί τη μία και μοναδική συμφωνία των μερών σχετικά με τη μίσθωση του Εξοπλισμού. Καμία προφορική δήλωση,
συμφωνία ή δέσμευση που δεν εμπεριέχεται σε αυτή τη Σύμβαση δε θα έχει ισχύ. Αυτή η Σύμβαση δεν θα τροποποιείται με οποιονδήποτε τρόπο εκτός εάν είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από αμφότερα τα συμβαλλόμενα στην παρούσα μέρη.
14.5. Ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής ρητά συμφωνούν και δεσμεύονται ότι κανένας αντιπρόσωπος ή μεσίτης δεν έλαβε μέρος στη διαπραγμάτευση και εκτέλεση αυτής της Σύμβασης.
14.6. Αυτή η Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ισχύον δίκαιο δε είναι το Δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατόπιν ρητής συμφωνίας και επιλογής των μερών, περιλαμβανομένων όλων των θεμάτων της ερμηνείας, εγκυρότητας και εκτέλεσης. Για οποιεσδήποτε διαφορές που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση αρμόδιο είναι το επαρχιακό δικαστήριο Λεμεσού.
Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) αντίγραφα. Τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν αυτά και έλαβε το καθένα από ένα (1).

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗ