Στήριξη του επιχειρείν με κονδύλι 885 εκατ. ευρώ


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Νέα δράση για ενίσχυση ανέργων που σκοπεύουν να ιδρύσουν νέα επιχείρηση
24 Σεπτεμβρίου, 2021
ΕΣΠΑ: Πότε ανοίγουν οι πρώτες προσκλήσεις για τις ΜμΕ
1 Οκτωβρίου, 2021
Δείτε τα όλα

Στήριξη του επιχειρείν με κονδύλι 885 εκατ. ευρώ


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

24/09/2021

Σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα διατεθεί η «μερίδα του λέοντος» των κονδυλίων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2021-2025 που θα υλοποιηθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ειδικότερα, το ΤΠΑ του υπουργείου, που αποτελεί τμήμα του συνολικού Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 εκτιμώμενου προϋπολογισμού 10 δισ. ευρώ, θα διαθέσει τα 680 εκατ. ευρώ από το σύνολο των κονδυλίων 885 εκατ. ευρώ που τού

αναλογεί, σε δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το ΤΠΑ που εγκρίθηκε από τον αρμόδιο υφυπουργό Γιάννη Τσακίρη περιλαμβάνει πέντε υποπρογράμματα, ένα εκ των οποίων αφορά την κάλυψη της τεχνικής βοήθειας που θα παρασχεθεί, όχι μόνο στο πλαίσιο του προγράμματος του υπουργείου, αλλά συνολικά για το ΕΠΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι το ΕΠΑ 2021-202.5 εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο του ΤΠΑ, ο κύριος στρατηγικός στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι η στήριξη και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση του μετασχηματισμού κυρίως του τομέα της μεταποίησης, με έμφαση στην ποιότητα των συντελεστών παραγωγής και λειτουργίας της, ώστε να αποτελέσει κινητήριο δύναμη της εξωστρεφούς οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στη χώρα. Βασική συνθήκη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας είναι η ενίσχυση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της ανάπτυξης vέων επενδυτικών ευκαιριών και βελτίωσης του επιχειρηματικού και χρηματοδοτικού πλαισίου.

Οι προτεραιότητες

Σύμφωνα με το υπουργείο, το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης κινητοποιεί με όλους τους τρόπους την επιχειρηματικότητα, τις ΜμΕ, στηρίζει τις ελληνικές και ξένες επενδύσεις και επιδιώκει m μέγιστη μόχλευση των διατιθέμενων δημόσιων πόρων (ΣΔΠ, χρηματοδοτικά εργαλεία). Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στα κίνητρα των αναπτυξιακών νόμων και η ολοκλήρωσή τους είναι κεντρική επιλογή του Προγράμματος. Επιπλέον των παραπάνω και ειδικότερα στον τομέα της βιομηχανίας, αναδεικνύονται ως κρίσιμα στοιχεία της ανάπτυξης η προσαρμογή στις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης (Βιομηχανία 4.0), η ενσωμάτωση στην παραγωγική διαδικασία νέων τεχνολογικών συντελεστών, παραγωγικών πρακτικών και προτύπων, η ενδυνάμωση της εξαγωγικής ικανότητας και της εξωστρεφούς δυναμικής για την προώθηση της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των επιχειρηματιών.

Κατά το υπουργείο, έμφαση απαιτείται να δοθεί:

 • στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την αξιοποίηση των παραγόμενων παραγωγικών γνώσεων ως βάση βιομηχανικής και επιχειρηματικής καινοτομίας
 • στην παραγωγική διαδικασία, στην παραγωγική διασύνδεση και την ένταξη σε διεθνείς αλυσίδες αξίας,
 • στην αξιοποίηση οικονομιών και ωφελειών που προκύπτουν ως συνέπεια των γεωγραφικών βιομηχανικών συγκεντρώσεων, καθώς και ως αποτέλεσμα της οικοδόμησης ευρύτερων οικοσυστημάτων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και
 • στην ανάπτυξη τεχνολογιών και την ενίσχυση επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, της ενεργειακής εξοικονόμησης και της κλιματικής αλλαγής.

Τα 5 υποπρογράμματα

Για την επίτευξη των κεντρικών στοχεύσεων που θέτει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως προαναφέρθηκε, το ΤΠΑ θα υλοποιηθεί στη βάση πέντε κεντρικών υποπρογραμμάτων, τα οποία θα περιλαμβάνουν μια σειρά επιμέρους δράσεων.

Τα υποπρογράμματα

Υποπρόγραμμα Α: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας – δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Οι ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι του υποπρογράμματος Α είναι οι εξής:

 • Ενίσχυση ιδιωτικών Επενδύσεων.
 • Προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων
 • Ενίσχυση στρατηγικών επενδύσεων
 • Ενίσχυση συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
 • Βελτίωση μηχανισμών υποστήριξης ΜμΕ.

Στο εν λόγω υποπρόγραμμα θα διατεθούν τα 680 εκατ. ευρώ από συνολικά 885 εκατ. ευρώ του ΊΙΙΑ

Υποπρόγραμμα Β: Ενίσχυση της βιομηχανίας

Οι ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι του υποπρογράμματος Β είναι οι εξής:

 • Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ ,
 • Προσαρμογή της ελληνικής βιομηχανίας στις προκλήσεις της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης και της διεθνοποίησης
 • Εκσυγχρονισμός βιομηχανικών και τεχνολογικών υποδομών για την προσέλκυση επενδύσεων
 • Ενίσχυση τομεακών σχεδίων ανάπτυξης ,n Ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων
 • Αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας
 • Αναβάθμιση και βελτίωση εθνικού συστήματος διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 98 εκατ. ευρώ.

Υποπρόγραμμα Γ: Ενίσχυση της Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Οι ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι του Υποπρογράμματος Γ είναι οι εξής:

 • Δημιουργία επιλεγμένων κεντρικών ερευνητικών κέντρων και προγραμμάτων σε τομείς αιχμής (συμπεριλαμβάνονται υποδομές και συνεργατικά σχήματα)
 • Δημιουργία ερευνητικής τεχνογνωσίας και λύσεων ΤΠΕ στον δημόσιο τομέα
 • Προώθηση αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις
 • Συστάδες ανάπτυξης.

Ο προϋπολογισμός του είναι 53 εκατ. ευρώ.

Υποπρόγραμμα Δ: Στήριξη του εμπορίου και προστασία καταναλωτή

Οι ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι του υποπρογράμματος Δ είναι οι εξής:

 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του υγιούς ανταγωνισμού
 • Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στήριξης και αναβάθμισης της εμπορικότητας στα αστικά κέντρα
 • Προστασία του καταναλωτή και πληροφόρηση επιχειρήσεων.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 12 εκατ. ευρώ.

Υποπρόγραμμα Ε: Υποστήριξη -Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

Οι επιδιώξεις του υποπρογράμματος Ε είναι οι εξής:

 • Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων βάσει νόμου
 • Διαμόρφωση και λειτουργία συστημάτων και διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού και υποστήριξη της εφαρμογής του ΕΠΑ και του συνόλου των επιμέρους προγραμμάτων του
 • Διαμόρφωση και λειτουργία συμπληρωματικών ή/ και εξειδικευμένων εργαλείων διαχείρισης και υποστήριξη της υλοποίησης του ΤΠΑ.
 • Τεχνική βοήθεια ΕΠΑ και ΤΠΑ

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 42 εκατ. ευρώ.

Στο εμπόριο

Στον τομέα του εμπορίου και της προστασίας του καταναλωτή, σημαντικές παράμετροι της επιχειρούμενης αναπτυξιακής αλλαγής αποτελούν η τόνωση της εξωστρέφειας και η ενδυνάμωση της υποστήριξης και της ομαλής λειτουργίας του εμπορίου (επιχειρήσεων και καταναλωτών) για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων της ελληνικής αλλά και παγκόσμιας οικονομίας, η αναβάθμιση της εμπορικότητας, της ελκυστικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε αστικά κέντρα της χώρας, καθώς και η ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης όσο και των μηχανισμών ελέγχου, εποπτείας και εφαρμογής. Σημαντική παράμετρο και σε αυτόν τον τομέα αποτελεί η ανάπτυξη και ενσωμάτωση τεχνολογικών λύσεων και ψηφιακών εφαρμογών.

Πηγή: Ναυτεμπορική